Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-237-22

HEL 2022-011311
More recent handlings
§ 11

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-237-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, projektipäällikön määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus alkaa 17.10.2022 lukien ja päättyy 31.12.2023.

Virkaan valitulla ei ole koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 2.9.-16.9.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13§ ja 17§:n, yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 14§:n, opinto-ohjaajan kelpoisuuden 15§:n tai erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuuden 16§:n säännösten mukaan.

Tuntiopettajan tehtäviin kuuluu toimia projektipäällikkönä määräaikaisessa valtakunnallisessa OPVA-verkostohankkeessa. Tehtävään sisältyy myös opetus- ja ohjaustyötä.

Tehtävässä onnistumista tukee hyvät vuorovaikutus- ja verkostoyhteistyötaidot sekä innovatiivinen työote. Tehtävässä on edellytetty ammatillisen koulutuksen tuntemusta. Lisäksi tehtävässä edellytettiin tuoretta pedagogista osaamista. Eduksi on luettu opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) hyvä tunteminen ja kokemus fasilitoinnista.

Tehtävän määräaikaisuuden perusteena on saatu hankeraha.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 18 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 14 hakijalla. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 6 hakijaa, joista kaksi perui hakemuksensa.

Teams -ryhmähaastattelut toteutettiin 22.9.2022, haastattelijoina toimivat rehtori Sirpa Lindroos sekä koulutuspäällikkö Satu Suihkonen.

********** Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2015) ja erityisopettajan opinnot (2009). Hänellä on lisäksi tuotekehitystyön eat (2019) ja lähiesimiestyön ammattitutkinto (2021).

********** Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2011) ja erityisopettajan opinnot (2022).

********** Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2011) ja erityisopettajan opinnot (2018).

********** Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2008).

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 26.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@edu.hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3