Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Innovatiiviset ja yhteiskäyttöiset oppimisympäristöt -hanke, EU-rahoitus, PK-seudun ekosysteemisopimus

HEL 2022-011159
More recent handlings
§ 66

Osallistuminen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen osatoteuttajana EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään 681 357 euroa varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä arviolta 408 813 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 272 544 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa yhteiskäyttöisiin ja innovatiivisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten (startup- ja pk-yritykset sekä veturiyritykset) liiketoimintamahdollisuuksia. Helsingin kaupunki osallistuu Helsingin yliopiston koordinoimaan hankkeeseen osatoteuttajana. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista osatoteuttajana EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoitushakuun hankkeessa ”Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt”. Haussa haetaan hankkeita ohjelman toimintalinjaan 1 Innovatiivinen Suomi ja sen erityistavoitteisiin 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen sekä 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.

Helsingin kaupungin tavoitteena hankkeessa on kehittää määriteltyjä oppimisympäristöjä kokeilualustoiksi ja mahdollistaa siten uusien innovaatioiden ja yritysten liiketoiminnan kehittymisen. Jaettujen oppimisympäristöjen toimintamallien sekä pilottien avulla mahdollistetaan tehokkaampi tilankäyttö tulevaisuudessa. Hankkeessa tehtävät validoinnit vahvistavat fyysisten ja digitaalisten oppimisympäristöratkaisujen vaikuttavuutta ja siten kehittävät kaupungin oppimisympäristöjä tulevaisuudessa. Helsingin osalta on alustavasti määritelty muun muassa seuraavia kokeilualustoja, joissa pilotteja ja validointeja toteutetaan: Stadin ammattiopisto (erityisesti vanhemmat kampukset), Helsingin kaupungin perusasteen avoimet oppimisympäristöt sekä varhaiskasvatus. Kokeilualustoilla tehdään arviolta 30 yrityspilottia, joista mahdollisimman moni myös validoidaan yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien yliopistojen kanssa.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopisto. Osatoteuttajina mukana ovat Helsingin kaupungin lisäksi Aalto-yliopisto sekä Aalto-yliopistokiinteistöt Acre Oy. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu hankkeeseen kaupungin sisäisenä yhteistyökumppanina. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1 080 000 euroa, josta tuen osuus on noin 648 000 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 681 357 euroa, josta tuen osuus on 408 813 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 272 544 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.1.2023–30.6.2025.

Hanke toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta vahvistaa Helsingin asemaa yhtenä Euroopan parhaana innovaatioympäristönä, startup-keskuksena ja uusien elinkeinojen kehtona. Lisäksi se tukee kaupunkistrategian kirjauksia, joiden mukaan kaupunki vahvistaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja tukee korkeakoulukampusten kehittymistä vahvoiksi innovaatio- ja osaamiskeskittymiksi sekä vahvistaa innovaatiojärjestelmää työskentelemällä aktiivisesti korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kumppanina tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Kaupunkistrategian mukaan Helsingin tulee olla houkutteleva ympäristö yrityksille testata uusia ratkaisuja kaupunkiympäristössä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 11.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Ilkka Kautto