KEKS-verkoston jäsenyys, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-012640
More recent handlings
Case 13. / 802 §

Kaupungin liittyminen KEKS - Kvalitet och kompetens i samverkan -verkoston jäseneksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy KEKS - Kvalitet och kompetens i samverkan -verkoston jäseneksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

KEKS - Kvalitet och kompetens i samverkan on vuonna 2005 Göteborgissa perustettu verkosto, johon kuuluu yli 70 kunnallisen nuorisotyön toimijaa Ruotsista, Sloveniasta, Italiasta, Irlannista ja Suomesta. Verkoston tehtävänä on auttaa jäseniä kehittämään nuorisotyön palveluja ja niiden tietoperustaista toteuttamista. Kehittämistyössä painotetaan nuorten osallisuutta samoin kuin nuorisotyön laadun sekä raportointi- ja arviointijärjestelmien kehittämistä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on liitteenä olevalla kirjeellä esittänyt, että kaupunki liittyisi verkoston jäseneksi. Jäsenyys mahdollistaa osallistumisen koulutuksiin ja Logbook-nimisen nuorisotyön raportointi- ja dokumentointijärjestelmän käytön sekä edistää verkottumista eurooppalaisten kaupunkien nuorisotoimijoiden kanssa. Logbookin avulla voidaan osallistua esimerkiksi nuorisotalojen toimintaa koskeviin asiakaskyselyihin, joiden vastauksista verkosto tuottaa koonnit.

Nuorisopalvelut on hankkinut Logbookin käytön parin vuoden ajan ostopalveluna. Järjestelmä on osoittautunut toimivaksi ja sen käytön jatkaminen on tarpeellista ja perusteltua. Toiminnan seurannan lisäksi se on hyvä työn kehittämisen väline, sillä järjestelmään kirjataan suoritelukujen lisäksi kirjallisia raportteja toiminnasta ja se tuottaa tietoa mm. nuorten osallisuudesta toiminnan järjestämisessä.

Helsingin kaupungin nuorisopalvelut on Suomen suurin kunnallisen nuorisotyön toimija. Verkottuminen kansainvälisesti mahdollistaa tiedon jakamisen ja oppimisen vastaavankokoisten kaupunkien kanssa, mikä hyödyntää helsinkiläistä nuorisotyötä ja helsinkiläisiä nuoria.

Verkoston jäsenmaksu perustuu alueella asuvien nuorten määrään ja sisältää oikeuden Logbookin käyttöön. Vuodelle 2023 se on noin 19 600 euroa. Jäsenmaksu maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan määrärahoista.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää järjestöihin liittymisestä. Noudattamisohjeet edellyttävät, että jos toimiala ehdottaa liittymistä johonkin järjestöön, samassa yhteydessä tulee pyrkiä tarkastelemaan toimialan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin toisesta jäsenyydestä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ei tällä hetkellä ole yhtään sellaista järjestöä tai verkostoa, josta olisi tarkoituksenmukaista erota. Nuorisopalvelut ei ole jäsenenä missään yhdistyksessä tai verkostossa.

Close

This decision was published on 25.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi