Kuuleminen, elintarvikelaki 57 §, 3 Kaveria

HEL 2022-012663
More recent handlings
§ 40

Elintarvikelain 57 §:n mukaisen määräyksen antaminen markkinoilta poistamisesta ja yleisestä tiedottamisesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Heikki & Ilkka & Sauli Oy/ 3 Kaveria,
Kivikonlaita 36, 00940 Helsinki
y-tunnus 3151342-3

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräykset

1. Toimijan on poistettava markkinoilta ne tuotteet, johon säädösten vastaista lakritsiuutejauhe-erää (liitteen 1 valvontapyynnössä tarkoitettu erä) on käytetty.

Toimijan 29.9.2022 lähettämän takaisinvetolomakkeen mukaan kyseeseen tulevat ainakin nämä tuotteet:

Lakritsi & Vadelma -jäätelöpurkki parasta ennen päivämäärällä 2.7.23

Lakritsi jäätelöpurkki parasta ennen päivämäärillä: 6.7.23, 15.9.23

Lakritsi & Vadelma -jäätelöpuikko parasta ennen päivämäärillä: 20.5.23, 16.6.23, 14.7.23, 10.8.23

2. Toimijan tulee ulottaa takaisinveto kuluttajille saakka ja ilmoittaa kuluttajille syy tuotteiden markkinoilta poistamiseen. Ilmoituksessa on ohjeistettava mihin tuotteet voi palauttaa, ellei niitä hävitetä. Ilmoitus tulee tehdä tehokkaalla ja täsmällisellä tavalla siten, että kuluttajat havaitsevat ilmoituksen helposti.

3. Toimijan tulee toimittaa Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikölle tieto siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt takaisinvedon toteuttamiseksi ja kuluttajien informoimiseksi.

Määräaika

Edellä mainittuja määräyksiä on noudatettava 2 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin elintarviketurvallisuusyksikölle tuli Ruokavirastolta valvontapyyntö (dnro 5568/04.02.01/2022) 27.9.2022 (liite 1) jonka mukaan valmistaja oli ilmoittanut vetäneensä takaisin jakelemansa lakritsiuutejauhe-erän, jonka oli tutkimuksissa todettu sisältäneen liikaa kemiallisen torjunta-aineen, matriinin jäämiä. Matriinin jäämälle sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta antamassa asetuksessa (EY) N:o 396/2005 (jäljempänä torjunta-ainejäämäasetus) annettua enimmäismäärää 0,01 mg/kg (analyysien tulokset 6,7–12,1 mg/kg). Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA ei ole pystynyt asettamaan matriinille toksikologisia viitearvoja. Valmistaja on toimittanut kyseistä lakritsiuutejauhe-erää 3 Kaverille.

Helsingin elintarviketurvallisuusyksikkö edellytti 3 Kaveria ryhtymään välittömästi takaisinveto toimenpiteisiin niiden tuotteiden osalta, joihin kyseistä lakritsiuutejauhe-erää on käytetty. 3 Kaveria ilmoitti tyytymättömyytensä valvontaviranomaisen linjaukseen takaisinvetotarpeesta eikä ole toistaiseksi suostunut suorittamaan takaisinvetoa.

3 kaverin kanssa järjestettiin Ruokaviraston ja Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikön kanssa viranomaisneuvottelu 18.10.2022, jossa käytiin takaisinvedon perusteita läpi (liite 4). Ruokavirasto toimitti neuvottelun jälkeen lausunnon asiaan liittyvän lainsäädännön tulkinnasta (liite 5).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 57 §:n mukaisesta määräyksestä poistaa säädösten vastaiset tuotteet markkinoilta ja takaisinvedon yleisestä tiedottamisesta sekä asetettavasta määräajasta 31.10.2022 päivätyllä kirjeellä. (Liite 2)

Toimija on antanut 4.11.2022 vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija katsoo, että sen valmistamat lakritsiuutejauhetta sisältävät tuotteet eivät vaaranna kuluttajien terveyttä, eivätkä ole Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä antaman asetuksen (EY) N:o 178/2002 (jäljempänä yleinen elintarvikeasetus) 19 artiklan 1. kohdan vastaisia, joten yhtiöllä ei ole ollut velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin tuotteiden markkinoilta poistamiseksi. Vastineen mukaan valvontaviranomaisella ei siksi myöskään ole elintarvikelain 57 §:n mukaisia perusteita antaa määräystä asiassa.

Toimijan mukaan torjunta-ainejäämäasetusta ei myöskään saa soveltaa asiassa taannehtivasti ennen kuin matriini on ollut lisättynä tehoaineiden listalle.

Perustelut

Lainsäädäntö

Elintarvikelain 6 §:n 3 momentin mukaan elintarviketoiminnan on oltava sellaista, että tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu ja että elintarviketoiminta myös muutoin täyttää elintarvikesäännösten mukaiset vaatimukset.

Elintarvikelain 57 §:n 1 momentin mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan poistamaan elintarvikkeen tai elintarvikekontaktimateriaalin markkinoilta, jos tämä ei noudata elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 19 artiklassa säädettyä velvollisuutta poistaa turvallisuutta koskevien elintarvikesäännösten vastainen elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali markkinoilta.

Yleisen elintarvikeasetuksen 19 artiklan mukaan, jos elintarvikealan toimija katsoo tai sillä on syytä epäillä, että sen maahantuoma, tuottama, jalostama, valmistama tai jakelema elintarvike ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen, sen on käynnistettävä välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta, jos se ei ole enää kyseisen alkuperäisen toimijan välittömässä valvonnassa, ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomaisille. Jos tuote mahdollisesti on jo ehtinyt kuluttajalle, elintarvikealan toimijan on tehokkaalla ja täsmällisellä tavalla ilmoitettava kuluttajille syy poistamiseen tai tarvittaessa varmistettava, että kuluttajille jo toimitetut tuotteet palautetaan, jos muut toimenpiteet eivät ole riittäviä korkeatasoisen terveyden suojelun saavuttamiseksi.

Torjunta-ainejäämäasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa todetaan, että liitteen I piiriin kuuluvat tuotteet eivät saa niitä elintarvikkeina tai rehuna markkinoille saatettaessa tai niitä eläimille syötettäessä sisältää minkään torjunta-aineen jäämää, joka on suurempi kuin 0,01 mg/kg niiden tuotteiden osalta, joille ei ole liitteessä II tai III vahvistettu erityistä jäämien enimmäismäärää, tai sellaisten tehoaineiden osalta, joita ei mainita liitteessä IV. Torjunta-ainejäämäasetuksen liite 1 on korvattu Komission asetuksella (EU) 2018/62 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I korvaamisesta. Liitteessä yhtenä tuotteena, johon jäämien enimmäismääriä sovelletaan, mainitaan lakritsi.

Torjunta-ainejäämäasetuksen 3 artiklan kohdassa 2 c todetaan ’Torjunta-ainejäämillä’ tarkoitetaan jäämiä, mukaan lukien tehoaineet - - mukaan lukien erityisesti jäämät, joiden esiintymisen syynä voi olla käyttö kasvinsuojelussa, eläinlääkkeessä tai biosidituotteena. Asetuksen piiriin kuuluvat tehoaineet on lueteltu Euroopan komission tehoainetietokannassa. Matriini on sisällytetty tehoainetietokantaan, koska se on yleisesti käytössä torjunta-aineena EU:n ulkopuolella, mm. Aasiassa. Tietokannasta säädetään torjunta-ainejäämäasetuksen 36 ja 41 artiklassa.

Jalostettujen tai useista ainesosista koostuvien elintarvikkeiden osalta sovelletaan torjunta-ainejäämäasetuksen 20 artiklaa, jonka 1 kohdan mukaan kun liitteessä II tai III ei ole vahvistettu jäämien enimmäismääriä jalostetuille ja/tai useista ainesosista koostuville elintarvikkeille tai rehuille, jäämien enimmäismäärinä sovelletaan liitteen I piiriin kuuluvalle asianomaiselle tuotteelle 18 artiklan 1 kohdassa säädettyjä jäämien enimmäismääriä ottaen huomioon jalostuksen ja/tai sekoittamisen aiheuttamat muutokset torjunta-ainejäämien määrissä. Saman artiklan 2 kohdan mukaan tiettyjä jalostus- ja/tai sekoittamistoimia taikka tiettyjä jalostettuja ja/tai useista ainesosista koostuvia tuotteita koskevat erityiset rikastus- tai laimennuskertoimet voidaan sisällyttää liitteessä VI olevaan luetteloon.

Elintarvikelain 57 §:n mukainen takaisinvetoa koskeva päätös voidaan elintarvikelain 78 §:n nojalla määrätä noudatettavaksi ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimus on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää

Johtopäätökset

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA ei ole pystynyt asettamaan matriinille toksikologisia viitearvoja. Matriini kuitenkin kuuluu torjunta-ainejäämäasetuksen piiriin ja sen enimmäismäärärajana on noudatettava 0,01mg/kg, koska matriinille ei ole asetettu enimmäismääriä torjunta-ainejäämäasetuksen liitteissä. Torjunta-ainejäämäasetuksen vastaisesta raaka-aineesta valmistettu elintarvike on torjunta-ainejäämäasetuksen 20 artiklan mukaan asetuksen vastainen, riippumatta lopputuotteen jäämäpitoisuudesta.

Silloin, kun raaka-aineen jäämäpitoisuus ei ole tiedossa, mutta jalostetussa tuotteessa on havaittu jäämää, arvioidaan prosessoinnin aiheuttamat muutokset raaka-aineen jäämäpitoisuudessa, jolloin käytännössä arvioidaan jalostamattoman, torjunta-ainejäämäasetuksen liitteestä I löytyvän raaka-aineen jäämäpitoisuuden säädöksenmukaisuutta. Torjunta-ainejäämäasetuksessa ei ole vahvistettu pitoisuuksia jalostetuille ja/tai useista ainesosista koostuville elintarvikkeille. Myöskään torjunta-ainejäämäasetuksen 20 artiklan 2. kohdassa mainittua liitettä VI (luettelo käytettävistä jalostuskertoimista) ei ole tällä hetkellä annettu.

Koska toimija ei ole valvontaviranomaisen kehotuksista huolimatta ryhtynyt takaisinvetotoimenpiteisiin on asiassa tarpeen antaa elintarvikelain 57 §:n nojalla määräys mitä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta kuluttajariskin minimoimiseksi.

Koska tuotteen kuluttajariskiä ei voida sulkea pois, tulee takaisinveto ulottaa kuluttajille saakka.

Ilmoitus tulee tehdä tehokkaalla ja täsmällisellä tavalla siten, että kuluttajat havaitsevat ilmoituksen helposti (kuten esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa).

Vastineen käsittely

Toimija toteaa vastineessaan, että viranomaiskannat lakritsijauheen säännöstenvastaisuudesta ovat tulleet yhtiölle yllätyksenä.

Ruokaviraston mukaan, pysyvän komitean torjunta-ainejäämäryhmän kokouksen yhteydessä järjestetään Suomen oma kokous, jossa on paikalla paitsi viranomaisia ja laboratorioiden edustajia, myös toimialan edustajia. Niissä myös toimialan on mahdollista kertoa kantansa muutoksiin. Toimialan edustajat ovat siten tietoisia kokouksissa käsiteltävistä muutoksista tehoainetietokannassa sekä enimmäismäärissä, ja heillä on mahdollisuus pitää jäsenensä asiasta ajan tasalla. Kaikkia toimijoita koskee muutoinkin velvollisuus tuntea toimintaansa koskeva lainsäädäntö.

Torjunta-ainejäämäasetusta sovelletaan matriiniin siitä riippumatta, mikä matriinin lähde on ollut.

Toimijan katsoo myös, ettei torjunta-ainejäämäasetusta saa soveltaa asiassa taannehtivasti, sillä se olisi vastoin oikeusvarmuuden periaatetta.

Torjunta-ainejäämäasetuksen 18 artiklassa todetaan kuitenkin, että liitteen I piiriin kuuluvat tuotteet eivät saa niitä elintarvikkeina tai rehuna markkinoille saatettaessa tai niitä eläimille syötettäessä sisältää minkään torjunta-aineen jäämää, joka on suurempi kuin 0,01 mg/kg niiden tuotteiden osalta, joille ei ole liitteessä II tai III vahvistettu erityistä jäämien enimmäismäärää, tai sellaisten tehoaineiden osalta, joita ei mainita liitteessä IV. Torjunta-ainejäämä asetuksessa puhutaan siis markkinoille saattamisen ajankohdasta. Toimija ei näin ollen saa saattaa markkinoille tuotetta, jossa on matriinin jäämiä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta säädetään hyväksymisprosessista kasvinsuojeluaineille mukaan lukien tehoaineet (mm. 4-13, 28 ja 29 artikla). Torjunta-ainejäämäasetuksessa säädetään puolestaan jäämien enimmäismääristä ja niiden muuttamista koskevista hyväksymisprosesseista. Vain torjunta-ainejäämäasetuksen mukainen, torjunta- tai tehoainetta sisältävä elintarvike voidaan saattaa markkinoille. EU:ssa tehoaineita ei siis erikseen kielletä, vaan niin kauan, kun tehoaineella ei ole hyväksyntää EU:ssa, se ei ole sallittu. Siten ajankohdalla, jolloin tehoaine on lisätty tehoainetietokantaan, ei ole merkitystä arvioitaessa tehoaineen jäämiä sisältävän elintarvikkeen säädöstenmukaisuutta. Myös tehoainetietokannassa todetaan, ettei matriini ole koskaan ollut hyväksytty tehoaine EU:ssa.

Toimija vastustaa myös 2 päivän määräaikaa toimenpiteiden koska toimijan mukaan välitöntä vaaraa kuluttajien terveydelle ei aiheudu.

Matriinin vaarallisuudesta kuluttajille ei ole tietoa, minkä takia kuluttajien turvallisuuden kannalta mahdollisimman nopea takaisinveto on perusteltua. Toimija pystyy toteuttamaan takaisinvedon suhteellisen yksinkertaisella ilmoituksella, joka toimijalla on jo valmiina. Näin ollen erityistä valmistautumisaikaa ei tarvita toimenpiteiden toteuttamiseen. Toimijoilla on aina oltava valmius toteuttaa takaisinvedot nopealla aikataululla.

Toimija ei ole vastineessaan tuonut esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi syytä muuttaa ehdotetun määräyksen sisältöä tai määräaikaa.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Jos epäkohtia ei ole korjattu päätöksessä asetettuun määräaikaan mennessä, voidaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle esitellä päätösehdotus, jossa määräystä tultaisi tehostamaan uhkasakolla. Mahdollinen uhkasakko voisi olla 30 000 euroa.

Sovellettavat oikeusohjeet

Hallintolaki (434/2003) 33 §, 34 § ja 36 §
Elintarvikelaki (297/2021) 6 §, 57 §, 75 §, 78 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:0 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (yleinen elintarvikeasetus), 19 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23.2.2005 (torjunta-ainejäämäasetus), 3, 18, 20 artikla
Komission asetus (EU) 2018/62, annettu 17 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I korvaamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Päätös toimitetaan toimijalle haastetiedoksiantona.

This decision was published on 16.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pia Haltiala, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 31034710

pia.haltiala@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
3. Vastaus kuulemiseen 4.11.2022
4. Neuvottelumuistio_3Kaveria 18102022
5. Ruokaviraston Lausunto_torjunta-ainejäämäasetuksen_soveltamisesta
6. Sähköposti 3Kaveria
7. LakuMatriini_3Kaveria_takaisinvetoilmoitus
8. sähköposti_Ruvi_04102022
9. Sähköposteja HKI_3Kaveria_kehotus 031022
10. 3Kaveria vastine_10102022
11. 3 kaveria vastine 19102022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.