Nimeämispyyntö, Teatterimuseon säätiön edustajisto kaudelle 2023-2025, Teatterimuseo

HEL 2022-012166
More recent handlings
Case 10. / 125 §

Teatterimuseon säätiön edustajiston jäsenten nimeäminen

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Lotta Backlundin jäseneksi ja Aku Lohimäen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä Mikko Lahtiluoman jäseneksi ja Marina Huttusen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Teatterimuseon säätiön edustajistoon toimikaudeksi 2023-2025.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Jäseneksi Mikko Lahtiluoma, varajäseneksi Marina Huttunen.

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Jussi Halla-ahon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Lotta Backlundin jäseneksi ja Aku Lohimäen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä _________________ jäseneksi ja __________________ hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Teatterimuseon säätiön edustajistoon toimikaudeksi 2023−2025.

Close

Teatterimuseon säätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt kaupunkia nimeämään säätiön edustajistoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajiston toimikausi on 2023−2025.

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen teatterikulttuurin tutkimusta, opetusta ja tuntemusta sekä tehdä tunnetuksi teatteria, tanssia, oopperaa, sirkusta ja esitystaidetta. Säätiö ylläpitää Kaapelitehtaalla sijaitsevaa Teatterimuseota. Säätiön edustajistoon kuuluu 13 jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi, ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kuluvalla toimikaudella kaupungin nimeäminä jäseninä ovat olleet Lotta Backlund varajäsenenään Aku Lohimäki Kokoomuksesta sekä Mikko Lahtiluoma varajäsenenään Marina Huttunen Perussuomalaisista.

Close

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.11.2022 § 112

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle… ehdotuksesta.

HL 51 §:n perusteella korjattu tekstistä puuttunut ehdotuksen tekijän nimi. AP 22.11.2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Juhana Vartiaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi
Close

This decision was published on 08.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Attachments

1. Teatterimuseon säätiön nimeämispyyntö

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.