Hankinta, työllisyyspalveluiden vartiointipalvelut, elinkeino-osasto

HEL 2022-011462
More recent handlings
Case 11. / 331 §

Työllisyyspalveluiden vartiointipalveluhankintaan kohdistuva hankintaoikaisuvaatimus

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä työllisyyspalveluiden vartiointipalvelun hankintapäätökseen 25.3.2023 § 49 kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Työllisyyspalveluiden vartiointipalveluhankinnassa tarjouksen antanut Avarn Security Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu kansliapäällikön 25.3.2023 § 49 tekemään hankintapäätökseen. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. Avarn Security Oy on valittanut asiasta myös markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa vaaditaan hankintapäätöstä oikaistavaksi siten, että hankintayksikkö joko poistaa hankintapäätöksen ja tekee uuden hankintapäätöksen tai keskeyttää hankinnan ja kilpailuttaa sen uudelleen.

Työllisyyspalveluiden vartiointipalveluhankinta on hankintalain E-liitteen mukainen hankinta. Hankintalain mukaan E-liitteen hankintoihin ei tarvitse soveltaa hankintalain 96 §:n mukaista poikkeuksellisen alhaisen hinnan selvittämistä.

Hankintayksikkö pyysi kuitenkin hankintamenettelyn aikana Palmia Oy:ltä hankintalain 96 §:n mukaisen selvityksen voidakseen varmistua Palmia Oy:n kyvystä suoriutua sopimuskaudella hankittavasta palvelusta. Saapuneen selvityksen perusteella hankintayksikkö totesi, että selvitys osoittaa Palmia Oy:n kykenevän toimittamaan palvelun hankintaehtojen mukaisesti. Palmia Oy vakuuttaa selvityksessään myös noudattavansa sosiaali- ja työoikeudellisia työnantajavelvoitteitaan. Selvitys on tämän esityksen liitteenä.

Hankintayksikkö on lähettänyt asianosaisille hankintapäätöksen tiedoksiannon yhteydessä vertailutaulukon, josta selviää tarjousten kokonaishinta. Kokonaishinta on hankintalain mukaan aina julkinen tieto. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä vaatinut tarjoajia ilmoittamaan tiedot, joita ne pitävät liikesalaisuuksinaan. Tarjoajat ovat tarjouksissaan oikaisuvaatimuksessa kuvatulla tavalla merkinneet laadulliseen vertailuun liittyvät yksittäiset tietosisällöt liikesalaisuuksiksi.

Hankintayksikkö on harkinnan jälkeen päätynyt noudattamaan merkintöjä, sillä oikeuskäytännön mukaan yksittäiset rivitiedot, yksikköhinnat ja toimintaa koskevat suunnitelmat ja prosessikuvaukset voivat olla liikesalaisuuksia. Vertailu koostui yksittäishinnoitelluista palveluista ja laadullisesti pisteytettävästä koulutuksesta, työkokemuksesta ja tarjotun palvelun toiminnankuvauksesta, joihin annettuja tietoja hankintayksikkö pitää liikesalaisuuksina.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta on hallintolain 34 §:n mukaisesti kuultu asianosaisia. Palmia Oy on antanut lausunnon. Lausunto on tämän esityksen liitteenä.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintamenettelyssään hankintalakia ja käyttänyt harkintavaltaansa hankintalain ja julkisuuslain säännösten mukaisesti. Hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut virhettä eikä asiassa ole esitetty sellaista uutta tietoa, jolla olisi vaikutusta päätösedellytyksiin.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Close

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 25.03.2023 § 49

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Palmia Oy:n (2653762-3) tarjouksen 1.7.2023 - 31.12.2024 väliselle ajalle kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Lisäksi hankintaan kuuluu yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Kansliapäällikkö päätti oikeuttaa työllisyysjohtajan allekirjoittamaan Palveluntuottajan kanssa tehtävän sopimuksen ja päättämään myöhemmin option käyttöönotosta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 1 500 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 26.1.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön H081-22, Dnro HEL 2023-000836. Vartiointipalvelut Helsingin kaupungin työllisyyspalveluille hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 26.1.2023 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 16.2.2023. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta: Avarn Security Oy (0108013-7), Palmia Oy (2653762-3), Securitas Oy (1773518-5).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot ja ESPD-lomakkeella on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Tarjouspyynnön kohdan Hankinnan kohteen kriteerit mukaan hinnan painoarvo oli 60 % ja laadun 40 %. Laadun osalta arvioitiin toiminnankuvausta. Toiminnankuvaus jakautui kahteen osa-alueeseen (max 18 pistettä):

1. Johtamisjärjestelmän kuvaus (max 10 pistettä)
2. Henkilöstön perehdytys- ja täydennyskoulutussuunnitelma (max 8 pistettä)

Tämän lisäksi Tarjoaja on voinut saada laatupisteitä:

- mikäli Tarjoajalla on käytössään asiakastyytyväisyyskysely, jonka Tarjoaja toteuttaa vähintään kerran vuodessa Työllisyyspalveluiden henkilöstölle (2 pistettä)
- mikäli Tarjoaja toteuttaa palveluaan vartijoilla, joilla on jokin/ jotkut palvelukuvauksessa mainituista tutkinnoista (10 pistettä)
- mikäli Tarjoaja toteuttaa palveluaan vartijoilla, joilla on työkokemusta vastaavista vartiointitehtävistä 12 kk tai enemmän (10 pistettä).

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen sekä perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Palmia Oy.

Lisätiedot

Ulla Juhanko, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36323

ulla.juhanko@hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Työvoima ja maahanmuutto Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja 08.11.2022 § 74

Päätös

Va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päätti keskeyttää hankintamenettelyn ”Vartiointipalvelut Helsingin kaupungin työllisyyspalveluille H060-22”, hankintaa tekemättä. Hankinnasta tullaan julkaisemaan uusi hankintailmoitus.

Keskeytettävässä menettelyssä vastaanotetut tarjousasiakirjat ovat julkisilta osiltaan julkisia vasta sen jälkeen, kun uusi kilpailutus on ratkaistu (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohta).

Päätöksen perustelut

Vartiointipalveluiden hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 12.10.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa. Hankinta on tehty avoimella menettelyllä. Tarjousten määräaika on 1.11.2022 klo 15:00.

Tarjouspyyntö on osoittautunut virheelliseksi, eikä se olisi tuottanut yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä. Perusteltu syy on epäonnistunut tarjouspyyntö, jonka perusteella olisi ollut mahdotonta suorittaa vertailua.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi sekä muilla edellä esitetyillä perusteilla vartiointipalveluiden hankinta keskeytetään.

Hankinnasta tullaan järjestämään uusi kilpailutus.

Lisätiedot

Ulla Juhanko, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36323

ulla.juhanko@hel.fi
Close

This decision was published on 02.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus 5.4.2023, Avarn Security
2. Hankintalain 96 §:n mukainen selvitys
3. Lausunto Palmia Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.