Valtuustoaloite, meluaita Herttoniemeen

HEL 2022-012716
More recent handlings
Case 8. / 397 §

Kaupunkiympäristölautakunnan vastaus valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteeseen koskien meluaitaa Herttoniemeen

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Aloitteessa ehdotetaan meluaidan rakentamista Herttoniemen ja Siilitien metroasemien väliin. Se on tarkoitus rakentaa lähivuosina investointimäärärahojen salliessa.

Metrosta ja sen melusuojauksesta vastaa liikenneliikelaitos (HKL). HKL:ltä saatujen tietojen mukaan meluesteen valmistelu keskeytyi koronapandemian alkuvaiheessa kiristyneessä taloustilanteessa, kun kustannusarvio oli noussut merkittävästi. Meluesteen investointikustannukseksi on yleissuunnitelman perusteella arvioitu noin kuusi miljoonaa euroa.

Kaupunkiliikenne Oy on teettänyt HKL:n toimeksiannosta tarkempia tarkasteluja suunnitellun meluesteen vaikuttavuudesta keväällä 2023. Tarkastelujen perusteella melueste on kustannuksiltaan ja vaikuttavuudeltaan samaa luokkaa katujen melunsuojauksen ensisijaisten kohteiden kanssa. Meluesteen toteuttaminen on siten perusteltua. HKL pyrkii toteuttamaan meluaidan lähivuosina investointimäärärahojen salliessa.

Melueste sijaitsee osittain valmisteilla olevan Länsi-Herttoniemen asemakaavan nro 12849 alueella. Meluesteen toteuttamisessa otetaan huomioon kaupunkiympäristölautakunnan asemakaavan muutosehdotusta koskevan päätöksen (20.6.2023, 372 §) mukaiset Oravapuiston aluetta koskevat jatkoselvitykset.

Valtuustoaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 13 muuta valtuutettua ovat tehneet 26.10.2022 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Meluaita Herttoniemeen

”Herttoniemeen tarvitaan kunnollinen meluaita Herttoniemen ja Siilitien metroasemien väliin. Tällä hetkellä vallitseva tilanne uhkaa asukkaiden asumisviihtyvyyttä, hyvinvointia ja pahimmillaan jo terveyttä.

Ensimmäisen kerran valmis hankesuunnitelma kaatui rahoituksen puutteeseen noin 15 vuotta sitten. Sen jälkeen on pystytetty nykyinen peltinen aita Itäväylän ja metroradan väliin, joka on entisestään lisännyt metron ääntä asuinalueelle. Asukkaille on useamman kerran luvattu, että alueelle rakennetaan uusi toimiva melueste, joka estää niin Itäväylän sekä metroradan äänet. Koska nykyistä meluaitaa ei voida korottaa, on radan ja metsikön väliin suunniteltu kokonaan uusi melueste. Nyt Herttoniemessä rakenteilla oleva pyöräilybaana ja uusi toimiva melumuuri esiteltiin asukkaille yhtenä pakettina ja ratkaisuna pitkään jatkuneeseen ongelmaan. Mutta saadun ilmoituksen mukaan meluaitaa ei kuitenkaan tässä yhteydessä ollakaan rakentamassa.

Tilanne on asukkaiden osalta muuttunut entistä haastavammaksi, sillä nähtävästi uusi pilkottu malli johtaa vastuunkannon osalta hankaliin tilanteisiin joukkoliikenteen ja kaupunkiympäristön toimivallan kohdalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme, että kaupunkiympäristö etsii rahoituksen meluaidalle ja vastuu jaetaan kaupunkiliikenteen välillä.”

Toimivalta

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on osoitettava aloite vastattavaksi sille lautakunnalle tai johtokunnalle, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu.

Aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu kaupunkiympäristölautakunnan tai sen alaisen viranomaisen toimivaltaan.

Close

This decision was published on 10.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Lauri Kangas, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 09 310 37455

lauri.kangas@hel.fi