Kuuleminen, elintarvikelaki 67 §, Larenka Ravintola

HEL 2022-010032
More recent handlings
§ 33

Elintarvikelain 67 §:n mukaisen seuraamusmaksun määrääminen LARENKA RAVINTOLA:lle/Larenka Ravintola

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

LARENKA RAVINTOLA, Pohjoiskaari 9 A 9, 00200 Helsinki
y-tunnus 2545515-9

Elintarvikehuoneisto

Larenka Ravintola, Pohjoiskaari 9 A 9, 00200 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

Toimija määrätään maksamaan 500 euron (500 €) suuruinen seuraamusmaksu.

Täytäntöönpano

Päätös täytäntöönpannaan eli maksu voidaan periä, kun päätös on lainvoimainen.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Kesäkuussa 2022 havaittiin muun valvonnan yhteydessä, että ositteessa Pohjoiskaari 9 A 9, 00200 Helsinki, toimivan ravintolan nimi oli muuttunut. Osoitteessa oli aikaisemmin toiminut Ravintola Alexi's Kitchen, ravintolan uusi nimi oli Larenka. Ravintolaan mentiin käymään ja ravintolasta tavoitettiin toimijan edustaja, jolta saatiin tietää, että ravintolan toimija oli vaihtunut aikaisemmin keväällä. Toimijan edustajaa neuvottiin toimijanvaihdosilmoituksen tekemisessä ja pyydettiin jättämään ilmoitus mahdollisimman nopeasti. Toimija ei kuitenkaan noudattanut ilmoitusvelvollisuutta useista kirjallisista kehotuksista huolimatta. Toimijan kanssa asiasta käyty sähköpostikeskustelu on esitetty kuulemiskirjeen liitteessä 1.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 67 §:n mukaisesta seuraamusmaksumääräyksestä 30.08.2022 päivätyllä kirjeellä. (Liite 1)

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 67 §:n 1 momentin mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan maksamaan vähintään 300 euron ja enintään 5 000 euron elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun, jos toimija harjoittaa alkutuotantoa, elintarviketoimintaa tai kontaktimateriaalitoimintaa sellaisessa toimipaikassa, jota ei ole 9 tai 11 §:n mukaisesti hyväksytty tai josta ei ole tehty 8, 10 tai 13 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta.

Elintarvikelain 67 §:n 2 momentin mukaan seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, vahingollisuus ja toistuvuus. Maksu voidaan jättää määräämättä tai määrätä maksettavaksi vähimmäismäärää pienempänä, jos tekoa voidaan pitää vähäisenä ja maksun määräämättä jättäminen tai määrääminen vähimmäismäärää pienempänä on kohtuullista laiminlyönnin laatu, toistuvuus, suunnitelmallisuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Elintarvikelain 10 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

LARENKA RAVINTOLA:n toiminnan oli havaittu olevan elintarvikelainsäädännön vastaista, koska se ei ollut noudattanut ilmoitusvelvollisuutta. Koska LARENKA RAVINTOLA:n toiminnan oli havaittu olevan elintarvikelainsäädännön vastaista eikä asiaa oltu useista kehotuksista huolimatta korjattu, voi elintarvikevalvontaviranomainen määrätä toimijan maksamaan elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun. Elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu on rangaistusluonteinen hallinnollinen sanktio, joka voidaan määrätä, vaikka seuraamusmaksun perusteena oleva teko olisi päättynyt tai menettely korjattu.

Liitteet

1. Kuulemiskirje 30.8.2022.

Sovellettavat oikeus- ja muut ohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 10, 67, 75 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta
(318/2021) 4 §

Ruokaviraston seuraamusmaksuohje 474/00.00.01.02.02/2022

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle seuraamusmaksun määräämistä koskevissa asioissa.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona LARENKA RAVINTOLA:lle.

Päätöksen ohessa toimitetaan tilisiirtolomake seuraamusmaksun maksua varten.

This decision was published on 11.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kristiina Rydman, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 21844

kristiina.rydman@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Kuulemiskirje 30.08.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.