Valtionavustus, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevan uudistuksen toteuttaminen, valtiovarainministeriö

HEL 2022-010901
More recent handlings
§ 67

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "SOTE YLEISVALMISTELU 2022”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää 1 075 000 euroa vuodelle 2022 sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen toteuttamiseen. Myönnetylle määrärahalle on 100 prosentin tuki (valtioavustus VN/14629/2021), eikä se edellytä kaupungin omarahoitusosuutta.

Määrärahaa saa käyttää (VN/14629/2021):

 • hyvinvointialueiden käynnistämisen ja toiminnan kustannuksiin sekä väliaikaisten valmistelutoimielinten kustannuksiin
 • väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ja HUS-yhtymän valittujen toimielimien kustannuksiin
 • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talouden eriyttämiseen kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa
 • hyvinvointialueiden välttämättömien ICT-järjestelmien rakentamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Määrärahasta kohdistetaan sosiaali- ja terveystoimialalle 537 500 euroa, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 100 000 euroa, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle 100 000 euroa sekä kanslian osastoille 337 500 euroa käytettäväksi olemassa olevien hankinta- ja päätösvaltuuksien mukaisesti.

Määrärahaa ei saa käyttää uusien palvelujen kehittämiseen tai laajentamiseen. Käyttö perustuu yhteisesti käsiteltyyn projektisuunnitelmaan.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimea koskeva uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alusta. Helsingin kaupunki jatkaa näiden palveluiden tuottamista, mutta valtionohjauksen ja -rahoituksen muutoksen takia toteutetaan mm. talouden eriyttämisen sekä toiminnallisen käynnistymisen ja tietojärjestelmien muutosten vaatimat toimet.

Edellä mainitun velvoitteen täyttämisestä syntyviin kustannuksiin valtionneuvosto on yleispäätöksellä VN/14639/2021 myöntänyt Helsingin kaupungille sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevan uudistuksen toteuttamiseen varatun yleisvalmistelumäärärahaa 75 000 euroa (21.12.2021) ja 1,0 miljoonaa euroa (28.3.2022). Kustannukset voidaan hyväksyä valtionavustukseen oikeuttaviksi edellyttäen, että ne ovat syntyneet vuoden 2022 aikana tai suoriteperusteisesti myöntämisperusteiden mukaisesti 31.12.2023 asti.

Hankkeen päähallinnoijana toimii kaupunginkanslian kaupunkistrategiayksikkö sekä määrärahaa saavat toimialat ja kanslian osastot päätöksessä mainitusti olemassa olevaa hankinta- ja toimivaltaa noudattaen. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumerot (1095139 ja 1085141) ja sille sovitut projektirakenneosat. Hankkeen kaikki menot ja tuki tulee kirjata annetuille projektirakenneosille. Hankkeessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin sekä rahoittajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Saatu valmistelumääräraha kohdistuu useammalle toimialalle ja kanslian osastolle.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi. Strategiajohtajan päätös on sidottu projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 10.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marja-Leena Antman, Projektipäällikkö, puhelin: 09 310 28117

marja-leena.antman@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö