Toivomusponsi, Poikkilaakson koulun ja päiväkodin lähialueen liikennejärjestelyjen turvallisuus asemakaavan muutoksessa nro 12709

HEL 2022-010689
More recent handlings
Case 11. / 223 §

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi Poikkilaakson koulun ja päiväkodin lähialueen liikenneturvallisuudesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 7.9.2022 § 216 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Hyväksyessään Laajasalon Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaavan muutoksen (nro 12709) kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan selvitetään mahdollisuutta arvioida Poikkilaakson koulun ja päiväkodin lähialueen liikennejärjestelyjen turvallisuus lasten näkökulmasta kaavaratkaisuun liittyvien liikenne- ja katusuunnitelmien toteutuksen yhteydessä.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Puuskaniementie on paikallinen kokoojakatu, joka toimii alueen autoliikenteen pääyhteytenä. Tälle kadulle liittyy rauhallisempia tonttikatuja, joiden liikenne on pääasiassa asukkaiden tuottamaa. Koulun kohdalla Puuskaniementien itäpuolella kulkee jalkakäytävä ja länsipuolella yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Alueen nopeusrajoitus on 30 km/h. Puuskaniementien liikennemäärä on arviolta noin 1 000 moottoriajoneuvoa vuorokaudessa, jota voidaan pitää kohtuullisen vähäisenä autoliikennemääränä. Kaavamuutoksen jälkeen autoliikenteen määrä kasvaa noin 300 ajoneuvolla vuorokaudessa. Alueen kautta kulkee bussilinja 85. Liikenneturvallisuuden parantaminen ja toimivien liikennejärjestelyjen varmistaminen olennainen osa liikenne- ja katusuunnittelupalvelun perustehtävää.

Kaupungin linjauksen mukaisesti ajoneuvoliikenteen hidasteita asetetaan tarvittaessa koulujen ja päiväkotien välittömään läheisyyteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Alueen voimassa olevassa liikenteen- ohjaussuunnitelmassa ajoradalle on esitetty tyynyhidasteet bussiliikenne huomioiden. Hidasteet on rakennettu Kellaripellonpolun suojatien kohdalle. Toinen tyynyhidastepari on suunniteltu koulutontin pohjoispään suojatien kohdalle, mutta sitä ei ole vielä rakennettu.

Edellä esitetyn perusteella Puuskaniementien liikenneturvallisuus koulun kohdalla on hyvällä tasolla. Rakentamattoman hidasteparin toteutus selvitetään viimeistään silloin, kun asemakaavan mukainen rakentaminen toteutuu.

Kaupunginhallituksen vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

This decision was published on 13.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi