Lainan myöntäminen, Pajamäen kentät, jalkapallonurmien uusiminen ja kahden pukukopin hankinta, Helsinki Stadion Management Oy

HEL 2022-011422
More recent handlings
Case 6. / 201 §

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 316 000 euron lainan Pajamäen kenttäalueen perusparannushankkeen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsinki Stadion Management Oy on Helsingin Jalkapalloklubin omistama yhtiö. HJK on pääkaupungissa toimiva merkittävä urheiluseura, jossa jalkapalloa harrastaa säännöllisesti noin 3 500 lasta ja nuorta. HJK tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuksia kouluikäisten iltapäiväkerhoista lähtien naisten ja miesten pääsarjatasoille asti.

Hanke

Helsinki Stadion Management Oy on suunnitellut Pitäjänmäen kaupunginosassa sijaitsevan Pajamäen kenttäalueen perusparannusta siten, että toinen kenttä laajennetaan täysimittaiseksi ja siihen asennetaan lämmitys. Molempien pelikenttien tekonurmipinnat ja valaistus uusitaan. Lisäksi rakennetaan toiminnan vaatimat pukuhuone- ja varastotilat. Kenttien käyttäjinä ovat HJK:n seurapelaajien lisäksi alueen jalkapalloseura, jalkapallon muut harrastajat, koululaiset ja päiväkotilapset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.2.2023, § 26 vuokrata Helsinki Stadion Management Oy:lle Pitäjänmäen kaupunginosassa sijaitsevalta Pajamäen kenttäalueelta 15 038 neliömetrin suuruisen maa-alueen jalkapallotoimintaa varten ajalle 1.2.2023 - 31.1.2039. Samalla yhtiön aiempi samaa vuokra-aluetta koskeva maanvuokrasopimus päättyi.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 790 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 316 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustuksella 104 000 euroa, UEFA Hattrick -avustuksella 40 000 euroa ja yhtiön omilla varoilla 330 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 2,50 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 30,9 miljoonaa euroa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 316 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Helsinki Stadion Management Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Tekonurmikenttien ja pukuhuonetilojen pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196 ja 197).

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.02.2023 § 25

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management (HSM) Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Pitäjänmäen kaupunginosassa sijaitsevan Pajamäenkentän tekonurmimattojen vaihtamista, lämmitysputkien asentamisesta, kenttävalaistuksen uudistamista sekä pukukoppi- ja varastotilojen rakentamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa omalta osaltaan ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 316 000 euron lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena Pajamäenkentän jalkapallo-olosuhteiden parantamiseksi.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty jalkapallo-olosuhteiden parannus on yhtiön toiminnan kannalta ajankohtainen, ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaista.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 790 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 316 000 euron (alv 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta.

Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustuksella 104 000 euroa, UEFA Hattrick -avustuksella 40 000 euroa ja HSM Oy:n omarahoituksella 330 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Helsinki Stadion Management Oy on hakenut kyseistä kenttäaluetta koskevan maa-alueen vuokrasopimuksen jatkamista 31.1.2039 saakka. Vuokrasopimus käsitellään samassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa tämän lainahakemuksen kanssa.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Marjaana Risku
Lisätiedot

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Marjaana Risku, vs. liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 27989

marjaana.risku@hel.fi
Close

This decision was published on 05.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi