Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Digital Creative Helsinki and Beyond -hanke, EU-rahoitus

HEL 2022-010975
More recent handlings
§ 65

Osallistuminen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Digital Creative Helsinki and Beyond”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen päätoteuttajana Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Digital Creative Helsinki and Beyond (DLA)”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritysten toimintaympäristöt -yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään 937 407 euroa varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä arviolta 562 444 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 374 963 euroa.

Päätöksen perustelut

DLA-hankkeessa hyödynnetään pääkaupunkiseudun kaupunkien ja korkeakoulujen yhteistyötä, osaamista ja resursseja yhteisen lisäarvon synnyttämiseksi aloittelevien ja kansainvälistä kasvua tavoittelevien digitaalisten luovien alojen yritysten tukemisessa, mikä heijastuu erityisesti pääkaupunkiseutuun ja koko Suomeen uutena, kansainvälisesti kilpailukykyisenä liiketoimintana ja työpaikkoina. Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen päätoteuttajana, ja hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista päätoteuttajana EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027- alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Digital Creative Helsinki and Beyond”. Haussa haetaan hankkeita ohjelman toimintalinjaan 1 Innovatiivinen Suomi ja sen erityistavoitteisiin 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen sekä 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.

DLA-hankkeessa vahvistetaan digitaalisten luovien alojen (kuten AV, XR, 3D, peli, musiikki ja fiktio) kautta syntyvää teknologiaa ja osaamista poikkileikkaavasti eri toimialojen (esim. tuotannollinen toiminta, ICT-ala, terveys ja hyvinvointi, rakennettu ympäristö) liiketoiminnan vahvistamiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi. Yhdessä hankekumppaneiden ja muiden alan toimijoiden kanssa kootaan ja viedään systemaattisesti eteenpäin pääkaupunkiseudun digitaalisten luovien alojen yhteisöä ja vahvistetaan entisestään kaupungin kokeilualustatoimintaa uusien innovaatioiden tueksi. Hankkeen puitteissa yrityksille tarjotaan erilaisia asiantuntijapalveluita esimerkiksi rahoitus-, neuvonta- ja tukikanavien tunnistamiseen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kehittämispilotteja, joihin valitaan mukaan arviolta 25–30 yritystä, joiden liiketoiminnan kasvuun vaikuttaa tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa onnistuminen. Tärkeässä roolissa ovat myös erilaiset ammattilaistapahtumat sekä yritysten kansainvälisen verkostoitumisen tukeminen. Hankkeen myötä luovan talouden liiketoiminta- ja innovaatioympäristöt vahvistuvat ja kansainvälisten tekijöiden ja investoijien kiinnostus Helsinkiä kohtaan kasvaa.

Helsingin kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana ja lisäksi mukana ovat osatoteuttajina Aalto yliopisto sekä Metropolia ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,9 miljoonaa euroa, josta tuen osuus on noin 1 140 000 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 937 407 euroa, josta tuen osuus on 562 444 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 374 963 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.1.2023–31.12.2025.

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki on kasvun paikka. Elinkeinopolitiikan painopisteet toteuttavat tätä tavoitetta kehittämällä Helsinkiä osaajille ja yrityksille houkuttelevana paikkana, joka vetää puoleensa uusia ihmisiä, yrityksiä ja investointeja. DLA-hanke tukee painopistettä, jonka mukaan Helsingin vetovoima kestävän matkailun, kulttuurin ja tapahtumien kaupunkina vahvistuu. Painopisteen mukaan kaupunki huomioi, että monilla luovilla aloilla on merkittävä vaikutus kaupungin vetovoimaisuuden kehittämisessä. Kaupungilla on esimerkiksi selkeä rooli audiovisuaalisten toimialojen edistämisessä. Lisäksi kaupunki edistää uusien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämistä ja kokeiluja matkailu-, tapahtuma-, kulttuuri- ja laajemmin luovilla aloilla niiden kilpailukyvyn kehittämiseksi sekä tukee eri toimialoilla työskentelevien yritysten verkostoitumista ja uutta luovaa yhteistyötä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 11.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Seitsara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36322

taina.seitsara@hel.fi

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Ilkka Kautto
projektipäällikkö

Attachments

1. Hanketiivistelmä DLA

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.