Avustuksen hakeminen, Daghemmet Pilten, kulttuuripaketti, Svenska kulturfonden

HEL 2022-011896
More recent handlings
§ 109

Ansökan om kulturpaket från Svenska kulturfonden, daghemmet Pilten

Perusopetusjohtaja

Beslut

Direktören för den grundläggande utbildningen har beslutat att förskolan och daghemmet Pilten ansöker om fyra kulturpaket á 500€ från Svenska kulturfonden. Totalt ansöks om 2000 € för kulturpaket. Kulturpaketen går till förskolan (22 barn) och till småbarnspedagogiken (58 barn). Med bidraget skulle daghemmet täcka kostnaderna för TeckenSandra. TeckenSandra erbjuder utbildning både för barn och vuxna i kommunikation genom att använda tecken som stöd/teckenspråk. Sandra Westerholm undervisar genom att handleda, sjunga och berätta sagor med hjälp av tecken som stöd. Metoden stöder språkutvecklingen, samarbetsförmågan, stärker gruppen och inkluderar alla barn även dem som har ett mindre ordförråd eller svårt att uttrycka sig med ord.

Direktören för den grundläggande utbildningen beslöt samtidigt att bevilja daghemsföreståndaren tillstånd att skicka ansökan.

Bidraget bokförs:
konto: 330100
projekt: 1413001001406914
intern beställning: 1452007401

Bidraget betalas in på stadens bankkonto:
Helsingfors stad, fostran- och utbildningssektorn
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09
BIC: NDEAFIHH

Beslutsmotivering

Enligt finansieringsdirektörens beslut 103 §, 10.12.2018 har behörigheten att ansöka om statsunderstöd och därmed jämförbara förmåner överförts till direktören för den grundläggande utbildningen ifråga om ansökan om statsunderstöd och därmed jämföra förmåner med koppling till fostrans- och utbildningssektorn.

This decision was published on 11.10.2022

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Sandra Pietiläinen, controller, telefon: 09 310 38514

sandra.pietilainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja