Kuuleminen, yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmä ja valvonta (1188/2004) 11 §, epäilty rikkomus, Finnish Freshfish Oy

HEL 2022-012043
More recent handlings
§ 43

Päätös tehdä rikkomusilmoitus Maaseutuviranomaiselle(Ruokavirasto), laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2004) 11 §

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Finnish Freshfish Oy, Sörnäistenkatu 7, 00580 Helsinki,
y-tunnus 0735149-5

Päätös

Elintarviketurvallisuus päällikkö tekee yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 11§:n mukaisen ilmoituksen
tarkastuksella 20.7.2022 havaituista epäillyistä rikkomuksista Maaseutuviranomaiselle (nyk. Ruokaviraston maaseutulinja). Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 11 §:n mukaan viranomaisen ilmoitusta koskevasta päätöksestä ei saa valittaa.

Kuuleminen

Finnish Freshfish Oy:tä on kuultu rikkomusilmoituksen tekemisestä Maaseutuviranomaiselle 17.10.2022 päivätyllä kirjeellä (Liite 2). Toimija on antanut vastineen 3.11.2022 (liite 3).

Vastineessa toimija ilmoittaa, että kalan kasvattajilla (erityisesti kirjolohen) on puutteellinen osaaminen YKP-vaatimusten suhteen mikä aiheuttaa sen, että YKP-tietoja ei ole edes ensituottajalla. Toimijalla ei myöskään ole sellaista tietojärjestelmää, jonne YKP-tietoja saisi tallennettua ja pitää kohtuuttomana, että toimijalta edellytetään sellaiseen investoimista, kun yhdenmukainen merkintätapa puuttuu toimialalta.

Toimija huomauttaa vastineessaan, että he ovat onnistuneesti noudattaneet YKP-vaatimuksia villilohen sekä luonnonkalojen osalta, niiden tuottajien osalta, joilta on saatu erien YKP-tiedot.

Päätöksen perustelut

Asiaan liittyvät taustatiedot

Euroopan unionin yhteisellä kalastuspolitiikalla (YKP) tarkoitetaan sääntöjä, joilla säännellään kalastusta ja suojellaan kalakantoja. YKP:n yhtenä osana kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoita hallinnoidaan nk. yhteisellä markkinajärjestelyllä, johon sisältyy kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia. YKP:n valvontasäädökset koskevat merialueella kalastettuja kalastustuotteita ja meressä viljeltyjä vesiviljelytuotteita sekä kaikkia kaupallisia toimijoita alkutuottajasta vähittäiskauppaan.

Kalastustuotteiden jäljitettävyydestä säädetään neuvoston asetuksella (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen (valvonta-asetus). Asetuksessa edellytetään kansallista sanktiojärjestelmää.

Kansallisesti laissa yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2004) on edellytys, että valvontaviranomainen ilmoittaa toiminnassa havaituista puutteista Maaseutuviranomaiselle, joka harkitsee rikkomusmaksun määräämistä.

Neuvoston valvonta-asetus, artikla 58 ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, artikla 67, edellyttävät, että jokaista tuotanto- tai toimituserää kohti, läpi koko kalan toimitusketjun, tulee seurata siihen sisältyvien ensierien tiedot:

- tunnistenumero

- kalastusaluksen ulkoinen tunnistenumero ja nimi tai vesiviljelytuotantoyksikön nimi

- kunkin lajin kolmikirjaiminen FAO:n koodi

- saaliiden pyyntipäivät tai tuotantopäivä

- kunkin lajin määrät nettopainoina ilmaistuna kilogrammoina tai tapauksen mukaan kappalemäärä

- toimittajan nimi ja osoite.

Finnish Freshfish Oy:n hyväksyttyyn kala-alan laitokseen tehtiin elintarvikevalvonnan tarkastus 20.7.2022 (liite 1). Tarkastuksella arvioitiin myös yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyttä koskevien vaatimusten toteutumista. Tarkastukseen osallistui Ruokavirastosta ohjaava ylitarkastaja.

YKP-valvonta suoritettiin haastattelemalla toimijaa. Toimijalla oli esittää tekemiensä lohen ensiostojen jäljitettävyystiedot sekä muiden kalalajien osalta silloin kun toimija itse toimii kalojen ensiostajana. Kuitenkaan kaikkien kalaerien osalta toimijalla ei ole osoittaa ensi-eriä koskevia tietoja. Osin tämä johtuu myös siitä, että toimija ei saa näitä tietoja omilta toimittajiltaan. Ensi-erät ovat yhdistettävissä muodostettuihin eriin, mutta toimijalla ei ole tunnistenumeroa tai merkintäjärjestelmää käytössä.

Tarkastuksella havaittiin epäkohtina seuraavaa:

- Välittömien toimittajien tai ostajien yksilöinnissä on puutteita.

- Toimijalla ei ole itsellään kaikkia ensi-eriä koskevia tietoja hallussaan.

- Ensi-eriä koskevia tietoja puuttuu tarkastushetkellä eikä toimija pystyy lainkaan toimittamaan niitä.

- Eräkohtaisen tunnistenumeron tai koodin tai merkintäjärjestelmän käyttö on puutteellista.

- Ensi-eriä koskevat tiedot on yhdistettävissä muodostettuihin eriin, mutta tunnistenumeroa tai koodia tai merkintäjärjestelmää ei ole käytössä.

- Sisäisen jäljitettävyyden dokumentoinnissa on puutteita

Tarkastuskertomuksessa 25.7.2022 toimijalle ilmoitettiin, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut harkitsee asiassa yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 1188/2014 sekä Valtioneuvoston asetuksen 1442/2014 mukaisen rikkomusepäilyilmoituksen tekemistä.

Perustelut

Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 artiklan 58 mukaan kaikkien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erien on oltava jäljitettävissä kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa alkaen pyynti- tai keruuvaiheesta aina vähittäismyyntiin saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista. Yhteisön markkinoille saatettavat tai todennäköisesti saatettavat kalastus- ja vesiviljelytuotteet on merkittävä asianmukaisesti kunkin erän jäljitettävyyden varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimijoilla on käytössään järjestelmät ja menetelmät sellaisten toimijoiden tunnistamiseksi, jotka ovat heille kalastus- ja vesiviljelytuote-eriä ja joille näitä tuotteita on toimitettu. Nämä tiedot on saatettava pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten saataville.

Kaikkia kalastus- ja vesiviljelytuotteiden eriä koskevia vähimmäismerkintöjä

ja -tietoja koskevat vaatimukset sisältävät seuraavat:

a) kunkin erän tunnistenumero;

b) kalastusaluksen ulkoinen tunnistenumero ja nimi tai vesiviljelytuotantoyksikön

nimi;

c) kunkin lajin kolmikirjaiminen FAO:n koodi;

d) saaliiden pyyntipäivät tai tuotantopäivä;

e) kunkin lajin määrät nettopainona ilmaistuina kilogrammoina tai tapauksen

mukaan kappalemäärä;

f) toimittajan nimi ja osoite;

g) asetuksen (EY) N:o 2065/2001 8 artiklassa säädetyt kuluttajille annettavat tiedot: kauppanimi, tieteellinen nimi, asianomainen maantieteellinen alue ja tuotantomenetelmä;

h) onko kalastustuotteet aikaisemmin jäädytetty vai ei.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 5 kohdan g ja h alakohdassa luetellut tiedot ovat kuluttajien saatavilla vähittäismyyntivaiheessa.

Komission täytäntöönpanoasetuksen 404/2011 artikla 67 mukaan toimijoiden on esitettävä valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevat tiedot, kun kalastus ja vesiviljelytuotteet jaotellaan eriksi ja viimeistään silloin, kun kyseiset tuotteet saatetaan ensimyyntiin.

Valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevat tiedot on esitettävä erän pakkausmerkinnöissä tai pakkauksessa tai erän mukana olevassa kaupallisessa asiakirjassa. Tiedot voidaan kiinnittää erään koodin, viivakoodin tai elektronisen sirun kaltaisten tunnistamisvälineiden tai vastaavan laitteen avulla taikka käyttäen merkintäjärjestelmää. Erää koskevien tietojen on oltava saatavilla kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa siten, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua niihin milloin tahansa.

Jos erät yhdistetään tai jaetaan ensimyynnin jälkeen ja usealta kalastusalukselta saatujen tai useasta vesiviljelytuotantoyksiköstä peräisin olevat kalastus- ja vesiviljelytuotteet sekoittuvat, toimijoiden on pystyttävä yksilöimään kukin alkuperäinen erä vähintään valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tunnistenumerolla ja jäljittämään alkuperäiset erät takaisin pyynti- tai keruuvaiheeseen valvonta-asetuksen 58 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Toimijoiden on kiinnitettävä valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevat tiedot erään koodin, viivakoodin tai elektronisen sirun kaltaisten tunnistamisvälineiden tai vastaavan laitteen avulla taikka käyttäen merkintäjärjestelmää. Jos valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot esitetään erän mukana olevassa kaupallisessa asiakirjassa, kyseiseen erään on kiinnitettävä vähintään tunnistenumero.

Lain yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014) 11 §:n mukaan valvontaviranomaisen on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava Maaseutuvirastolle virkamiestensä havaitsemista tai valvontaviranomaisen muutoin tietoonsa saamista epäillyistä rikkomuksista ja epäillyistä vakavista rikkomuksista. Valvontaviranomaisen tulee saattaa rikkomusepäily ilman aiheetonta viivästystä tiedoksi epäilyn kohteena olevalle toimijalle. Viranomaisen ilmoitusta koskevasta päätöksestä ei saa valittaa. Ilmoituksen tarkemmasta sisällöstä ja ilmoituksen tekemistä koskevista menettelyistä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

Koska tarkastuksella 20.7.2022 havaittiin puutteita kalastustuotteiden, jäljitettävyysvaatimuksissa, on lain yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014) 11 §:n mukaisesti kunnan valvontaviranomaisen tehtävä ilmoitus Maaseutuvirastolle (Ruokavirasto) havaitsemistaan epäillyistä rikkomuksista.

Muutoksenhaku

Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 11§:n mukaan viranomaisen ilmoitusta koskevasta päätöksestä ei saa valittaa.

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan toimijalle sähköpostitse toimijan annettua suostumuksensa sähköiseen toimittamiseen.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki 297/2021 27 §
Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 58 artikla
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, 67 artikla
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014) 7, 11 §
Hallintolaki 434/2003 34 §
Valtioneuvoston asetus Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista (1442/2014) 1-2 §

This decision was published on 23.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pia Haltiala, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 31034710

pia.haltiala@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuspöytäkirja 20.7.2022
3. Toimijan vastine 3.11.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.