Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus, Biomed Oy

HEL 2022-009808
More recent handlings
§ 45

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus Biomed Oy:n elintarvikehuoneiston olennaisen muutoksen hyväksymisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Biomed Oy:n lihavalmistelaitoksen olennaisen muutoksen jälkeen

Laitoksen toimintana on lihavalmisteiden valmistus. Olennainen muutos koskee uuden tuotantotilan käyttöönottamista.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Tuotantotilat ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu ympäristöpalveluissa 26.7.2022.

Hakija

Biomed Oy, Sirrikuja 4 D, 00940 Helsinki, y-tunnus 0489145-3

Toimipaikan nimi ja osoite

Biomed Oy, Sirrikuja 4 D, 00940 Helsinki

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus laitoksen olennaisesta muutoksesta on vastaanotettu ympäristöpalveluissa 26.7.2022. Hakemuksen yhteydessä on esitetty uusien tuotantotilojen pohjapiirustus sekä selvitys raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden ja henkilökunnan kulku- ja kuljetusreiteistä. Pohjapiirustukseen on merkitty laitoksen vesipisteet.

Laitokseen on tehty tarkastuskäynnit 26.9.2022 ja 1.12.2022.

Biomed Oy valmistaa, valmistuttaa ja maahantuo ravintolisiä. Biomed Oy on uudelleen hyväksytty lihavalmistelaitokseksi (laitosnumero FI 1841) Helsingin ympäristökeskuksen ympäristöterveyspäällikön päätöksellä § 450 3.6.2009. Valmistuksessa käytetään siasta ja porosta saatavia eläinperäisiä raaka-aineita. Eläinperäiset raaka-aineet kypsennetään, kylmäkuivataan ja jauhetaan ravintolisien raaka-aineiksi. Lisäksi poron luita keitetään ja lientä käytetään luuliemijauheen valmistuksessa. Eläinperäisiä tuotteita ovat fosfolipidi-, sisäelin- ja luuliemituotteet. Eläinperäisten tuotteiden valmistusmäärä on alle 10.000 kg vuodessa. Lisäksi laitoksessa käsitellään kasvisperäisiä raaka-aineita ja tuotteita. Olennainen muutos liittyy laitoksen uuden jauhamis-, kapselointi ja pakkaustilan käyttöönottoon.

Laitoksen varastotilasta on erotettu uudet tuotantotilat (yhteensä 171 m²), joissa jauhetaan, kapseloidaan ja pakataan kypsennettyjä ja kuivattuja lihavalmisteita sekä kasviperäisiä tuotteita. Uudet tilat koostuvat käytävästä (21 m²), jauhatustilasta (14 m²), kapselointitilasta (14 m²) ja pakkaustilasta (84 m²). Lisäksi uusissa tiloissa on hätäpoistumistieksi tarkoitettu käytävä. Tilojen lattiat ovat epoksia, seinät 1,2 metrin korkeudelle muovilevyillä pinnoitettua EK kipsilevyä ja katot kipsilevyä. Kaikissa tiloissa on lattiakaivo ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskipöytä, jossa on käsienpesupiste. Laitoksen muita tiloja ovat lisäksi aiemmin hyväksytyt tuotanto-, sosiaali- ja toimistotilat yhteensä 166 m² sekä varasto 324 m².

Tuotantotiloissa on tarvittavat laitteet ja välineet tilojen ja välineiden huoltoa ja puhdistusta varten sekä riittävä määrä ei-käsikäyttöisin hanoin varusteltuja käsienpesupisteitä. Elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet ja laitteet sekä muu kalusto ovat helposti puhtaana pidettäviä

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen. Tilat ovat tarvittavilta osin jäähdytettyjä ja jäähdytettyjen tilojen lämpötilojen seurantaa varten on elektroninen tallentava järjestelmä, jossa on myös hälytysjärjestelmä.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 470 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 6 §, 7 §, 11 §, 15 §, 22 §, 27 §, 40 §, 72 §, 73 §, 75 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta (315/2021) 3 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 5 §, 36-39 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2022 alkaen 3 §, liite 1 kohta 11

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty ympäristökeskuksessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus ympäristökeskukseen.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

This decision was published on 07.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Ristiniemi, kaupungineläinlääkäri, puhelin: 09 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus 26.7.2022
3. Tarkastuskertomus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.