Vahingonkorvaus, autovaurio, 27.5.2022, Porkkalankatu 1

HEL 2022-010309
More recent handlings
Case 13. / 402 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden vahingonkorvaustiimin päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 15.3.2023 § 96 (autovaurio)

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden vahingonkorvaustiimin päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 15.3.2023 (96 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden vahingonkorvaustiimin päällikkö on 15.3.2023 (96 §) päätöksellään hylännyt 29.8.2022 Porkkalankadun ja Länsiväylän liittymässä tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessa määrältään 840,10 euron vaatimuksensa vahingonkorvauksesta 29.8.2022 kello 9.11 osoitteessa Porkkalankatu tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Hakijan ajoneuvon vasemmanpuoleiset renkaat ja vanteet vaurioituivat Porkkalankadun ja Länsiväylän liittymässä ajoradan ollessa vesilammikon peittämä. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan muun muassa, että katuosuuden kunnossapito on laiminlyöty 27.5.2022 aamuna klo 9 vallinneen rankkasateen aikana, sillä sadevesien poisto on ollut puutteellista, katuosuutta ei ole vaurion aiheuttaneelta kohdalta eristetty eikä tienkäyttäjiä ole varoitettu. Hakija on uutena asiana kertonut, että hän on vahinkopäivänä iltapäivällä nähnyt vahinkopaikalla romahtaneen kaivon sekä kumikartion varoittamassa tästä, ja vahinkoa seuranneena päivänä nähnyt vahinkokohdassa uutta asfalttia sekä vauriokohdan olevan korjattu ja tien olevan käytön edellyttämässä normaalissa kunnossa. Kadussa on näin ollen ollut ilmiselvä rakenteellinen vaurio vahinkopäivänä 27.5.2022.

Perustelut

Lautakunta viittasi tiimipäällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen ja saatuun lisäselvitykseen ja yhtyi tiimipäällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen.

Tuottamusvaatimuksesta johtuen ei pelkkä vahinkotapahtuma yksinään synnytä kaupungille vahingonkorvausvastuuta. Kaupungin vastuu ei ole tuottamuksesta riippumatonta ns. ankaraa vastuuta, vaan vastuun syntymisen edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä.

Tiimipäällikön päätös perustuu asiassa saatuun kunnossapitovastaavan selvitykseen. I-kunnossapitoluokkaan kuuluvan Porkkalankadun kuntoa on seurattu säännöllisesti ja korjaustoimenpiteitä tarvittaessa tehty. Kaupungilla on oltava kohtuullinen aika korjata vauriot myös I-luokan kaduilla, sillä katuja ei voida pitää reaaliaikaisesti kaikilta osin hoitoluokan edellyttämässä kunnossa. Kohtuullinen aika lasketaan siitä, kun vaurio on havaittu kaupungin omassa tarkastuksessa tai vauriosta on saatu ilmoitus.

Hakija on oikaisuvaatimuksessa tuonut esiin uutena tietona havaintonsa vahinkopaikalla olleesta romahtaneesta kaivosta ja sen korjauksesta 27. - 28.5.2022. Kunnossapidosta vastaavalta on saatu tämän johdosta lisäselvitys, joka on toimitettu myös hakijalle 22.6.2023.

Lisäselvityksen mukaan vahinkopaikalla olevaa umpikantista hulevesikaivoa ei ole ollut merkitty kuuluvan kaupungin vastuulle yleisten alueiden rekisteriin. Umpikantiset hulevesikaivot kuuluvat pääsääntöisesti yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta HSY:n vastuulle. Asiassa saadun lisäselvityksen perusteella kunnossapito on käynyt välittömästi korjaamassa kaivon sen jälkeen, kun tieto kaivon omistajuudesta, kunnossapitovastuusta ja korjaustarpeesta on saatu HSY:ltä 27.5.2022. Tästä korjaustyöstä ei ole kirjattu tavanomaisia merkintöjä kunnossapidon työnohjaus- tai palautejärjestelmiin, joten tieto tehdystä korjaustyöstä on tämän vuoksi puuttunut kunnossapidon antamasta alkuperäisestä selvityksestä.

Saadun lisäselvityksen mukaan tavallisin vaurio hulevesikaivossa on kannen alla olevien betonirenkaiden pettäminen. Tämä on erittäin harvinaista, vuositasolla renkaita on tarve uusia noin kymmenessä kaivossa, kun hulevesikaivoja on kymmeniä tuhansia katuverkossa. Kaivojen kansistot uusitaan aina kokonaisuudessaan katujen uudelleenpäällystyksen yhteydessä, joka tehokkaasti varmistaa sen, että kansien, kehyksien ja korokerenkaiden rikkoutumisia ei tapahdu. Vilkasliikenteisillä kaduilla kuten Porkkalankadulla kaivojen ylimmät rakenteet tulevat uusituiksi 3 - 5 vuoden välein tämän vuoksi. Kaivon korokerenkaiden hajoaminen voi tapahtua hyvin nopeasti, eikä sitä voi ennakoida, tai havaita muuten kuin kaivon painumisesta. Hulevesikaivoille tehdään myös säännöllisesti tyhjennys 1 - 3 vuoden välein niiden sijainnista riippuen. Tässä yhteydessä kaivojen kunto tarkastetaan ja korjaustarpeesta tulee samalla tieto.

Forecan havaintohistorian perusteella Kaisaniemen mittausasemalla on vahinkoa edeltävänä päivänä mitattu sadetta yhteensä 12,6 mm ja vahinkopäivänä yhteensä 8,9 mm. Vahinkopäivänä on Etelä-Suomen alueella esiintynyt sateita ja sadekuuroja, joten paikallinen vaihtelu sademäärissä on voinut olla suurta. Hakijan oikaisuvaatimuksen mukaan vahinkohetkellä vahinkopaikalla on ollut rankkasade.

Hakija on vaatimuksensa mukaan ajanut rankkasateella koko ajoradan peittävään vesilammikkoon, joka on estänyt häntä näkemästä ajoradan kuntoa. Tieliikennelain mukaan ajoneuvon nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Ottaen huomioon, että vahinkopaikalla ollut hulevesikaivo on vahinkohetkellä ollut vaurioitunut, on mahdollista, että rankkasateen aikana hulevesien hallinta on hetkellisesti ollut puutteellista. Hulevesikaivo on kuitenkin korjattu viivytyksettä, eikä asiassa ole esitetty, että vahinkopaikan hulevesien hallinnassa yleisesti olisi puutteita. Hulevesikaivon vaurioituminen on saadun selvityksen perusteella harvinainen, nopeasti tapahtuva ja ennakoimaton tilanne.

Vahinkopaikan liikennemäärä on 46 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaupungille ei ole esitetty muita vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia eikä kaupunki ole saanut yhtään ilmoitusta tai palautetta vaurioituneesta kaivosta. Rikkoutunut hulevesikaivo on paikan liikennemäärä huomioon ottaen ollut näin ollen väistettävissä.

Kaupunki katsoo toimineensa vahinkoalueen kunnossapidon osalta huolellisesti. Alueella on suoritettu säännöllistä tarkastusajoa ja alueen rakenteellisesta kunnosta sekä rakenteiden uusimisesta huolehditaan säännöllisesti. Vaurioitunut kaivo on saadun selvityksen perusteella korjattu viivytyksettä, kun tieto kaivo korjaustarpeesta ja kunnossapitovastuusta on selvinnyt. Edellä esitetyillä ja muutoin tiimipäällikön päätöksessä esitetyillä perusteilla kaupunki katsoo, että se ei ole laiminlyönyt kunnossapitovelvoitettaan eikä siten ole asiassa vahingonkorvausvelvollinen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan ajoneuvon vaurioista.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että vahingonkorvaustiimin päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1 - 4 §, 14 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi e-kirjeitse 20.3.2023. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 22.3.2023 eli säädetyssä määräajassa.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Vahingonkorvaustiimi Tiimipäällikkö 15.03.2023 § 96

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät vaatimukset ja perusteet

Hakija on 29.8.2022 esittänyt kaupungille määrältään 840,10 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvon vasemmanpuolimmaiset renkaat ja vanteet vaurioituivat hakijan ajettua kuoppaan tai reikään ajoradan päällysteessä Porkkalankadun ja Länsiväylän liittymässä 27.5.2022 klo 9.11. Vaatimuksen mukaan koko ajorata oli risteyksessä ison vesilammikon peittämä.

Sovellettavat säännökset

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun ja erittäin vilkkaan liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä voi olla yksittäisiä viivahalkeamia ja urasyvyys saa olla vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen väylän (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vähäliikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Porkkalankatu on pääkatu ja luokiteltu I-luokan kunnossapidettäviin väyliin.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan hakijan ilmoittamalla paikalla ei ole havaittu kuoppaa tai muuta tien päällystevauriota.

Vahinkopaikka sijaitsee kunnossapidon säännöllisen kulkureitin varrella. Viimeisin tiedossa oleva tarkkailuajo ennen vahinkoa on tehty 18.5.2022. Kyseisestä tarkkailuajosta on videotallenne, jossa vahinkopaikan katuosuus on hyvässä kunnossa, eikä siinä näy kuoppia tai purkaumia hakijan ilmoittamassa paikassa. Liikennemäärä vahinkopaikalla on noin 46 900 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hakijan ilmoittamasta vahinkopaikasta ei ole tullut ilmoituksia katupäivystykseen tai kaupungin palautejärjestelmään. Kaupungille ei ole tullut vahinkopaikasta muita vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia. Hakijan ilmoittamassa paikassa on kaksi umpikantista kaivoa ja yksi ritiläkantinen kaivo. Kaivojen mahdollisesti aiheuttamista ongelmista, esimerkiksi sateen nostamasta kannesta ei ole tullut ilmoituksia kaupungille.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Kaupungin vahingonkorvausvastuu konkretisoituu vain, mikäli kaupunki on laiminlyönyt velvollisuuttaan pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Hakijan ilmoittama vahinkopaikka sijaitsee kunnossapidon säännöllisen kulkureitin varrella, eikä paikalta ole havaittu kuoppaa, irrallaan olevaa kaivonkantta tai muuta kunnossapidon tarvetta ennen tai jälkeen vahinkoa.

Asiassa ei näin ollen ole näytetty, että vahinko olisi syntynyt kaupungin vastattavasta syystä, eikä asiassa siten ole näytetty myöskään syy-yhteyttä kaupungin tuottamuksen ja syntyneen vahingon välillä. Edellisten perusteella kaupunki katsoo, ettei se ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1 - 4 §, 14 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5.000 euroa.

Lisätiedot

Eeva-Maria Mattila, valmistelija, puhelin: 09 310 34957

kymp.korvausasiat@hel.fi
Close

This decision was published on 10.08.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 3. vaatimusten perustelut
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Inkeri Lehmusoksa, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 22794

inkeri.lehmusoksa@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus 22.3.2023
2. Oikaisuvaatimus 2.5.2023, täydennys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.