Tutkimuslupa, Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan käyttöönottoprosessin startti Helsingin kaupungilla

HEL 2022-010073
More recent handlings
§ 64

Tutkimusluvan myöntäminen Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan käyttöönottoprosessin startti Helsingin kaupungilla

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Heidi Penttalan Metropolian ammattikorkeakoulun tutkimukselle ”Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan käyttöönottoprosessin startti Helsingin kaupungilla” päätöksen perusteluissa tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuslupa koskee asiantuntijahaastattelujen tekemistä kaupunginkansliassa, sosiaali- ja terveystoimialalla, kasvatuksen- ja koulutuksen toimialalla, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla sekä kaupunkiympäristön toimialalla. Haastattelujen käytännön toteutuksesta sovitaan erikseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin ja toimialojen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilöiden kanssa. Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2023 saakka.

Tutkimushankkeen tavoitteena on saada tietoa Helsingin kaupungin toimialojen ja kaupunginkanslian mielen hyvinvointia edistävistä toimista ja monialaisesta yhteistyöstä Hyvän mielen kunta – tarkistuslistaa hyödyntäen ja siitä, miten tarkistuslista toimii käytännön työn apuvälineenä. Tarkistuslista on Mieli ry:n tuottama ja tutkimuksen toteutukseen on sisällytetty myös tarkistuslistan koulutuksellisia osioita yhteistyössä Mieli ry:n kanssa. Tutkimus fokusoi erityisesti tarkistuslistan osioihin, jossa kehitetään kunnan mielen hyvinvoinnin edistämistä koko kunnan tehtävänä sekä yhdyspintoihin, yhteistyöhön ja kumppanuuksiin.

Tutkimuksella edistetään Hyvän mielen kunnan tarkistuslistan käyttöönottoa, joka on yksi tavoitekokonaisuus Helsingin hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2022–2025.

Kaikki toimialat ovat puoltaneet tutkimusluvan myöntämistä. Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

 • Asiantuntijahaastatteluissa kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.
 • Tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.
 • Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
 • Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen.
 • Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle tai toimialoille.
 • Tutkija tai tutkijaryhmä saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.
 • Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: kanslia.tutkimusluvat@hel.fi(Link opens default mail program).

This decision was published on 11.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Reetta Sariola, strategiapäällikkö, puhelin: 09 310 32987

reetta.sariola@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Timo Cantell
kaupunkitietopäällikkö