Vuokraus, vuokrasopimuksen uusiminen, Kivikon liikuntapuiston BMX-rata, Savikiekontie 6, Pyöräkrossiparkki Oy

HEL 2022-012063
More recent handlings
§ 22

Maa-alueen vuokraus Kivikon liikuntapuistosta Pyöräkrossiparkki Oy:lle BMX-ratatoimintaa varten

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa Pyöräkrossiparkki Oy:lle
Helsingin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitsevalta Kivikon liikuntapuistosta karttaliitteeseen merkityn noin 15 600 neliömetrin suuruisen maa-alueen BMX-ratatoimintaa varten ajalle 1.9.2022 - 31.8.2028. Vuokra-alueella sijaitsee noin 5 610 neliömetrin suuruinen rata-alue. Alue on vuokralaisen käytössä vuosittain ajalla 15.4. - 15.11.

Vuokraus on jatkovuokraus 31.8.2022 päättyneelle vuokraukselle. Maa-alueen vuokra peritään rata-alueen 5 610 neliömetrin osalta. Vuokra-alueelle on oikeus sijoittaa neljä varastokonttia ratatoimintaa varten. Konttien koot yhteensä ovat noin 60 m².

Vuosivuokra sopimuksen alkaessa on 3 768,32 euroa (alv. 0 %). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin 1.1.2024 alkaen.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on toteuttanut yhteistyössä Pyöräkrossiparkki Oy:n kanssa vuonna 2011 Kivikon liikuntapuiston alueelle Suomen ensimmäisen kansainvälisesti sertifioidun pyöräkrossi- eli BMX-Racing -radan. Helsingin kaupunki vastasi radan rakentamisesta ja Pyöräkrossiparkki Oy radan toiminnasta.

Pyöräkrossiparkki Oy:n ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan välinen 1.9.2012 alkanut Kivikon liikuntapuiston alueella sijaitsevan 14 660 neliömetrin suuruisen maa-alueen vuokrasopimus on päättyi 30.8.2022.

Pyöräkrossiparkki Oy on hakenut maa-alueen vuokraukselle jatkoa.

Vuokraus ja vuokran määrittely

Käytyjen neuvottelujen jälkeen vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.9.2022 - 31.8.2028. Vuokra-alue on vuokralaisen käytössä vuosittain ajalla 15.4. - 15.11.

Vuokrattavan maa-alueen koko on 15 600 neliömetriä. Vuokra peritään rata-alueen 5 610 neliömetrin mukaan.

Vuosivuokra sopimuksen alkaessa on 3 768,32 euroa (alv. 0 %).

Maa-alueen osalta vuokra peritään vuosittain seitsemän (7) kuukauden ajalta. Vuokra-alueelle sijoitettujen konttien osalta vuokra peritään vuosittain 12 kuukauden ajalta.

Maa-alueen vuokran laskukaava:

5 610 m² x 1,00 €/m² x 5 % x ind. 20,17 x 7/12 kk = 3 300,32 €/ vuosi.

Konttien (4 kpl) osalta vuokran laskukaava:

60 m² x 0,65 €/m²/kk x 12 kk = 468,00 €/ vuosi

Vuokra peritään vuosittain kahdessa yhtä suuressa erässä. Eräpäivät ovat 5.6. ja 5.10.

Tammikuun 1. päivästä 2024 lukien täysimääräinen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuosivuokra on 186,83 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi on 100.

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 20.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Hakemus 10.10.2022
2. Vuokrasopimusluonnos, Pyöräkrossiparkki Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.