Myynti, puutavaran hankintakauppa 2022-2023, Hakevuori Oy

HEL 2022-011681
More recent handlings
§ 20

Helsingin kaupungin puutavaran hankintakauppa 2022-2023 Hakevuori Oy:n kanssa, arvioitu kauppasumma 181 700,00 euroa

Yksikön päällikkö

Päätös

Kunnossapitoyksikön päällikkö päätti tehdä puutavaran hankintakauppasopimuksen 20.6.2022 päivätyn tarjouksen mukaisesti Hakevuori Oy:n kanssa arvioituun arvonlisäverottomaan hintaan 181 700,00 euroa. Puukauppasopimus on voimassa 18.10.2022 - 30.6.2023 välisen ajan. Lopullinen kauppasumma määräytyy todellisen kertymän mukaisesti mittaustodistukseen perustuen. Puutavaran mittaustodistusten mukaiseen laskutukseen lisätään arvonlisävero 24 %. Arvonlisäverollisena kaupan arvo on yhteensä 225 308,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kunnossapitoyksikön päällikön toimivaltaan kuuluu päättää maa- ja metsätaloustuotteiden myymisestä siten, että metsätaloustuotteiden osalta myynnin arvo saa olla enintään 1 000 000 euroa vuodessa ja maataloustuotteiden osalta enintään 300 000 euroa vuodessa.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti siirtää kaupunkiympäristölautakunnan hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin 2 kohdan toimivaltaa päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet ‑palvelukokonaisuuden yleiset alueet -palvelun kunnossapitoyksikön päällikölle ja palvelut ja luvat ‑palvelukokonaisuuden kunnalliselle pysäköinninvalvojalle.

Helsingin kaupunki omistaa kaupunkialueella noin 4600 ha metsää ja ulkokunnissa noin 4800 ha metsää. Helsingin metsiä hoidetaan hyväksyttyjen luonnonhoitosuunnitelmien mukaisesti ja metsänhoitotoimia toteutetaan eri puolilla kaupunkialuetta ja ulkokuntia tulevan sopimuskauden aikana. Hakkuissa noudatetaan luonnonhoitosuunnitelmien tavoitteita ja Helsingin metsien hoidon linjausta sekä metsien hoidon työohjetta.

Tarjouspyyntö vuosittaisesta puukaupasta lähetettiin alueella toimiville puunostajille. Tarjouksia saatiin kaksi UPM-Kymmene Oyj:ltä ja Hakevuori Oy:ltä. Molemmilla tarjouksen tehneillä yrityksillä on pitkäaikainen kokemus puunkorjuusta.

Helsingin kaupunki on mukana PEFC:n alueellisessa metsäsertifioinnissa ja sitoutunut metsänomistajana noudattamaan PEFC-metsäsertifioinnin kriteerejä. Kaupungin hallinnollisten rajojen sisällä puu kertyy valtaosin asemakaavoitetuilta alueilta, joilla metsälaki ei ole voimassa. Helsinki hankkii paikallisilta kunnilta niiden edellyttämät maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat.

Luonnonhoitotöitä tehdään ympäri vuoden, mutta isoimmat työkokonaisuudet pyritään rytmittämään mahdollisimman paljon hakkuita rajoittavan linnuston pesimärauhaa suojelevan määräyksen kanssa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti metsien harvennushakkuita ja uudistushakkuita ei tehdä lintujen pesimäaikaan 1.4.–31.7.

This decision was published on 28.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Vesa Koskikallio, metsävastaava, puhelin: 09 310 38452

vesa.koskikallio@hel.fi

Decisionmaker

Pekka Isoniemi
yksikön päällikkö