Vuokraus, väliaikainen lisätila, Arhotie 17 A, lasten päiväkoti Vartiokylä, Parmaco Oy / kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-011636
More recent handlings
§ 57

Vuokraus, väistötila, Arhotie 17 A, LPK Vartiokylä, Parmaco Oy / kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan LPK Vartiokylä, Arhotie 17a, sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta väliaikaiseksi lisätilaksi huoneistoalaltaan 1044htm2 suuruisen tilan määräaikaisesti ajalle 1.8.2022 – 21.6.2024.

Tilavuokra on 20,88 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk, yhteensä 23,78 euroa/m²/kk, 297 915,84e/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/m2/kk.

Vuokrauksessa noudatetaan omistajan Parmaco Oy:n ja kaupunkiympäristön toimialan vuokrasopimusta liitteineen.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää sopimukset 211022426 ja 211027829 päättyväksi 31.7.2022. Vuodelta 2022 tehdään mahdolliset hyvitykset sekä siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhalta sopimukselta uudelle.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 2.5.2019 hyväksynyt tilan hankesuunnitelman §54 (diaari HEL 2019-003068). Tilaelementtirakennus on hankittu LPK Kukkaniityn ja dh Blomängenin väistötilaksi 2019, jonka jälkeen vuokrausajalla (yhteensä 60kk) on varauduttu siihen, että tilapäistä rakennusta käytetään myös alueen muihin väistö- ja lisätilatarpeisiin.

LPK Vartiokylä siirtyi 1.8.2022 alkaen paviljonkiin väistöön siksi aikaa, kunnes LPK Vartiokylän uudiskohdehanke valmistuu 2025 loppuun mennessä.

Lisäksi varhaiskasvatuksen johtaja päätti 14.6.2021 LPK Vartiokylän lisätilapaikoista 42 lapselle, jona paviljonki on 31.7.2022 saakka toiminut.

This decision was published on 07.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö