Hankinta, pienhankinta, Vapaaehtoisen kaveritoiminnan koordinointi, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-011996
More recent handlings
§ 69

Kaveritoiminnan koordinointipalvelujen hankinta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti hyväksyä HelsinkiMissio ry:n tarjouksen Kaveritoiminnan koordinointipalvelut neljäksi vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankintaan kuuluu sopimuksen voimassaoloaikaan sisältyvä optiokausi, jossa voidaan sopia kaveritoiminnan toimintamuotojen laajentamisesta ja joiden käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Tällä samalla päätöksellä toimialajohtaja delegoi varsinaisen sopimuksen allekirjoituksen kulttuurin edistämisen päällikölle.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 380 000 euroa mukaan lukien mahdollinen optiokausi.

Päätöksen perustelut

Kaveritoiminnan kilpailutus toteutettiin kevyesti toteutettuna hankintalain E -liitteen mukaisena erityispalvelun kynnysarvon alittavana kilpailutuksena lähettämällä tarjouspyyntö kuudelle etukäteen kartoitetulle ehdokkaalle: Kalliolan setlementti ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Miina Sillanpään Säätiö ry, Diakonissalaitos, HelsinkiMissio ry ja HyTe ry.

Määräaikaan 7.11.2022 mennessä saapui kaksi (2) tarjousta: HelsinkiMissio ry ja HyTe ry.

Määräajan jälkeen hankintayksikkö huomasi, että tarjouspyynnössä oli virheellinen tieto: arvonlisävero oli ilmaistu väärin. Tarjouspyynnössä oli mainittu hankinnan arvoksi 80 000 euroa (sis. alv), kun oikea muoto oli
80 000 euroa (alv 0%).

Tarjoajille ilmoitettiin, että hankinta keskeytettiin ja aloitettiin kilpailutus julkaisemalla uusi kevyesti toteutettu kilpailutus 25.11.2022.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 9.12.2022 klo 12.00.

Määräaikaan 9.12.2022 mennessä saapui kaksi (2) tarjousta: HelsinkiMissio ry ja HyTe ry.

Tarjoajien soveltuvuus on tarkastettu ja määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankinta toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena, jossa valintaperusteina olivat ainoastaan laadulliset vertailupisteet 100 %.

Laadun arviointikriteereinä olivat:

1.
Kokemusvuodet kaveritoimintaan verrattavissa olevasta vapaaehtoistoiminnasta.

2.
Kaveritoiminnan tai sitä vastaavan vapaaehtoistoiminnan tunnusluvut v. 2019

3.
Toiminnan kehittäminen asiakaspalautteen perusteella
a. laatujärjestelmän toimivuus
b. laatujärjestelmän systemaattisuus

4.
Prosessin toteuttaminen
a. Toimintasuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja selkeys
b. Resurssien kuvaus
c. Palveluntarjoajan nykyisen toiminnan palvelukonseptit,
joihin tämä toiminta istuisi
d. Toiminnanohjauksessa käytettävien järjestelmien kuvaus
e. Prosessiin käyttöönoton vaivattomuus
f. Prosessissa kuvattu viestintä kohderyhmälle

5.
Yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien kanssa toimiminen

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen sekä perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman, laadullisesti parhaimman tarjouksen on tehnyt HelsinkiMissio ry.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelynratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.1.2022, § 3 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimiala- johtaja voi päättää hankinnoista 500 000 euroon saakka.

This decision was published on 22.12.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiina Nurmenniemi, kehittämisasiantuntija, puhelin: 0407047325

tiina.nurmenniemi@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja