Talteenottojen ajoneuvojen tarjousmyynti vuonna 2022, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-010522
More recent handlings
§ 15

Kaupunkiympäristön toimiala, talteen otettujen ajoneuvojen tarjousmyynti 14.9.2022

Kunnallinen pysäköinninvalvoja

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti myydä 57 360.00 eurolla lain ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) perusteella kunnan omaisuudeksi siirtyneet 64 ajoneuvoa, suurimpien tarjousten perusteella, yrityksille joilla on voimassa oleva ympäristölupa.

Japan Motors Oy / Salon korjaamo

Erät: 2, 14, 17, 20, 23, 27, 33, 36, 40, 45 ja 59 yhteensä
10 250.00 euroa

Konehuolto M. Kippo Oy

Erä: 56 105.00 euroa

Kotkan käyttöosa Oy

Erät: 1, 22, 42, ja 66 yhteensä 2 451.00 euroa

Moniala Raiskinmäki

Erät: 13, 24, 25 ja 58 yhteensä 4 892.00 euroa

Oili Jalonen Oy

Erät: 11, 12, 20, 39, ja 67 yhteensä 1 450.00 euroa

HL 51 §:n perusteella korjattu erät, MH 7.11.2022

Erät: 31, 55 ja 64 yhteissumma 1 450.00 euroa

Onkiniemen Autopurkaamo

Erät: 3, 4, 8, 18, 19, 32, 43, 51, 61, 62 ja 63 yhteensä
4 450.00 euroa

Pikkutalli

Erä: 52 801.00 euroa

Sapoma Oy

Erät: 9, 21, 26, 37 ja 44 yhteensä 12 974.00 euroa

Sinisalon Auto Oy

Erät: 35, 41, ja 54 yhteensä 613.00 euroa

HL 51 §:n perusteella lisätty kaksi puuttuvaa erää, MH 7.11.2022

Erät: 35, 41, 47, 48 ja 54 yhteensä 613.00 euroa

Suomen Uusiokone Oy

Erät: 30, ja 50 yhteensä 554.00 euroa

Tylite International Oy

Erät: 5, 12, 15, 39, 53, 57, 65, 67, 68 ja 69
yhteensä 4 200.00 euroa

Usa-Osa Oy

Erät: 6, 7, 10, 11, 16, 29, 34 ja 38 yhteensä 14 620.00 euroa

Päätöksen perustelut

Siirtopäällikkö ehdotti erien myymistä suurimpien tarjousten perusteella. Tarjouksia pyydettiin 31 kappaletta ja tarjouksia saatiin 16 kappaletta, joista Kuusakoski Oy:n tarjous myöhässä määräajan jälkeen. Eristä 46, 49 ja 60 ei jätetty yhtään tarjousta, erä 28 poistettiin myynnistä. Erästä 23 antoivat Japan Motors Oy/Salon korjaamo, Oili Jalonen Oy ja Tylite International Oy saman suuruisen tarjouksen, erän voittajaksi arvottiin Japan Motors Oy/Salon korjaamo.

Päätöksen liitteinä avauspöytäkirja (liite 1) ja vertailutaulukko (liite 2).

This decision was published on 27.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pekka K Holopainen, siirtopäällikkö, puhelin: 09 310 39867

pekka.k.holopainen@hel.fi

Decisionmaker

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Attachments

1. Avauspöytäkirja
2. Vertailutaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.