Hankinta, kotimainen digitaalisten kirjojen Ellibs-palvelu, Helsingin kaupunginkirjasto

HEL 2022-010650
More recent handlings
§ 50

Hankinta, kotimaisten digitaalisten kirjojen Ellibs-palvelu

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja päätti hankkia kotimaisten digitaalisten kirjojen ja äänikirjojen Ellibs-palvelun Helsingin kaupunginkirjastolle ajalla 23.12.2022-31.12.2023. Hankinta toteutetaan suorahankintana. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on Helsingin kaupunginkirjaston osalta 180 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginkirjaston nykyinen puitesopimus Ellibs-palvelusta päättyy 22.12.2022 (KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen KLKH150 liittyvä asiakaskohtainen sopimus e- ja äänikirjapalveluiden tuottamisesta, Toimitussopimus ELKS 1000/2019). Voimassa olevaa puitesopimuksen alaista asiakaskohtaista sopimusta ei voi enää jatkaa.

Vuonna 2024 Suomessa aloittaa uusi kuntien yhteinen e-kirjasto, johon Helsingin on tarkoitus liittyä. Helsingin kaupunginkirjasto vetää tähän liittyvää hanketta ja sen puitteissa on aloitettu kilpailutus 10.9.2021 (Request for Information (RFI) for the e-library services solution in Finland.) Helsingin kaupunginkirjasto ei halua keskeyttää aineiston tarjontaa asiakkaille ennen uuden kuntien yhteisen e-kirjaston aloittamista. Sen vuoksi suorahankintana toteutettava palveluiden hankinta on välttämätöntä toteuttaa ajalle 23.12.2022-31.12.2023, koska palvelun saatavuus on ehdottoman välttämätöntä kirjaston asiakkaille.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on kotimaisten digitaalisten kirjojen ja äänikirjojen palvelu Ellibs. Palveluun kuuluu lainausalusta, alustalle ostettavat aineistot sekä tukipalvelut Helsingin kaupungin käyttöön SaaS-palveluna.

Digitaalisten kirjojen ja äänikirjojen tulee olla kirjastojen asiakkaiden käytettävissä paikasta riippumatta. Palvelu on käytössä vuorokauden ympäri.

Hankintamenettely

Hankinnassa käytetään hankintalain 29.12.2016/1397 mukainen 41 § mukaista suorahankinta perustetta suorahankinnan lisätilauksissa.

Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi Yleisten kirjastojen konsortiota. Konsortio neuvoo ja tukee jäseniään mm. digitaalisten aineistojen hankinnoissa. Yleisten kirjastojen konsortio teki selvityksen siitä, miten digitaaliset kirja- ja äänikirja -palvelut voidaan tuottaa kirjastoille ennen siirtymistä kuntien yhteiseen e-kirjastoon vuoden 2024 alusta. Sen suosituksen mukaisesti nykyisen puitesopimuksen jatkoksi kannattaa tehdä suorahankinta vuodelle 2023 seuraavin perustein:

- Markkinoilla ei ole muita palveluntuottajia, jotka pystyvät tuottamaan nykyisen puitesopimuksen mukaista hankinnan kohdetta kuin puitesopimustoimittajat.

- Tarjouskilpailutuksen järjestämisen esteenä ovat mahdollisen uuden palvelun käyttöönottamiseen liittyvien integraatioihin menevä aika. Tämän vuoksi riskinä voi olla se, että tarjouskilpailuihin ei saada aikaan aitoa kilpailutilannetta, jos kilpailuihin jättää tarjouksen ainoastaan se puitesopimustoimittaja, jolla on jo valmiiksi integraatioyhteys luotuna kilpailutukseen osallistuvalle yleiselle kirjastolle

- On myös syytä huomioida, että nykyisessä Kuntahankintojen puitesopimuksessa ovat lähes kaikki Suomen yleiset kirjastot. Jos ne julkaisevat e-kirjoista ja e-äänikirjoista sekä niiden lainausalustasta useita tarjouspyyntöjä, voi riskinä olla se, että toimittajilla ei ole resursseja jättää tarjouksia jokaiseen julkaistuun tarjouspyyntöön

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.1.2022, § 3 oikeuttaa toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen hankinnan arvonlisäverottomaan 500 000 euroon.

This decision was published on 10.10.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tuija Kalke , informaatikko, puhelin: 09 310 85904

tuija.kalke@hel.fi

Aino Ketonen, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 85636

aino.ketonen@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja