Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Syriana Finland Oy

HEL 2022-012409
More recent handlings
§ 39

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Syriana Finland Oy:lle/Levant Lauttasaarelle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Syriana Finland Oy, Veneentekijäntie 4, 00210 Helsinki, y-tunnus
2639255-9

Elintarvikehuoneisto

Levant Lauttasaari, Veneentekijäntie 4, 00210 Helsinki

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

1. Elintarvikehuoneiston rikkinäiset ja kuluneet pinnat on korjattava. Erityisesti rikkinäiset lattiat on korjattava siten, että ne ovat ehjiä ja helposti puhtaana pidettäviä.

2. Elintarvikehuoneisto on siivottava perusteellisesti. Elintarvikehuoneiston puhtaudesta on huolehdittava jatkossa säännöllisellä siivouksella.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on tehtävä 28.2.2023 mennessä.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuuspäällikkö päätti määrätä, että elintarvikelain 55 §:n mukaista määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Asiakas lähetti 4.10.2022 palautteen ympäristöpalveluihin, jonka mukaan asiakas on nähnyt hiiren Levant Lauttasaaren ravintolassa. Ympäristöpalvelut oli asiakaspalautteesta yhteydessä Levant Lauttasaari -ravintolaan ja teki ravintolaan tarkastuksen 6.10.2022 asiakaspalautteeseen liittyen.

Levant Lauttasaareen tehdyllä tarkastuksella ei havaittu tuhoeläimiä. Tarkastuksella todettiin, että ravintolan tilat olivat monin paikoin huonossa kunnossa ja likaiset (liite 1, tarkastuskertomus). Tarkastuksella havaittiin, että elintarvikehuoneiston lattia oli rikki useissa kylmiöissä ja leipomotilassa. Lisäksi todettiin, että elintarvikehuoneiston takatilan lattiakaivon ritilä oli täysin rikki. Myös kuivaelintarvikevaraston lattia ja hyllyt olivat kuluneita.

Tarkastuksella todettiin, että Levant Lauttasaaren elintarvikehuoneiston tilat olivat monin paikoin erittäin likaiset. Kylmiöiden todettiin olevan likaisia. Vihanneskylmiön lattia oli likainen etenkin puulavojen ja kuljetuskärryn alta. Kylmiössä, jossa säilytettiin erityisesti halloumi-juustoa, oli likainen ja osin ruskeaksi värjääntynyt lattia. Vanhassa nostatushuoneessa säilytettiin kuivaelintarvikkeita likaisilla puulavoilla, joiden alla oli paljon roskia ja pakkauksista tippuneita elintarvikkeita, kuten kikherneitä. Vanhan nostatushuoneen lattia oli likainen erityisesti lattiakaivon ympäriltä. Leipomotilan lattialla likaa oli niissä kohdissa, joista lattia oli rikki. Elintarvikehuoneiston takatilassa säilytettiin pahvien roska-astiaa ja muuta ylimääräistä tavaraa. Takatilan lattia oli likainen. Valmistuskeittiön huuvat olivat likaisia ja rasvaisia tarkastushetkellä. Myös valmistuskeittiön ikkunapuitteissa ja -laudoissa sekä lattiassa oli pinttynyttä rasvaa. Astianpesutilan takaseinä oli mustunut ja likainen vesipisteen alapuolelta. Astianpesutilassa oleva huuva oli likainen. Henkilökunnan WC:n istuin ja lattia olivat likaisia ja WC-tilan lattialla oli roskaa. Elintarvikehuoneiston ovien kosketuspinnat ja valokatkaisijat olivat monin paikoin likaisia.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 24.10.2022 päivätyllä kirjeellä (liite 2).

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä (liite 3). Vastineessa toimija ilmoittaa, että osoitteessa Veneentekijäntie 4 -sijaitsevan elintarvikehuoneiston tilat ovat monin paikoin kuluneet ja huonokuntoiset, mutta Syriana Finland Oy on jo tehnyt tiloihin monia korjauksia. Vastineen mukaan Syriana Finland Oy:lla on kiistaa vuokranantajan kanssa siitä, kenen vastuulle korjaukset kuuluvat. Syriana Finland Oy etsii parhaillaan uusia tiloja ja tavoitteena on, että toiminta päättyy osoitteessa Veneentekijäntie 4 sijaitsevissa tiloissa viimeistään 1.6.2023. Kiistan vuoksi Syriana Finland Oy pyytää lisäaikaa tilojen kunnostamiseen. Vastineen mukaan tiloihin tullaan tekemään perusteellinen siivous marraskuun 2022 aikana ja puhtaudesta tullaan huolehtimaan säännöllisellä viikkosiivouksella.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Syriana Finland Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Syriana Finland Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Syriana Finland Oy:n antaman vastineen mukaan osoitteessa Veneentekijäntie 4-sijaitsevan elintarvikehuoneiston tiloja on jo korjattu. Ympäristöpalvelut katsoo, että tehdyt korjaukset eivät ole olleet riittäviä. Syriana Finland Oy ehdottaa vastineessa, että tiloihin tehdään laajemmat korjaukset loppuvuoden 2023 aikana, mikäli heidän toimintansa jatkuu tiloissa. Ympäristöpalvelut katsoo, että Syriana Finland Oy:n esittämä korjausaikataulu on liian pitkä, ja korjaukset tulee tehdä viimeistään 28.2.2023 mennessä.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:
1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai
alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai
2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot
voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.
Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 liitteen II luvun I kohtien 1 ja 2 a-c mukaan elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti, b) voidaan torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille, c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan.

Levant Lauttasaaren elintarvikehuoneisto oli likainen. Elintarvikehuoneiston pinnat olivat paikoittain rikki, mikä vaikeuttaa tilojen puhtaanapitoa. Erityisesti elintarvikehuoneiston lattiat olivat huonokuntoiset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II luvun II, kohdan 1 mukaan elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä tai jalostuksessa käytettävät tilat (ruokailutiloja ja III luvussa määriteltyjä tiloja lukuun ottamatta mutta kuljetusvälineissä olevat tilat mukaan lukien) on suunniteltava ja sijoiteltava niin, että niissä voidaan noudattaa hyvää elintarvikehygieniakäytäntöä ja ehkäistä saastuminen eri toimien välillä ja niiden aikana. Erityisesti: a) lattiapinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää vedenpitävien, nestettä hylkivien, pestävien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia. Lattioissa on tarpeen mukaan oltava asianmukaiset lattiakaivot; b) seinäpinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää vedenpitävien, nestettä hylkivien, pestävien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä ja sileää, toimintojen kannalta sopivalle korkeudelle ulottuvaa pintaa, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia; c) sisäkattojen (tai jos sisäkattoja ei ole, ulkokaton sisäpinnan), välikattojen ja kattoritilöiden on oltava sellaisella tavalla rakennetut ja viimeistellyt, että ne estävät lian kerääntymisen ja vähentävät kosteuden tiivistymistä, haitallisen homeen muodostumista ja hiukkasten varisemista; d) ikkunoiden ja muiden aukkojen on oltava sellaisella tavalla rakennetut, että ne estävät lian kerääntymisen. Ulkoikkunoissa on tarvittaessa oltava hyönteissuojat, jotka voidaan puhdistamista varten helposti irrottaa. Jos ikkunoiden avaaminen saattaisi aiheuttaa saastumisen, ikkunat on pidettävä suljettuina ja lukittuina tuotannon aikana; e) ovien on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää sileiden ja nestettä hylkivien pintojen käyttöä, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia; ja f) elintarvikkeiden käsittelyalueiden pinnat (mukaan lukien laitteiden pinnat) ja erityisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia. Tämä edellyttää sileiden, pestävien, ruostumattomien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä, ellei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia.

Levant Lauttasaaressa elintarvikehuoneiston tilat olivat paikoitellen rikki, minkä vuoksi ne eivät ole helposti puhtaana pidettäviä.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 55, 75 ja 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II luku I kohdat 1 ja 2 a-c, luku II kohta 1

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Syriana Finland Oy:lle.

This decision was published on 16.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna-Kaisa Mäkelä, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31528

hanna-kaisa.makela@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus Levant Lauttasaari 6.10.2022
2. Kuuleminen Levant Lauttasaari 24.10.2022
3. Vastine Levant Lauttasaari 7.11.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.