Vuokraus, toimistotila, Pitkänsillanranta 3, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-011656
More recent handlings
§ 21

Vuokraus, tilat, Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Pitkänsillanranta 3, sosiaali- ja terveystoimiala

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti:

A
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:n omistamien, osoitteessa Pitkänsillanranta 3, 00530 Helsinki sijaitsevien tilojen, yhteensä 658 neliötä vuokraamisesta sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 05.09.2022 päivätyn vuokrahankesuunnitelman mukaan siten, että vuokran kokonaissumma arvonlisäverottomana on yhteensä 983.381,00 enintään euroa.

B
Oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 2:n päällikön tekemään vuokrasopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Oy:n kanssa vuokrasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Tarve

Sosiaali- ja terveystoimialan laatiman tarvekuvauksen mukaan uudelle toiminalle, Seniorihelpin asiakasohjauksen toimijoille tarvitaan uusi tila.
Uuden yksikön tehtävänä nykyisten ja uusien kaupungin kotihoidon asiakkaiden, jotka kokonaisostossa tai palveluseteliasiakkuudessa, asiakkuuden hallinnointi. Tiloissa tarve olla neuvottelutila, jossa ostopalvelu – ja palvelusetelituottajien kanssa voi neuvotella. Uuden yksikön perustamisesta on tehty SKH päätös Sotessa.

Vuokrattavat tilat

Tarvittavat tilat järjestetään vuokraamalla Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:lta 658 neliön toimistotila Siltasaaresta toiminnan laatiman tarveselvityksen perusteella.

Vuokra- ja investointikustannukset

Tilat vuokrataan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo:ta 61 kuukaudeksi ajalle 01.01.2023 – 31.01.2028. ja yhtiölle ulosmaksettava arvonlisäveroton kokonaisvuokra on yhteensä 963 312,00 euroa/61 kk, 15 792,00 euroa/kk, 24,00 euroa/m2/kk.

Tilakustannus käyttäjälle eli sosiaali- ja terveystoimialalle

Tilavuokra on 24,00 euroa/m2, yleiskustannus 0,67 euroa/m2, yhteensä enintään euroa/m2/kk, 16 232,86 euroa/kk, 194 794,32 euroa/v.

Tilojen käyttöönottoaikataulu

Tavoitteena on, että tilat luovutetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 01.01.2023.

Rahoitus ja toteutus

Kiinteistön omistajalle ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista. Vuokranantaja toteuttaa tarvittavat muutostyöt vuokravaikutteisina ennen tilan käyttöönottoa.

This decision was published on 27.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Nielsen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42170

heidi.nielsen@hel.fi

Johannes Möttönen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 25558

johannes.mottonen@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lönnberg
vs. tilapäällikkö