Virkasuhteen päättäminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen, Kasko, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

HEL 2022-010578
More recent handlings
Case 17. / 726 §

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viran hakuajan jatkaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jatkaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viran hakuaikaa 3.11.2022 saakka. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kyseiseen virkaan 20.10.2022 klo 16.00 mennessä tulleet 11 hakemusta otetaan huomioon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virka on ollut julkisesti haettavana 5.10 – 20.10.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä, Helsingin Sanomissa, Duunitorilla, Oikotiellä sekä LinkedIn- ja Facebook -verkkopalveluissa.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Määräajassa hakemuksen jätti 11 hakijaa, joilla 10:llä on vaadittu muodollinen kelpoisuus.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta.

Kaupunginhallitus katsoo, että lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viran hakuaikaa on perusteltua jatkaa edelleen 3.11.2022 saakka, koska virkaan oli tullut hakemuksia liian vähäinen määrä, jotta onnistunut rekrytointi kaupungin kannalta merkittävään ja painoarvoltaan tärkeään virkaan mahdollistuu.

Hakuajan jatkamisesta on tiedotettu virkaa tähän mennessä hakeneille, joiden hakemukset otetaan edelleen huomioon.

Close

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 636

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Arja Kukkosen eroilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virasta 1.1.2023 alkaen. Samalla kaupunginhallitus kehottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn viran täyttämiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus määrää lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhosen hoitamaan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan avoinna olevaa virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen siihen asti, kunnes virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi
Close

This decision was published on 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi