Vahingonkorvaus, esinevahinko, 7.7.2022 Hakaniemi

HEL 2022-011107
More recent handlings
§ 162

Vahingonkorvausvaatimus, muu vahinko

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 20.9.2022 esittänyt kaupungille määrältään 3 000 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan omistama maljakko putosi 7.7.2022 iltapäivällä osoitteessa Hakaniemenranta. Hakija epäilee Kruunusillat-rakennustyömaahan liittyvien tärähdysten ja ääniaaltojen värähtelyn aiheuttaneen putoamisen.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi.

Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli vahingonkorvausvastuun syntymiseksi korvausvelvollisen täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Tärinästä johtuvat vahingot voivat tulla korvattavaksi ympäristövahinkolain perusteella, mikäli tärinää aiheuttavan toiminnan ja vahingon välinen syy-yhteys on todennäköinen. Syy-yhteyden todennäköisyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota muun ohella toiminnan ja vahingon laatuun sekä vahingon muihin mahdollisiin syihin. Tärinästä aiheutunut ympäristövahinko korvataan ympäristövahinkolain nojalla kuitenkin vain, jos häiriön sietämistä ei ole pidettävä kohtuullisena, ottaen muun ohella huomioon paikalliset olosuhteet ja häiriön syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudessaan sekä häiriön yleisyys vastaavissa olosuhteissa.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Asiassa on pyydetty selvitys kaupungin kadunrakennushankkeeseen liittyvästä tärinästä ja sen mittaamisesta Kruunusillat-allianssin projektinjohdolta.

Kaupunki rakennuttaa uuden sillan Hakaniemeen osana Kruunusillat-hanketta, koska alkuperäinen, vuonna 1961 valmistunut silta on huonokuntoinen. Sillan uusimistarve toimi lähtölaukauksena koko alueen kehitykselle.

Vuonna 2021 aloitettiin Kruunusillat-hankkeeseen liittyvät työt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa. Lisäksi Korkeasaaren ympäristössä aloitettiin ruoppaustyöt sekä Finkensillan ja Kruunuvuorensillan rakentamisen valmistelu. Vuonna 2022 Hakaniemessä käynnistyivät uuden Hakaniemensillan sekä Merihaansillan rakennustyöt. Merihaassa on siten ollut käynnissä laaja rakentaminen vahingon tapahtuma-aikaan.

Saadun selvityksen mukaan Kruunusillat-hankkeen Hakaniemen osaprojektilla on Merihaan asuinkerrostalojen kohdalla ollut tärinämittari koko urakan ajan.

Rakenteisiin kohdistuvaa tärinää määritellään heilahdusnopeutena (mm/s) (RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät, kohta 3.7 Maa- ja pohjarakennustöistä rakennuksiin kohdistuvat tärinän ohjearvot). Tärinöiden ohjearvot ovat 10 mm/s. Tämä määräytyy suoraan RIL 253-2010 mukaisten arvojen perusteella.

Hakaniemenrannassa tehdyistä tärinämittaustuloksista selviää suurimman tärinäarvon olleen 2,09 mm/s, joka tarkoittaa noin 20 % sallitusta arvosta. Suurin mittaustulos on päivittynyt ajalle 1.7.2022. Mittaustulosten perusteella voidaan myös todeta, että suurin osa tärinämittausarvoista on jäänyt alle 10 % sallituista tärinöistä, jotka rakenteille saa kohdistua. Tärinärajat eivät missään kohtaa ole ylittäneet sallittuja rajoja.

Selvityksen mukaan rakentamisen eri työvaiheet ovat aiheuttavat tärinää, jonka voimasta esimerkiksi astiat saattavat helistä kaapeissa. Maljakon putoamishetkellä ei ole tapahtunut sellaista voimakasta, äkillisiä tärähdystä, joka voisi aiheuttaa rakennuksen ehjiin rakenteisiin niin suurta heilahdusliikettä joka voisi aiheuttaa maljakon putoamisen.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Kruunusillat-allianssi on tiedottanut rakentamisesta ja sen vaikutuksesta ympäristöön ajantasaisesti useissa eri kanavissa. Tietoa on ja on ollut saatavilla rakentamisen vaikutuksesta rakennettavaan ympäristöön koko työmaan ajan.

Omilla toimilla voi estää vahinkoja syntymästä, mikäli on tarpeellista suojata erityisen herkkiä esineitä tiloissa, joiden läheisyydessä toteutetaan rakentamista ja siihen liittyvää toimintaa.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Kadunrakennus ja muu rakentaminen ja siitä johtuva haitta useassa eri muodossa saattaa aiheuttaa häiriöitä lähialueilla jatkuvasti muuttuvilla olosuhteilla ja muilla rakentamiseen liittyvillä seikoilla kuten meluna, pölynä ja tärinänä.

Tavanomaiset rakennustöistä aiheutuvat tärinähaitat kuuluvat ympäristövahinkolaissa tarkoitetun sietämisvelvollisuuden piiriin.
Saadun selvityksen perusteella hakijan asuintalon kohdalla ei ole mitattu ohjearvot ylittävää tärinää missään vaiheessa, vaan tärinämittaustulokset ovat jääneet merkittävästi alle korkeimman sallitun ohjearvon.

Korvausvelvollisuuden syntymiseksi lain mukaan toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Työmaalla tehtyjen tärinämittaustulosten perusteella vahinko ei ole johtunut alueen rakentamisesta ja siihen liittyvästä tärinästä.

Edellä mainituin perustein kaupunki katsoo, ettei asiassa ole kaupungin toimintaa koskevaa virhettä, laiminlyöntiä tai huolimattomuutta, eikä syntynyt vahinko ole myöskään syy-yhteydessä kaupungin kadunrakennushankkeen aiheuttamaan tärinään. Kaupunki ei näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 84 § - 85 §

Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) 1 §, 3 §, 4 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 12.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 09 310 38506

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö