Virkasuhteen täyttäminen, Vallilan ala-asteen koulu, oman uskonnon opetus, ortodoksinen uskonto, päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-1196-22

HEL 2022-012839
More recent handlings
§ 2

Päätös Vallilan ala-asteen kouluun sijoitetun päätoimisen tuntiopettajan, oman uskonnon opetus, ortodoksinen uskonto, ottamisesta työavain Kasko-01-1196-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti ottaa ********** määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään määräajaksi 31.10.2022-7.7.2023.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava 4 kk koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 :n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Määräaikaisen päätoimisen tuntiopettaja tehtävä on ollut julkisesti haettavana 7.10. – 21.10.2022 välisenä aikana kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Hakuilmoituksessa kerrottiin luettavan eduksi aiempi kokemus ortodoksisen uskonnon opettamisesta perusopetuksessa.

Määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävänä on ortodoksisen uskonnon opettaminen helsinkiläisissä peruskouluissa.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun. Yksi hakijoista ei vastannut haastattelukutsuun ja toinen hakija peruutti osallistumisensa haastatteluun.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

**********

Rehtori katsoo, että hakemusten, haastattelun ja hakijan työkokemuksen perusteella ********** on hyvät edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. **********

Rehtori on valinnut haettavana olleeseen määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan, oman uskonnon opetus, ortodoksinen uskonto, tehtävään määräajaksi hakemusten ja aiemman työkokemuksen kokonaisarvion perusteella ansioituneimmaksi ja soveltuvimmaksi katsomansa hakijan.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 31.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sirkku Sagath, rehtori, puhelin: 09 310 82376

sirkku.sagath@hel.fi

Decisionmaker

Sirkku Sagath
rehtori