Lisäsopimus, sähköbussien latausinfrastruktuuri, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HEL 2022-011258
More recent handlings
Case 11. / 587 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa tehdyn joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta tehdyn sopimuksen lisäsopimuksen hyväksymiseksi

Urban Environment Committee

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa tehdyn joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen lisäsopimuksen L4, joka koskee sähköbussien latausinfran kustannusten korvaamista (liite 1).

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan edellä mainitun lisäsopimuksen L4 sekä jatkossa päättämään joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen ja sen lisäsopimusten L1 - L4 vähäisistä teknisistä korjauksista ja tarkennuksista muun kuin metron infran osalta.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Tausta

Helsingin kaupunginhallitus on 21.2.2011 § 194 päättänyt oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (jälj. HKL) tekemään Helsingin joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta ja kustannusten jakamisesta HSL-kuntien kesken sopimuksen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (jälj. HSL) kanssa. Helsingin kaupungin ja HSL:n välinen sopimus joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta (jälj. infrasopimus, liite 2) on allekirjoitettu 7.12.2011 ja tullut voimaan 1.1.2010 lähtien.

Infrasopimusta on myöhemmin täydennetty kolmella lisäsopimuksella:

  • Lisäsopimus L1, sopimus uuden joukkoliikenneinfran kulujen kohdistamisesta, 24.3.2015 (liite 3)
  • Lisäsopimus L2, muutokset koskien kustannuksia sähköbussien latausinfrasta, kaupunkiraideliikennelain vaatimuksista sekä ns. raivausautotoiminnoista, 28.12.2017 (liite 4)
  • Lisäsopimus L3, hiilidioksidivapaan sähkön ja eko-kaukolämmön kustannusten korvaaminen osana joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamista, 14.6.2019 (liite 5)

Helsingin kaupunginvaltuusto on 22.9.2021 § 282 päättänyt HKL:n toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Yhtiöittämisen myötä vastuu HSL:n kanssa tehdystä infrasopimuksesta sekä siihen liittyvät rahavirrat ovat siirtyneet HKL:ltä kaupunkiympäristön toimialalle lukuun ottamatta metron infraan liittyvää osuutta.

Lisäsopimus sähköbussien latausinfran kustannusten korvaamista

Lisäsopimuksen sisältö

Infrasopimuksen lähtökohta on, että kaupunki toteuttaa joukkoliikenneinfran. HSL korvaa kaupungille 50 % kaupungin toteuttaman joukkoliikenneinfran pääoman poistoista ja koroista sekä täysimääräisesti infran hallinto- ja ylläpitokulut.

HSL ja kaupunki päätyivät ePeli-sähköbussiprojektissa saatujen kokemusten perusteella siihen, että sähköbussien lataaminen kannattaa hankkia palveluna HSL:n toimesta sen sijaan että kaupunki hankkii latausinfran.

HSL:n hankkiessa latauspalvelun palveluntarjoaja vastaa sen toimivuudesta suoraan HSL:lle, joka on myöskin latauspalvelua hyödyntävän bussiliikenteen tilaaja. Tämä yksinkertaistaa vastuuketjuja ja edistää latauspalvelun luotettavaa toimintaa. HSL voi myöskin kilpailuttaa latauspalvelua seudullisina kokonaisuuksina, mikä parantaa edellytyksiä saada aikaan toimiva kilpailu.

Lisäsopimuksen nojalla HSL voi tehdä investointeja sähköbussien latausinfraan ja kohdistaa 50 % pääoman poistoista ja koroista kaupungille. HSL vastaa latauspalvelun ylläpitokustannuksista täysimääräisesti. Kaupunki vastaa edelleen latauspalvelun tarvitsemien tilojen järjestämisestä ja rakentaa tarvittaessa latauspalvelun tarjoajan käyttöön infraa. Kaupunki perii näistä edelleen HSL:ltä infrakorvausta infrasopimuksen mukaisesti.

Kun lisäsopimus L4 on allekirjoitettu, se tulee voimaan takautuvasti 1.8.2021 lähtien ja on voimassa toistaiseksi.

Taloudelliset vaikutukset

Pääoman poistojen ja ylläpitokustannusten osalta lisäsopimuksella ei ole kustannusvaikutusta. Kun HSL hankkii latauspalvelun, kaupunki korvaa sitoutuneen pääoman korot, eikä saa korkokorvauksia. Vastaavasti kaupungin ei tarvitse rahoittaa investointia latauslaitteistoon. Tästä rahoitusjärjestelyn erosta kaupungille koituvat kustannukset ovat alle 2 000 euroa vuodessa latausasemaa kohden. Helsingissä on tällä hetkellä kaksi latausasemaa, joille HSL on hankkinut latauspalvelun, joten vuosittainen kustannusvaikutus on alle 4 000 euroa.

Latausasemia oletetaan tulevaisuudessa rakennettavan Helsinkiin korkeintaan kymmeniä. Siten sopimuksen vuosittaisen kokonaisvaikutuksen kaupungille arvioidaan pitkälläkin aikavälillä olevan alle 0,1 milj. euroa vuodessa. HSL:n infrakorvaukset ovat nykyisin suuruudeltaan noin 30 milj. euroa vuodessa.

Arviossa ei ole huomioitu seudullisella kilpailutuksella mahdollisesti saatavia säästöjä, koska niiden määrästä ei ole tarkempaa tietoa.

Kaupunki ja HSL sopivat latausasemien toteuttamisesta osana joukkoliikenneinvestointien suunnittelua.

Infrakorvaussopimuksen ja sen lisäsopimusten muuttaminen

Infrakorvaussopimus lisäsopimuksineen kuuluu HKL:n toiminnan yhtiöittämisen myötä kaupunkiympäristön toimialan vastuulle metron infraa lukuun ottamatta. Metroliikenteen infran osalta infrakorvaussopimus kuuluu toistaiseksi edelleen HKL:lle. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kaupunkiympäristön toimialajohtaja voi jatkossa tarvittaessa päättää mahdollisista infrasopimuksen ja sen lisäsopimusten vähäisistä muutoksista muun kuin metron infran osalta.

Mahdolliset uudet HSL:n kanssa tehtävät infrasopimuksen lisäsopimukset sekä taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävät muutokset olemassa olevaan sopimukseen ja sen lisäsopimuksiin on tarkoitus jatkossa tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Joukkoliikenteen kustannusten korvaamisesta päättämistä ei ole säädetty tai määrätty millekään toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle, vaan siitä on päätetty kaupunginhallituksen päätöksellä 21.2.2011 § 194 ja myöhemmin HKL:ssä ko. päätöksen nojalla.

HKL:n toiminnan yhtiöittämisen myötä vastuu infrasopimuksesta metron infraa lukuun ottamatta on siirtynyt kaupunkiympäristön toimialalle, eikä sen vuoksi ole tarkoituksenmukaista, että HKL päättäisi aiemman kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti niistä infrasopimukseen liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu enää sen tehtäviin.

Close

This decision was published on 11.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Ask for more info

Lauri Kangas, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 09 310 37455

lauri.kangas@hel.fi

Attachments

1. Lisäsopimus L4
2. Sopimus joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta
3. Lisäsopimus L1
4. Lisäsopimus L2
5. Lisäsopimus L3

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.