Vuokraus, lisätila, Adapteo Oyj, päiväkoti Kangaspelto, Kangaspellontie 6a, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-011000
More recent handlings
§ 54

Vuokraus, lisätila, Adapteo Oyj, päiväkoti Kangaspelto, Kangaspellontie 6a, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan LPK Kangaspellon lisätilaksi osoitteessa Kangaspellontie 6a sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta huoneistoalaltaan 674,5htm² suuruisen tilan määräaikaisesti ajalle 3.5.2022 – 31.7.2023.

Tilavuokra on 16,28 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk, yhteensä 19,18 euroa/m²/kk, 12 963,91e/kk, 155 242,92 euroa/v. Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/m2/kk. Kokonaisvuokra on yhteensä 19,68 euroa/m²/kk, 13 274,16e/kk, 159 289,92e/v.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää sopimuksen 211026939 päättyväksi 2.5.2022. Mahdolliset lisävuokrat vanhalta sopimukselta jatkuvat uudelle sopimukselle.

Vuokrauksessa noudatetaan Adapteo Oy:n ja kaupunkiympäristön toimialan vuokrasopimusta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tehnyt lisätilapäätöksen 22.10.2019, HEL 2019-010614, päiväkoti Kangaspellon perustamisesta väliaikaiseen käyttöön suunniteltuun paviljonkipäiväkotiin, josta lisätilan suuruus on 674,5m2.

Kiinteistölautakunta on hyväksynyt tilan hankesuunnitelman 18.5.2017, §245 (HEL 2017-004906). Määräaikaisten tilojen vuokrasopimus elementtitoimittajan kanssa päättyi 31.8.2019, jonka jälkeen sitä jatkettiin 20.2.2020 siten, että sopimus on toistaiseksi voimassa oleva 6kk:n irtisanomisajoin molemmin osapuolin.

Tiloja koskeva rakennuslupa oli voimassa 2.5.2022 saakka, jonka vuoksi edellinen vuokrasopimus on päättynyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Rakennusluvalle on saatu poikkeamisluvan sekä jatkorakennuslupa 31.12.2026 saakka.

This decision was published on 03.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö