Arkkitehtuurikilpailu, Living Cities II

HEL 2022-011448
More recent handlings
§ 4

Suomen arkkitehtiliito SAFAn Europan 17 -kilpailun järjestämistä koskeva sopimus

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunkitila ja maisemasuunnittelun palvelupäällikkö Jussi Luomanen päätti hyväksyä Suomen arkkitehtiliiton SAFAn Europan 17 -kilpailun järjestämistä koskevan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Europan on joka toinen vuosi jä̈rjestettävä kansainvä̈linen arkkitehtuurikilpailu alle 40-vuotiaille arkkitehdeille ja muille kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Europan 17 -kilpailussa on mukana kymmeniä kilpailukohteita ympäri Eurooppaa. Europan 17 -kilpailukauden teema on ”Living Cities II – Re-imaging architectures by caring for inhabited milieus". Suomen arkkitehtiliitto SAFA organisoi yhdessä Europan Europen -organisaation kanssa kilpailun Suomen osuutta.

Kilpailutehtävänä on suunnitella Helsingin saariston rantautumispaikkojen palvelujen modulaarinen muunneltava konsepti, jota testataan erikokoisissa ja tyyppisissä pilottikohteessa. Kilpailutehtävän sisältö ja tavoitteet määritellään tarkemmin myöhemmin laadittavassa kilpailuohjelmassa. Kilpailun tulokset saadaan Helsingin kaupungin käyttöön.

Kilpailun valmistelu käynnistyy 2022, kilpailu julkistetaan 2023 ja sen tulokset julkistetaan 2024.

Kilpailun kustannukset jakautuvat kolmelle vuodelle.
1. erä 40 000 € 31.12.2022 mennessä
2. erä 40 000 € 31.3.2023 mennessä
3. erä 30 000 € 31.3.2024 mennessä

This decision was published on 13.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38419

anu.kiiskinen@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Attachments

1. Sopimus Europan 17 -kilpailun järjestämisestä SAFAn kanssa

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.