Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Softlanding neuvontapalvelut, EU:n rahoitushaku

HEL 2022-010972
More recent handlings
§ 4

Osallistuminen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Laskeutuvien yritysten palvelu pk-seudulle”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen päätoteuttajana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Laskeutuvien yritysten palvelu pk-seudulle”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään 898 937 euroa varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä arviolta 539 363 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 359 574 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeessa luodaan uusi toimintatapa ja malli tuottaa kansainvälisiä kasvuyrityksiä pääkaupunkiseudulle tehokkaasti ja auttaa yrityksiä kiinnittymään paikalliseen innovaatio- ja yritysekosysteemiin. Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen päätoteuttajana, ja hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista päätoteuttajana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Laskeutuvien yritysten palvelu pk-seudulle”. Haussa haetaan hankkeita ohjelman toimintalinjaan 1 Innovatiivinen Suomi ja sen erityistavoitteisiin 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen sekä 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.

Hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudusta maailmanluokan osaamiskeskittymä, johon ulkomaiset kasvuyritykset tuovat tarvittavan lisän uusilla innovaatioilla. Hanke keskittyy kansainvälisten startup-yritysten tukemiseen pääkaupunkiseudulle asettumisessa ja tämän myötä osaamisen vahvistamiseen. Hankkeen kohteena ovat sellaiset yritykset, jotka ovat rahoituskelpoisia ja valmiita laajenemaan sekä kasvamaan, mutta tarvitsevat vielä julkista tukea lähteäkseen vauhtiin. Hankkeessa luodaan yhdessä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa uusi toimintatapa ja malli tuottaa kansainvälisiä kasvuyrityksiä pääkaupunkiseudulle tehokkaasti ja auttaa yrityksiä kiinnittymään paikalliseen innovaatio- ja yritysekosysteemiin. Yrityksiä ohjataan kiihdyttämöihin, hautomoihin, hubeihin sekä muihin innovaatiokeskittymiin järjestämällä muun muassa verkostoitumismahdollisuuksia ja yhdistämällä toimijat käytännössä. Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää saada nopeasti maailmanvalloitukseen valmiita kasvuyrityksiä kasvamaan pääkaupunkiseudulle. Hankkeessa tullaan kehittämään myös uudenlaisia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja kasvuyritysten alueelle pääsyn tukemiseksi.

Helsingin kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana ja lisäksi mukana ovat osatoteuttajina Espoon ja Vantaan kaupungit. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1 430 000 euroa, josta tuen osuus on noin 857 855 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 898 937 euroa, josta tuen osuus on 539 363 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 359 574 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.12.2022–30.11.2025.

Helsingin kaupunkistrategiassa Kasvun paikka 2021–2025 on linjattu erityisenä strategisena painopisteenä kansainvälisten osaajien, investointien ja yritysten houkuttelu Helsinkiin. Lisäksi strategian mukaisesti hankkeen kautta voidaan vahvistaa ja kehittää Helsingin asemaa yhtenä Euroopan parhaana innovaatioympäristönä, startup-keskuksena ja uusien elinkeinojen kehtona.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 12.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Teemu Seppälä, yritysneuvoja, puhelin: 09 310 37803

teemu.seppala@hel.fi

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Laura Uuttu-Deschryvere
kansainvälisten asioiden päällikkö