Lainan myöntäminen, Herttoniemen harjoitusjäähallin rakentaminen, Helsingin Liikuntahallit Oy

HEL 2022-010378
More recent handlings
Case 7. / 172 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Liikuntahallit Oy:n (HLH Oy) harjoitusjäähallin rakentamista koskevasta lisälainahakemuksesta

Culture and Leisure Committee

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Helsingin Liikuntahallit Oy:n lisälainahakemuksesta. Hakemus koskee Herttoniemen kaupunginosaan rakennettavaa harjoitusjäähallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 3 000 000 euron lisälainan myöntämistä Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 20 vuoden laina-ajalla. Lainatarve perustuu hankkeen materiaalikustannusten nousemiseen 30 prosentilla Covid 19-pandemian viimeisten aaltojen sekä Ukrainan sodan seurauksena.

Kaupunginhallitus on aiemmalla päätöksellään 28.6.2021 myöntänyt HLH Oy:lle 10 000 000 euron lainan Herttoniemen jäähallin rakentamista varten. Kiinteistö on tarkoitus rahoittaa kokonaan kaupungin myöntämillä lainoilla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitetty hanke on kannatettava, sillä se tukee kaupungin liikuntapoliittisia linjanvetoja. Samoin lisälainan myöntäminen hakijalle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on todettu yhdessä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa rahaston sääntöjen 5 §:n mukaiseksi hankkeeksi ja kaupungin edun mukaiseksi.

Herttoniemen harjoitusjäähallin rakentaminen on alkanut keväällä 2022.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 31.8.2022 päivätty Helsingin Liikuntahallit Oy:n hakemus. Asiakirja koskee 3 000 000 euron lisälainan myöntämistä kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta harjoitusjäähallin rakentamista varten Herttoniemen kaupunginosaan. Rahaston varoja hoitaa Helsingin kaupunginhallitus.

HLH Oy on Jääkenttäsäätiön 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Jääkenttäsäätiö sr. puolestaan on osa Helsingin kaupungin konsernia ja vastaa suurimmalta osin kaupungin jääurheiluolosuhteiden ylläpitämisestä. Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallinnassa/omistuksessa on yhteensä seitsemän (7) jäähallia ja 16 jäärataa. Yhtiö on alallaan Suomen suurin.

HLH Oy:n tarkoituksena on rakentaa kaksikerroksinen ja kokonaispinta-alaltaan 6 967 kerrosalaneliömetrin (k-m²) kokoinen harjoitusjäähalli. Kaupunginhallitus on 26.4.2021 tekemällään päätöksellä vuokrannut HLH Oy:lle hanketta varten maa-alueen 43. kaupunginosasta (Herttoniemi). Vuokrausalue käsittää korttelin 43285 tontin nro 2, joka on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU). Tontille on kaavan perusteella määritetty rakennusoikeutta 7 400 k-m².

VRJ Etelä-Suomi Oy:n suunnittelemaan harjoitusjäähalliin sisältyy kaksi jääkaukaloa, sisäliikuntatilaa ja näiden oheistiloja. Helsingin Liikuntahallit Oy:n tarkoituksena on jäädä jäähallin omistajaksi, ja huolehtia sen toteuttamisesta sekä ylläpidosta. Harjoitusjäähallin on tarkoitus valmistua keväällä 2023.

Jääurheilun olosuhteiden tuotanto perustuu Helsingin kaupungissa monituottajamalliin. Harjoitusjäähalleja ylläpitävät tällä hetkellä neljä toimijaa: kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus (3 jääkenttää), Jääkenttäsäätiökonserni (15,5 jääkenttää) Nuorisojääkenttä Oy (2 jääkenttää) ja Ilmalassa sijaitseva jäähalli (1 jääkenttä, joka on toistaiseksi poissa käytöstä).

Kaupunkikonsernin toimijoiden sisäisessä työnjaossa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus vastaa Oulunkylän sekä Pirkkolan jäähalleista ja Jääkenttäsäätiökonserni Helsingin, Hernesaaren, Salmisaaren, Kaarelan, Vuosaaren, Malmin ja Paloheinän jäähalleista.

Helsingin kaupungin Suurhankekoordinaatiotyöryhmä 27.2.2020 tekemän linjauksen mukaan kaupungin harjoitusjäähallikapasiteetti (2021: 19,5 jääkenttää) ei saisi tulevaisuudessa pienentyä. Sen sijaan kapasiteetin kasvattamiselle on selkeä paine jääurheiluharrastajien lukumäärien kasvaessa tulevina vuosina. Lisäksi toistaiseksi käytöstä poissa oleva, Ilmalassa sijaitseva jäähalli kaventaa kaupungissa tarjolla olevaa sisäjäätilaa.

Close

This decision was published on 07.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Ask for more info

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Attachments

1. Lisälainahakemus, Herttoniemen liikuntahalli Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.