Vuokraus, tilat, Klaavuntie 17, Puotilan ala-asteen koulu ja päiväkoti Puotila, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-012740
More recent handlings
§ 61

Vuokraus, tilat, Klaavuntie 17, Puotilan ala-asteen koulu ja päiväkoti Puotila, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Klaavuntie 17 sijaitsevan, huoneistoalaltaan (htm²) 4 710 m² suuruisen koulu- sekä esikoulutilan vuokrauksesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Puotilan ala-asteen koululle sekä LPK Puotilalle toistaiseksi alkaen 1.8.2022 siten, että ensimmäinen irtisanomispäivä on 31.7.2042 ja irtisanomisaika on 12 kk. Neliöt jakautuvat kahden toimipisteen kesken niin, että Puotilan ala-asteella on 3490,5 htm² sisältäen yhteiskäyttötiloja 930,5 htm² ja LPK Puotilalla on 1219,5 htm² sisältäen yhteiskäyttötiloja 930,5 htm².

Puotilan ala-asteen pääomavuokra on 22,95 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 3,04 euroa/m²/kk. Lisäksi peritään kunnossapidon lisävuokraa 1,02 euroa/m²/kk ajalla 1.8.2022 – 31.12.2023. Kunnossapidon lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 27,01 euroa/m²/kk, 1 131 344,40 euroa/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/m²/kk.

LPK Puotilan pääomavuokra on 22,95 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 3,04 euroa/m²/kk. Lisäksi peritään kunnossapidon lisävuokraa 1,02 euroa/m²/kk ajalla 1.8.2022 – 31.12.2023. Kunnossapidon lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 27,01 euroa/m²/kk, 395 264,40 euroa/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/m²/kk.

Yksikön päällikkö päätti lisäksi, että 2 vuoden ajan Puotilan ala-asteelta (1.8.2022-31.7.2024) peritään väistötilojen perustamiskustannuksista aiheutuvaa lisävuokraa 17,50 euroa/m²/kk, 82 410 euroa/kk.

Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (2 v) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Puotilan ala-asteen sekä LPK Puotilan esikouluryhmän korvaava uudisrakennus on toteutettu elinkaarimallilla puretun Puotilan ala-asteen tontille. Uudet tilat ovat nykyaikaiset, terveelliset ja turvalliset uuden opetussuunnitelman ja joustavan oppimisympäristön mukaiset tilat.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen 27.8.2019.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 05.05.2020.

Kaupunginvaltuusto on 27.5.2020 hyväksynyt tilan hankesuunnitelman §140 (diaari HEL 2020-004292).

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 28.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö