Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla perusopetusjohtajalta viranhaltijoille

HEL 2022-011788
More recent handlings
§ 115

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla perusopetusjohtajalta viranhaltijoille

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille seuraavasti:

A) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 1 kohdan nojalla

Oppilaaksi ottaminen

1. Lähikoulu tai muu soveltuva paikka

1.1 Lähikoulu

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Arabian peruskoulu

Kannelmäen peruskoulu vuosiluokat 1 - 6

Oulunkylän ala-asteen koulu vuosiluokka 1

Taivallahden peruskoulu

- virka-apulaisrehtori

Käpylän peruskoulu

- virka-apulaisrehtori (opetusyksikkö 1)

Pukinmäenkaaren peruskoulu

- virka-apulaisrehtori (opetusyksikkö 1) vuosiluokka 1

- virka-apulaisrehtori (opetusyksikkö 2) vuosiluokat 2 - 9

1.2 Muu soveltuva paikka

Erityisen tuen päätös erityisluokalle

- ao. alueen aluepäällikkö

Valmistava opetus

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavaa koulua:

Käpylän peruskoulu

- virka-apulaisrehtori (opetusyksikkö 1)

Joustavan perusopetuksen toiminta

- perusopetusalueen 6 aluepäällikkö

Muu 1.2 kohdassa mainittu syy (oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet)

- ao. alueen aluepäällikkö

2. Opinpolun mukainen oppilaaksiotto (oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet)

- ao. koulun rehtori tai luvun 1.1 mukainen virka-apulaisrehtori

3. Oppivelvollinen pyrkinyt muuhun kuin edellä 1. luvussa tai 2. luvussa tarkoitettuun kouluun (oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet)

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Käpylän peruskoulu

- virka-apulaisrehtori (opetusyksikkö 1)

Oulunkylän ala-asteen koulu vuosiluokka 1

- virka-apulaisrehtori

Poiketen tämän luvun edellä mainitusta:

Oppilaan koulupaikan määräytymisen ja oppilaaksiottamisen perusteiden luvun 3.3 kappaleen 4 ja 5 tilanteissa (asuinkunta muuttuu) oppilaaksiotosta päättää:

- ao. koulun rehtori, kun oppilaaksioton edellytysten täyttyminen tulee arvioitavaksi valintakokeessa

- muutoin perusopetusalueen 1 aluepäällikkö.

4. Perusopetusalueen 6 aluepäällikkö päättää oppivelvollisen oppivelvollisuuden suorittamisen jatkamisesta lasten perusopetuksessa.

B) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 2 kohdan nojalla

1. Erityinen tuki

Ao. alueen aluepäällikkö päättää perusopetuksessa olevan oppilaan erityisen tuen järjestämisestä erityisluokalla.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää perusopetuksessa olevan oppilaan oppiaineen oppimäärän yksilöllistämisestä.

Ao. koulun rehtori päättää perusopetuksessa olevan oppilaan erityisen tuen järjestämisestä, kun oppilaan erityinen tuki järjestetään pääsääntöisesti muun opetuksen yhteydessä.

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Arabian peruskoulu

Malmin peruskoulu

Oulunkylän ala-asteen koulu

Taivallahden peruskoulu

-virka-apulaisrehtori

Aurinkolahden peruskoulu

Käpylän peruskoulu

Laajasalon peruskoulu

Pukinmäenkaaren peruskoulu

-virka-apulaisrehtori (opetusyksikkö 1)

2. Erityiset opetusjärjestelyt (perusopetuslaki 18 §)

Ao. alueen aluepäällikkö päättää erityisistä opetusjärjestelyistä, kun oppilas vapautetaan oppimäärän suorittamisesta.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää opetussuunnitelman mukaisesta tuntijaosta poikkeamisesta Ote -opetuksessa.

Muutoin ao. koulun rehtori päättää opetussuunnitelman mukaisesta tuntijaosta poikkeamisesta.

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Aurinkolahden peruskoulu

Käpylän peruskoulu

Laajasalon peruskoulu

- virka-apulaisrehtori (opetusyksikkö 1)

C) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 3 kohdan nojalla

Ao. alueen aluepäällikkö päättää luvan myöntämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin.

D) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 4 kohdan nojalla

Oppilaiden hyvinvointipäällikkö vaihtaa perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuksen järjestämispaikkaa opetuskieltä muuttamatta.

E) Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasäännön 4 luvun 4.1.1 kohdan nojalla

Ao. alueen aluepäällikkö määrää opettajan valvomaan oppivelvollisen edistymistä.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää, minkä oppiaineiden opettaminen kuuluu opettajan virkatehtäviin.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää rehtoreiden välisestä työnjaosta, kun kouluilla on yhteisiä tiloja.

Oppilaiden hyvinvointipäällikkö päättää säädetystä oppilaan opetuksen maksuttomuutta koskevasta edusta ja oikeudesta lukuun ottamatta perusopetuslain 31 §:ssä säädettyä oppilaan opetukseen osallistumisen edellyttämää avustajapalvelua, josta päättää ao. koulun rehtori.

Perusopetusalueen 3 aluepäällikkö päättää omalta osaltaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä toistaiseksi ja asuinkunnan osalta määräajaksi.

Peruopetusalueen 3 aluepäällikkö päättää omalta osaltaan oppivelvollisuudesta vapauttamisesta hakemuksesta.

Ao. alueen päällikkö päättää omalta osaltaan oppilaan oppivelvollisuuslain mukaisesta koulutuksen maksuttomuudesta.

Tämä päätös kumoaa perusopetusjohtajan päätöksen 17.3.2022 (§ 25).

This decision was published on 18.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 09 310 87180

anu.kangaste@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja