Purkusopimus, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

HEL 2022-009910
More recent handlings
Case 2. / 565 §

V 11.10.2023, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purkamissopimus

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen ja liitteenä olevan purkamissopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tausta

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on 19 jäsenkunnan kuntayhtymä, jonka perussopimuksen mukaisena tehtävänä on järjestää päihdehuollon palveluita ensisijaisesti jäsenkuntien asukkaille. Tätä tarkoitusta varten kuntayhtymä omisti ja operoi päihdehoitokeskusta Hyvinkäällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä, vuoden 2023 alussa, kuntayhtymän palvelutuotanto ja henkilöstö siirtyivät Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Kuntayhtymä jäi omistamaan Ridasjärven laitoskiinteistöä, jonka päihdehoitokeskuksen tiloja se vuokrasi hyvinvointialueelle.

Kuntayhtymän yhtymäkokous linjasi 6.4.2022, että kuntayhtymän kiinteistöomaisuus tulee realisoida ja tämän jälkeen kuntayhtymän hallituksen on syytä esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista tai lopettamista muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhtymäkokous päätti 21.6.2023 hyväksyä kuntayhtymän kiinteistöä koskevan ostotarjouksen ja kehotti kuntayhtymän hallitusta valmistelemaan jäsenkuntien kanssa kuntayhtymän purkamissopimuksen loppuun ja saattamaan se viipymättä kiinteistön myynnin toteutumisen jälkeen jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi.

Kuntayhtymä on myynyt laitoskiinteistön 23.8.2023 päivätyllä kauppakirjalla ja kiinteistön omistusoikeus on siirtynyt ostajalle 1.9.2023. Laitoskiinteistön myynnin jälkeen kuntayhtymällä ei ole enää toimintaa.

Kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista ja purkamissopimuksen allekirjoittamista.

Kuntayhtymän purkaminen

Kuntalain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on sovittava kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta. Perussopimuksen 22 §:ssä on määrätty kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksestä seuraavaa:

"Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa."

Kuntayhtymän jäsenkunnat voivat sopia purkamisesta ja sen yksityiskohdista erillisellä purkamissopimuksella, joka hyväksytään jäsenkuntien valtuustoissa.

Kuntayhtymä on jäsenkuntien kanssa valmistellut purkamissopimuksen (liite 1) perussopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Purkamissopimuksen mukaan kuntayhtymä puretaan siten, että sen viimeinen tilikausi päättyy 31.12.2023 ja kuntayhtymän purkautuminen tapahtuu, kun viimeisen tilikauden tilinpäätös ja loppuselvitys on kaikissa jäsenkunnissa lainvoimaisella päätöksellä hyväksytty. Kuntayhtymän loppuselvitys aloitetaan välittömästi purkamissopimuksen voimaantultua ja tavoitteena on, että tilinpäätös ja loppuselvitys saataisiin jäsenkuntien käsiteltäväksi vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.

Purkamissopimuksen mukaan loppuselvitys tehdään kuntayhtymässä ja siitä vastaa kuntayhtymän hallitus. Jäsenkuntien valtuustot päättävät loppuselvityksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Päätösesityksen liitteenä 3 on diaesitys purkamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja aikataulusta.

Purkamissopimuksen mukaan kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvitykseen eikä kuntayhtymän sitoumusten täyttämiseen jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

Kuntayhtymän karkean arvion mukaan, huomioiden vielä odotettavissa olevat tulot, kuntayhtymän varat ylittävät selvityskulut ja vastuut n. 3,7 miljoonalla eurolla.

Jäljelle jääneet varat jaetaan kuntayhtymän purkautumisen jälkeen. Purkamissopimuksella jäsenkunnat valtuuttavat kuntayhtymän johtajana toimineen jakamaan varat jäsenkunnille ja tekemään muut tarvittavat lopputoimet.

Mikäli kuntayhtymän purkamisen jälkeen ilmenee velvoitteita ja vastuita, joita ei loppuselvityksessä ole huomioitu, vastaavat jäsenkunnat tällaisista vastuista ja velvoitteista kukin peruspääomaosuutensa mukaisessa suhteessa. Peruspääomaosuudet on kuvattu liitteessä 2.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösesityksen, on kaupunginhallituksen tarkoituksena täytäntöönpanopäätöksessään oikeuttaa rahoitusjohtaja allekirjoittamaan purkamissopimus ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Close

This decision was published on 29.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi