Kuuleminen, elintarvikelaki 67 §, Rabi Oy

HEL 2022-011183
More recent handlings
§ 42

Elintarvikelain 67 §:n mukaisen seuraamusmaksun määrääminen Rabi Oy:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Rabi Oy, Tulppatie 1, 00880 Helsinki
y-tunnus 3134076-1

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

Toimija määrätään maksamaan 500 euron (500 €) suuruinen seuraamusmaksu.

Täytäntöönpano

Päätös täytäntöön pannaan, eli maksu voidaan periä, kun päätös on lainvoimainen.

Päätöksen perustelut

Asiaan liittyvät taustatiedot

Rabi Oy tuli aktiivisena toimijana elintarvikevalvonnan tietoon toisen tapauksen selvityksen aikana 19.1.2022. Tuolloin kävi ilmi, että Rabi Oy toimii yhteistyössä Aseanic Tradingin (nyk. Golden Crop Oy) kanssa, käyttäen Aseanic Tradingin tiloja. Rabi Oy toimii agentuuriliikkeenä ja maahantuo muun muassa riisiä. Rabi Oy ei ole tehnyt elintarvikelain 10 §:n mukaista elintarvikehuoneistoilmoitusta toiminnastaan. Toimijan, Kaveh Maroufianin kanssa on keskusteltu puhelimitse 4.2.2022 yrityksen toiminnasta ja kehotettu toimijaa tekemään elintarvikehuoneistoilmoitus. Toimija ei ole noudattanut kehotusta. Elintarvikevalvonta kävi tarkastamassa 5.10.2022 Golden Cropin tiloissa, onko tiloissa Rabi Oy:n tuotteita ja onko Rabi Oy:llä toimintaa. Käynnillä kävi ilmi, että Rabi Oy:n tuotteita on varastossa ja toimija edelleen tuo riisiä maahan ja myy sitä eteenpäin Suomessa.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 67 §:n mukaisesta seuraamusmaksumääräyksestä 12.10.2022 päivätyllä kirjeellä. (Liite 1)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, että heillä ei ole ollut toimintaa noin kuuteen kuukauteen. Vastineessaan toimija kertoo heidän käyttävän Aseanic Tradingin varastotiloja. Elokuussa heille on tullut riisiä ja elo-syyskuussa heidän toimintanaan on ollut pelkkä riisin myynti. Toimija pyytää vastineessaan poistamaan seuraamusmaksuvaatimuksen (Liite 2). Toimija teki valvontaviranomaisen uudesta kehotuksesta ilmoituksen toiminnastaan vastineen toimittamisen jälkeen.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 67 §:n 1 momentin mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan maksamaan vähintään 300 euron ja enintään 5 000 euron elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun, jos toimija

harjoittaa alkutuotantoa, elintarviketoimintaa tai kontaktimateriaalitoimintaa sellaisessa toimipaikassa, jota ei ole 9 tai 11 §:n mukaisesti hyväksytty tai josta ei ole tehty 8, 10 tai 13 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta;

Elintarvikelain 67 §:n 2 momentin mukaan seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, vahingollisuus ja toistuvuus. Maksu voidaan jättää määräämättä tai määrätä maksettavaksi vähimmäismäärää pienempänä, jos tekoa voidaan pitää vähäisenä ja maksun määräämättä jättäminen tai määrääminen vähimmäismäärää pienempänä on kohtuullista laiminlyönnin laatu, toistuvuus, suunnitelmallisuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Elintarvikelain 10 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Rabi Oy:n toiminnan on havaittu olevan elintarvikelainsäädännön vastaista kun toiminnasta ei ole tehty lainsäädännön vaatimaa ilmoitusta. Toimijan toiminta on ollut tietoista, sillä toimijalla on ollut aiemmin elintarvikealan yrityksiä ja toimijaa on puhelimitse kehotettu tekemään toiminnasta ilmoitus. Toimija on laiminlyömällä ilmoituksen teon välttynyt elintarvikevalvonnan maksulliselta valvonnalta. Elintarvikevalvontaviranomaisella ei ole näin ollen varmuutta toimijan toiminnan asianmukaisuudesta ja elintarvikkeiden turvallisuudesta.

Toimija on kuitenkin vastineessaan ilmoittanut toiminnan olleen vähäistä ja toimija teki elintarvikehuoneistoilmoituksen vastineen toimittamisen jälkeen. Tästä johtuen seuraamusmaksun määrää on mahdollista kohtuullistaa 500 euroon.

Asian käsittelyssä on huomioitu Ruokaviraston ohje seuraamusmaksusta (ohje nro 474/00.00.01.02.02/2022).

Koska Rabi Oy:n havaittu laiminlyöneen elintarvikelainsäädännön vaatimuksia tietoisesti, voi elintarvikevalvontaviranomainen määrätä toimijan maksamaan elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun. Elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu on rangaistusluonteinen hallinnollinen sanktio, joka voidaan määrätä, vaikka seuraamusmaksun perusteena oleva teko olisi päättynyt tai menettely korjattu.

Sovellettavat oikeus- ja muut ohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 10, 67, 75 §,
Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §
Ruokaviraston seuraamusmaksuohje 474/00.00.01.02.02/2022
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 4 §

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle seuraamusmaksun määräämistä koskevissa asioissa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Rabi Oy:lle

Päätöksen ohessa toimitetaan tilisiirtolomake seuraamusmaksun maksua varten.

This decision was published on 22.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pia Haltiala, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 31034710

pia.haltiala@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Kuuleminen seuraamusmaksusta
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.