Hankerahoitus, kaupunginkanslia, CITYAM-hanke, EU-rahoitus

HEL 2022-012082
More recent handlings
§ 68

Osallistuminen EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman rahoitushakuun hankkeella "CITYAM – Preparing cities for sustainable Urban Air Mobility"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kuntarahoittajana Euroopan unionin Interreg Central Baltic -ohjelman rahoitushakuun Forum Virium Helsinki Oy:n hankehakemuksessa    ”CITYAM – Preparing cities for sustainable Urban Air Mobility”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa todeten, että Helsingin kuntarahoitusosuuteen, enintään 160 000 euroa, varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Päätöksen perustelut

Hankkeessa "CITYAM – Preparing cities for sustainable Urban Air Mobility" tavoitteena on muun muassa integroida urbaani ilmaliikenne (Urban Air Mobility) paremmin osaksi kaupunkisuunnittelua, lisätä kansalaisten sekä kaupungin virkamiesten tietoisuutta asiasta sekä lisätä intermodaalisuutta. Helsingin kaupunki osallistuu kuntarahoittajana Forum Virium Helsinki Oy:n koordinoimaan kansainväliseen hankkeeseen, joka on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Forum Virium Helsinki Oy on esittänyt, että Helsingin kaupunki osallistuisi kuntarahoittajana CITYAM – Preparing cities for sustainable Urban Air Mobility -hankkeeseen, jolle haetaan rahoitusta Euroopan unionin Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Urban Air Mobility on nopeasti kasvava disruptiivisen innovoinnin ala niin ilmailun kuin myös liikkuvuusjärjestelmien ja kaupunkisuunnittelun osalta. CITYAM-hankkeessa keskitytään siihen, miten nämä uudet teknologiat ja ratkaisut voivat tulla osaksi perinteisiä kaupunkiliikennejärjestelmiä. Hankkeen tavoitteena on Urban Air Mobilityn parempi integrointi kaupunkisuunnitteluun, valmiuksien kehittäminen ja tietoisuuden lisääminen kansalaisten sekä kaupungin virkamiesten keskuudessa sekä intermodaalisuuden lisääminen.

Hankkeessa muun muassa kehitetään päätöksentekovälineitä, jotka auttavat kaupunkeja valmistautumaan tulevaisuuteen, jossa kaupunkien ilmaliikenne (Urban Air Mobility) on yleistä ja tuetaan paikallisviranomaisia kaupunkien ilmaliikennepalvelujen kehittämisessä, testaamisessa, hankinnoissa ja käyttöönotossa osana nykyistä liikennejärjestelmää. Lisäksi kaupungin yksiköiden välistä vastuunjakoa mallinnetaan ja matalampaa ilmatilaa arvioidaan täysin uutena kaupunkisuunnittelualueena. Yhtenä toimenpiteenä on myös digitaalisen kaksosten ja kaupunkien ilmaliikenteen kehittämisen integrointi; tavoitteena on varmistaa, että asiaankuuluvat olemassa olevat välineet ja tietolähteet ovat löydettävissä, saatavilla ja oikeassa muodossa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan yhteisiä pilotteja, joista saatuja oppeja toistetaan muissa partnerikaupungeissa.

CITYAM-hanke tukee Helsingin kaupunkistrategian painopisteitä älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta sekä älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen. Lisäksi se tukee Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaa.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Forum Virium Helsinki Oy ja osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Maanmittauslaitos, Hamburg Aviation Cluster, Hamburg Authority for Economy and Innovation BWI, Tukholman kaupunki, Kista Science City, KTH Royal Institute of Technology, Tarton kaupunki, TalTech, Estonian Aviation Cluster sekä Riian ja Gdanskin kaupungit. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat    3 717 080 euroa, josta EU-tuen osuus on noin 2 974 000 euroa. Forum Virium Helsingin osuuden budjetti on arviolta 800 000 euroa, jolle saadaan tukea noin 640 000 euroa. Helsingin kaupungin osuus vastinrahoituksena on enintään 160 000 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023–2025.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 10.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Ilkka Kautto
projektipäällikkö

Attachments

1. FVH:n esitys hankkeesta CITYAM

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.