Virkasuhteen täyttäminen, Sakarinmäen peruskoulu, määräaikainen luokanopettaja (valmistava opetus), työavain KASKO-01-1088-22

HEL 2022-011364
More recent handlings
§ 2

Sakarinmäen peruskoulun luokanopettajan (valmistava opetus) määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-1088-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Sakarinmäen peruskoulun luokanopettajan (valmistava opetus) määräaikaisen viran.

Päätöksen perustelut

Sakarinmäen peruskoulun luokanopettajan (valmistava opetus) määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 23.8.–20.9.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Luokanopettajan määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla. Molemmat hakijat peruivat hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Koska kysymyksessä olevan Sakarinmäen peruskoulun luokanopettajan määräaikaisen viran molemmat hakijat peruivat hakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 29.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Antti Kervinen, rehtori, puhelin: 09 310 86051

antti.p.kervinen@hel.fi

Decisionmaker

Antti Kervinen
rehtori