Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyöhön

HEL 2022-013117
More recent handlings
Case 10. / 799 §

Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyöhön

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunginkanslian elinkeino-osastolle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavat virat:

1.7.2023-31.12.2024 kestäväksi määräajaksi

Asiantuntija                    80 virkaa  
Palveluesihenkilö           viisi virkaa
Palvelupäällikkö             kolme virkaa
Suunnittelija                   yhdeksän virkaa
Yrityskoordinaattori         kolme virkaa
Tiimipäällikkö                  yksi virka
Johtava asiantuntija        neljä virkaa
Projektipäällikkö              neljä virkaa
Yritysneuvoja                  yksi virka
Toimistosihteeri               yksi virka
Työelämävalmentaja       11 virkaa

1.1.2023-31.12.2024 kestäväksi määräajaksi

Palveluesihenkilö            yksi virka
Suunnittelija                   kaksi virkaa
Projektisuunnittelija        yksi virka

Edellä mainituista viroista 11 työelämävalmentajan virkaa sijoittuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Työllisyyden kuntakokeilussa Helsingin kaupunki vastaa alueellaan Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston sijasta työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisten, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012), kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa (1369/2014), kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001) sekä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkemmin säädettyjen palveluiden ja tehtävien järjestämisestä noin 45 000 helsinkiläiselle työnhakija-asiakkaalle.

Edellä mainittujen palveluiden ja tehtävien hoitamiseen liittyy julkisen vallan käyttöä. Lisäksi kaupungilla on kuntakokeilulain 14 §:n 4 momentin mukainen velvollisuus käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita kuntakokeilutehtäviä hoidettaessa. Julkisten työvoimapalveluiden asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus voidaan kuntakokeilulain 18 §:n mukaisesti myöntää ainoastaan viranhaltijalle, joka hoitaa kuntakokeilulain mukaisia tehtäviä. Nyt perustettavat virat liittyvät kaikki julkisen vallan käyttöön tai kuntakokeilulain mukaisiin tehtäviin, joissa käytetään edellä mainittua asiakastietojärjestelmää.

Kokeilulain toimeenpanoa varten perustetut kaupungin määräaikaiset virat päättyvät 30.6.2023, jolloin kuntakokeilun oli alun perin määrä päättyä. Kuntakokeiluiden päättymistä jatkettiin lailla 287/2022 31.12.2024 saakka. Jatkoa perusteltiin erityisesti sillä, ettei kokeilukuntien asiakkuuksia ja henkilöstöä tarvitsisi siirtää lyhyeksi ajaksi takaisin työ- ja elinkeinotoimistoihin ennen suunnitteilla olevaa työvoimapalveluiden järjestämisvastuun pysyvää siirtymistä kunnille. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskeva lakiesitys HE 207/2022 vp annettiin 6.10.2022 eduskunnan käsiteltäväksi. Esityksen mukaan työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyisi kuntiin 1.1.2025.

Perustettavat virat liittyvät työllisyyden kuntakokeilun jatkumiseen sekä henkilöstön kanssa käytyyn yhteistoimintaan työllisyyspalveluiden järjestämisestä 1.7.2023 alkaen. Yhteistoimintamenettelyn tuloksena Helsingin työllisyyspalveluiden organisaatiorakenne pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Organisoitumiseen tulee joitain muutoksia hyvinvointialueiden käynnistymisen johdosta, jonka vuoksi kaupunginkanslian ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialan keskinäistä tehtävänjakoa on ollut tarve täsmentää. Kaupungin järjestämän yhteistoimintamenettelyn rinnalla kulkee valtion yhteistoimintamenettely, sillä kaupungin työnjohdon alaisuudessa kuntakokeilutehtävissä työskentelee kuntakokeilulain 19 §:n nojalla noin 323 henkilötyövuoden edestä valtion virkamiehiä.

Määräajalle 1.1.2023-31.12.2024 perustettavilla viroilla turvataan tehtävien toimeenpano jo ennen kuntakokeilun jatkoa. 1.1.2023 alkaen monialainen yhteispalvelu, eli niin sanottu TYP-toiminta säilyy edelleen kuntajohtoisena monialaisena toiminnallisena kokonaisuutena, mutta sen sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät osat Helsingissäkin muun Suomen tapaan on selkeintä ja tarkoituksenmukaisinta tuottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialalta (hyvinvointialueelta). Työllisyyspalveluiden kuntataustainen sosiaalihuollon ammattipätevyyden omaava, määräaikaisissa viroissa toimiva henkilöstö siirtyy 1.1.2023 alkaen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialalle. Kahta siirtyvää palveluesihenkilöä korvaamaan perustetaan yksi palveluesihenkilön virka 1.1.2023 alkaen. Kaksi suunnittelijan ja yksi projektisuunnittelijan virka liittyvät Helsinki-lisän päätöksenteon toimeenpanon varmistamiseen ja ne täytetään jo 1.1.2023 alkaen.

Perustettavat virat sijoittuvat kuntakokeiluorganisaation nykyisen järjestäytymisen mukaisesti elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuutto- ja yrityspalvelut -yksiköihin sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Stadin ammattiopistoon.

Vuosien 2021-2025 kaupunkistrategian mukaisesti työllisyyspalvelut järjestetään kaikkia Helsingin resursseja hyödyntäen. Kaupungin sitoutuessa kokeilualueeksi (kaupunginhallitus 3.2.2020, § 88) kuntakokeilun katsottiin tarjoavan kaupungille paremmat edellytykset yhteensovittaa yleisen toimialan työllisyys- ja yrityspalvelut valtion järjestämisvastuulla olevien lakisääteisten palveluiden kanssa. Kokeilun katsottiin tarjoavan kaupungille myös mahdollisuuden järjestää monialaisia koulutus-, sote-, kotoutumis- ja työllisyyspalveluja yhdistäviä palvelukokonaisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa olevien helsinkiläisten työttömien tilanteen edistämiseksi. Kokeilussa kaupunki sai myös kokonaisvastuun kotoutumislain piirissä olevien helsinkiläisten työttömien palvelukokonaisuudesta. Kokeiluasetelman katsottiin myös tarjoavan hyvät mahdollisuudet ohjata työkyvyn selvittämisen tarpeessa olevia työttömiä työnhakijoita sosiaali- ja terveystoimialan työkykyselvityspalveluihin.

Kuntakokeilun jatkuessa Helsingin kaupungin tavoitteena on edelleenkin vastata tavoitteeseen, jossa yhden kokonaisvastuullisen toimijan tarjottaviksi kootaan poikkihallinnollisesti työllisyyttä edistävät palvelut, yhdistetään toimijoiden resurssit, vähennetään päällekkäisen työn määrää sekä varmistetaan asiakkaiden palveluketjujen katkeamattomuus. Vastaavasti tavoitteena on edelleen entistä tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä maahanmuuttajien kotoutumista. Kokeilussa tarjotaan myös oikea-aikaisesti sosiaali- ja terveyspalveluita asiakkaiden työllistymisen esteiden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Kuntakokeilun toimeenpanolla valmistaudutaan samalla myös valmisteilla olevaan työllisyydenhoidon kokonaisvastuun siirtoon.

Perustettavat virat täytetään kaupungin työllisyydenhoidon keskitetyistä määrärahoista valtuuston talousarvion rajoissa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osoittamasta rahoituksesta.

Perustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaiset palkat ovat seuraavat:

Asiantuntija                  2833,05 euroaPalveluesihenkilö         4017,78 euroa                                    4200,00 euroaPalvelupäällikkö           5254,02 euroa                                    4296,71 euroaSuunnittelija                 3580,86 euroa                                    3370,20 euroa                                    2931,00 euroa                                    2713,88 euroaYrityskoordinaattori       3536,04 euroaTiimipäällikkö                4120,80 euroaJohtava asiantuntija      4532,88 euroa                                     4481,37 euroaProjektipäällikkö            4500-5200 euroaYritysneuvoja                 3986,10 euroaToimistosihteeri              2458,46 euroaProjektisuunnittelija        3128,31 euroaTyöelämävalmentaja       3086,48 euroa

Toimivalta

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Close

This decision was published on 25.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 82535

johannes.hirvela@hel.fi