Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, kioski, Kamppi, Tai Tai Iku Oy

HEL 2022-010287
More recent handlings
§ 30

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Tai tai iku Oy:lle/Kamppi kiosk

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Tai tai iku Oy, Opastinsilta 2 A 13, 00520 Helsinki
y-tunnus 3249597-6

Elintarvikehuoneisto

Kamppi kiosk (jäätelökioski), Salomonkatu 15, 00100 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Kioski on liitettävä veteen ja viemäriin tai pehmytjäätelökoneen puhdistus- ja huolto on tehtävä asianmukaisissa tiloissa, jossa on juokseva lämmin vesi ja viemäröinti, jos kioskissa on käytössä iso pehmytjäätelökone. Toimijan tulee toimittaa selvitys kioskin vesijärjestelyistä kuukautta ennen toiminnan aloittamista kaudella 2023.

2. Kioskissa tulee olla käytössä lämmintä vettä käsienpesuun. Jos
kioskia ei liitetä veteen ja viemäriin, vaan käsienpesuvesi on vesisäiliössä, vesisäiliön vesi on pidettävä lämpimänä asianmukaisella laitteella (esimerkiksi lämminvesivaraajalla tai läpivirtauslämmittimellä) ja käsienpesuvesi tulee säilyttää puhtaassa ja hyväkuntoisessa astiassa/säiliössä.

3. Kioskissa tulee huolehtia käsihygieniasta. Kädet tulee pestä riittävän usein. Toiminta kioskissa tulee toteuttaa siten, että kioskissa on aina mahdollisuus käsienpesuun. Käsienpesupisteet tulee varustaa asianmukaisesti. Jos käytetään suojakäsineitä, niitä tulee käyttää hygieenisesti.

4. Kioskin lattia on korjattava helposti puhtaana pidettäväksi. Kioskin pintamateriaalien on oltava helposti puhtaana pidettäviä.

5. Kioski on pidettävä puhtaana. Kioskin lattia ja laitteet on puhdistettava säännöllisesti.

6. Siivousvälineiden huolto ja säilytys tulee järjestää kioskissa hygieenisesti. Kioskissa tulee olla siivousvälineille asianmukainen säilytyspaikka esimerkiksi siivouskaappi.

7. Tarjottavien elintarvikkeiden tiedot tai tiedote näiden tietojen saamisesta henkilökunnalta on oltava asiakkaiden nähtävillä. Henkilökunnalla on oltava riittävät tiedot elintarvikkeista (mm. ainesosat ja allergeenit). Kuluttajalle annettujen tietojen tulee olla oikeita.

8. Elintarvikkeet tulee varastoida suojattuina. Jäätelöpakkauksissa tulee olla kannet tai muu suojaus varastoinnin ajan.

9. Elintarvikkeet tulee olla tunnistettavissa ja jäljitettävissä. Elintarvikkeissa tulee olla asianmukaiset ja riittävät tiedot jäljitettävyyden varmistamiseksi kuten päivämäärämerkinnät. Jäljitettävyys tulee pystyä todentamaan asianmukaisin dokumentein. Dokumentit ja elintarvikkeet tulee pystyä yhdistämään.

10. Kaikissa kuluttajille myytävissä pakatuissa elintarvikkeissa (kuten kioskissa myynnissä olevissa pullo- ja tölkkijuomissa) on oltava riittävät suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät.

11. Kioskin käytössä tulee olla henkilökunnan wc-tila. Julkisen tilan
yleisessä käytössä olevan asiakas-wc:n ei katsota olevan soveltuva ko. tarkoitukseen.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava siten, että epäkohdat on korjattava seuraavan kauden alkuun mennessä tai viimeistään 30.4.2023 mennessä. Epäkohtaa 1 koskeva selvitys tulee toimittaa kuukautta ennen toiminnan aloittamista kaudella 2023.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Kamppi kioskiin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 6.7.2022. Tällöin on todettu epäkohtia tilojen soveltuvuudessa, sillä kioskissa ei ollut käytössä lämmintä vettä käsienpesuun eikä kioskissa ollut asianmukaista säilytyspaikkaa siivousvälineille. Kioskin lattia oli pinnoittamatonta vaneria/puuta ja se ei ollut helposti puhtaana pidettävä. Kioskin lattian todettiin olevan likainen. Myös laitteiden puhtaanapidossa todettiin puutteita. Henkilökunta ei huolehtinut riittävästä käsihygieniasta. Elintarvikkeiden säilytyksessä (suojaamisessa) todettiin myös puutteita. Elintarvikkeista annettavat tiedot (mm. allergeenit) olivat puutteelliset ja henkilökunnalla ei ollut riittäviä tietoja elintarvikkeista. Lisäksi puutteita todettiin elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 8.8.2022 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Kamppi kioskiin on tehty uusintatarkastus 23.8.2022, jolloin on todettu, ettei epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus). Tarkastuksella todettiin, että tilanne oli heikentynyt entisestään mm. puhtaanapidon, allergeenien, käsihygienian ja tilojen soveltuvuuden suhteen. Lisäksi todettiin, että pehmytjäätelökoneen huolto ja puhdistus ei toimi asianmukaisella tavalla ja elintarvikkeita ei voitu jäljittää.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 1.9.2022 päivätyllä kirjeellä (Liite 3). Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Tai tai iku Oy ei ole korjannut tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Tai tai iku Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku I) mukaan viemärijärjestelmien on oltava tarkoituksenmukaisia. Ne on suunniteltava ja rakennettava siten, että niistä ei aiheudu saastumisriskiä. Jos viemärikourut ovat kokonaan tai osittain avoimia, niiden suunnittelulla on varmistettava, että jäte ei valu saastuneelta alueelta puhdasta aluetta kohti tai puhtaalle alueelle, varsinkaan sellaisten elintarvikkeiden käsittelyalueelle, jotka saattavat aiheuttaa huomattavan riskin lopulliselle kuluttajalle. Kamppi kioskia ei ollut liitetty veteen ja viemäriin. Uusintatarkastuksella 23.8.2022 todettiin, että pehmytjäätelökoneen huolto ja puhdistus ei toiminut asianmukaisella tavalla, sillä tarkastuksella saatujen tietojen mukaan kone puhdistettiin kioskissa ja esimerkiksi koneesta tullut likainen pesuvesi kerättiin jätesäkkiin ja jätevesi laitettiin roskiin.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku I) mukaan tiloissa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Käsienpesualtaissa on oltava kylmä ja kuuma juokseva vesi sekä käsienpesuun ja hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat aineet. Kamppi kioskissa ei ole käytettävissä lämmintä vettä käsienpesuun.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku VIII) mukaan jokaisen, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueella, on noudatettava korkeaa henkilökohtaista puhtautta. Elintarvikelain (297/2021) 6 §:n mukaan elintarviketoiminnan on oltava sellaista, että tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu. Kamppi kioskissa ei huolehdittu riittävästä käsihygieniasta. Kioskin hanallisessa vesisäiliössä ei ollut vettä ja lisäksi todettiin, että vesisäiliö oli sisältä huonokuntoinen (ruosteinen).

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku II) mukaan lattiapinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää vedenpitävien, nestettä hylkivien, pestävien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia. Kamppi kioskin lattia ei ole helposti puhtaana pidettävä (pinnoittamatonta vaneria/puuta).

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku I ja V) mukaan elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa sekä kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat esineet, välineet ja laitteet on puhdistettava tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioitava. Kamppi kioskin lattia oli pinttyneen likainen ja kylmälaitteissa oli likaa.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku I) mukaan elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että:

a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida [– –]
ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti;
b) voidaan torjua likaantuminen [– –]
c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen [– –]

Kamppi kioskissa ei ollut asianmukaista paikkaa tai järjestelyä siivousvälineiden säilyttämiseen.

Elintarvikelain 6 §:n mukaan toimijan on huolehdittava siitä, että elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 6 §:n mukaan pakkaamattomista elintarvikkeista on elintarvikkeen luovutuspaikassa annettava loppukuluttajalle tieto kaikista elintarvikkeen valmistuksessa käytetyistä ja lopullisessa elintarvikkeessa edelleen jossain muodossa olevista ainesosista, jotka ovat elintarviketietoasetuksen (1169/2011) 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoittamia allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita tai tuotteita. Ainesosat on ilmoitettava elintarvikkeen nimellä niin, että käy ilmi elintarviketietoasetuksen liitteessä II mainitun aineen tai tuotteen nimi. Edellä 1 momentissa tarkoitettua tietoa ei tarvitse antaa elintarvikkeesta, jonka nimestä käy ilmi elintarviketietoasetuksen liitteessä II mainitun aineen tai tuotteen nimi. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 7 §:n mukaan pakkaamattomasta elintarvikkeesta on vähittäismyyntipaikassa annettava loppukuluttajalle myös seuraavat tiedot: 1) elintarvikkeen nimi 2) elintarvikkeen ainesosat siten kuin elintarviketietoasetuksessa säädetään tai
muulla vastaavalla selkeällä tavalla. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 8 §:n mukaan pakkaamattomista elintarvikkeista annettavien tietojen ilmoittamistapa on seuraava: Edellä 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla. Tiedot voidaan 1 momentissa säädetystä poiketen antaa suullisesti edellyttäen, että

- elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muodossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia; ja

- tiedot ovat kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla.

Kamppi kioskissa asiakkaille ei ollut esillä tietoja allergeeneistä. Kioskissa säilytyksessä olevat irtojäätelöpaketit olivat täysin ilman mitään merkintöjä. Kioskissa työntekijällä ei ollut käytössään näiden tuotteiden ainesosia tai allergeenitietoja. Pakastimessa oli myös valmiiksi pakattuja jäätelöpikareita, joiden ainesosista tai allergeeneistä ei ollut tietoja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (178/2002) luvun II 18 artiklan kohdan 4 mukaan markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Elintarvikelain (297/2021) 6 §:n mukaan elintarviketoiminnan on oltava sellaista, että tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu. Lähes kaikki Kamppi kioskin pakastimissa säilytyksessä olevat elintarvikkeet olivat ilman mitään merkintöjä, joten tuotteet eivät olleet jäljitettävissä, ja elintarvikkeita varastoitiin suojaamatta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artiklassa säädetään elintarvikkeista annettavista pakollisista tiedoista, joita ovat:
- elintarvikkeen nimi;
- ainesosaluettelo;
- allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet
- tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät;
- elintarvikkeen sisällön määrä;
- vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta;
- erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet;
- elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite;
- alkuperämaa tai lähtöpaikka;
- käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa;
- juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;
- ravintoarvoilmoitus.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 4 §:n mukaan valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielillä. Kamppi kioskin pakattuina myymistä elintarvikkeista (juomista) puuttuivat suomen- ja/tai ruotsinkieliset pakkausmerkinnät.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku I) mukaan elintarvikehuoneistoissa on oltava riittävä määrä käymälöitä, joissa on vesihuuhtelu ja jotka on liitetty tehokkaaseen viemärijärjestelmään. Elintarvikelainsäädäntö ei edellytä asiakaskäymälöiden järjestämistä, mutta henkilökunnalle on oltava käymälä. Kamppi kioskin uusintatarkastuksella 23.8.2022 saatiin tieto, että wc-tilana henkilökunnalle on käytössä Kampin kauppakeskuksen asiakas-wc:t. Koska kioskissa käsitellään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, henkilökunnalle ja asiakkaille vaaditaan erilliset käymälät.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 6.7.2022
2. Tarkastuskertomus 23.8.2022
3. Tai tai iku Oy:n kuuleminen 1.9.2022

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 27, 55, 75, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (Yleinen elintarvikehygienia-asetus) liite II
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, luku II
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014), 4, 6, 7, 8 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, 9 artikla, liite II

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan saantitodistuksella Tai tai iku Oy:lle

This decision was published on 27.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maarit Lähdesmäki, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32099

maarit.lahdesmaki@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 6.7.2022
2. Tarkastuskertomus 23.8.2022
3. Tai tai iku Oy:n kuuleminen 1.9.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.