Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukeva toiminta 2023, oikeusministeriö

HEL 2022-013128
More recent handlings
§ 152

Avustuksen hakeminen, oikeusministeriön erityisavustus väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan 2023-2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea oikeusministeriöltä valtion erityisavustusta väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan 88 200 euroa käytettäväksi väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan kaupunkitasoiseen toimintaan ajalle 1.8.2023-31.12.2024. Omarahoitusosuus on 10 % eli 9 800 euroa, joka katetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintopalveluiden kehittämispalveluiden määrärahoista.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan projektikoordinaattori Kati Väyrysen toimimaan asiointiroolissa ko. valtionavustuksen hakuprosessissa.

Päätöksen perustelut

Oikeusministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustusta väkivaltaista radikalisaatiota ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille (järjestöt, yhdistykset), säätiöille ja kunnille tai kuntayhtymille sekä hyvinvointialueille. Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 350 000 euroa vuonna 2023, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Valtionavustus on tarkoitettu väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisevään toimintaan. Haussa priorisoidaan hankkeita, joissa luodaan tai vahvistetaan jo olemassa olevia paikallisia moniammatillisia radikalismin vastaisia verkostoja kouluttamalla lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä kunnan, hyvinvointialueen ja sidosryhmien toimijoita väkivaltaisesta radikalisoitumisesta, sen torjunnasta ja siihen johtavista syistä. Lisäksi haussa priorisoidaan hankkeita, jotka edistävät lasten ja nuorten osallistumista väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn. Hankkeen tulee vahvistaa nuorten parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja hankkeessa osallistettavien nuorten tietotaitoa osallistumismenetelmistä ja radikalisaation torjunnasta.

Valtion avustuksella on tarkoitus vahvistaa Helsingin kaupungin toimialojen välistä yhteistyötä radikalisaation ennaltaehkäisemisessä. Lisäksi tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kykyä tunnistaa ryhmäilmiöitä, jotka saattavat johtaa väkivaltaiseen radikalisaatioon.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 16.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kati Väyrynen, projektikoordinaattori, puhelin: 09 310 38370

kati.vayrynen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja