Vuokraus, liikuntatilat, Runeberginkatu 14-16, Aalto-korkeakoulusäätiö sr, Etu-Töölön lukio, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-013273
More recent handlings
§ 64

Vuokraus, liikuntatilat, Runeberginkatu 14-16, Aalto-korkeakoulusäätiö sr, Etu-Töölön lukio, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Runeberginkatu 14-16 sijaitsevien, huoneistoalaltaan 491,50 htm2 suuruisten liikuntatilojen vuokrauksesta Aalto-korkeakoulusäätiö sr:ltä (c/o Aalto-yliopistokiinteistöt Oy) ja edelleen vuokrata kyseiset tilat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Etu-Töölön lukiolle toistaiseksi 1.8.2022 alkaen siten, että neljän vuoden vuokra-ajalta maksettava arvonlisäveroton pääomavuokra on yhteensä enintään 424 656 euroa. Sopimus voidaan päättää molemminpuolisella yhden (1) vuoden irtisanomisajalla.

Pääomavuokra on 18,00 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 2,15 euroa/m²/kk.

Edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 9 904 euroa/kk, 118 848 euroa/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/htm2/kk, jolloin kustannukset Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ovat yhteensä 121 794 euroa vuodessa.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Etu-Töölön lukion, osoitteessa Arkadiankatu 26, tilojen perusparannus valmistui loppuvuodesta 2021. Hankesuunnitelmassa on todettu, että rakennus mitoitetaan 650 opiskelijalle. Rakennuksen laajuus on yhteensä 4786 htm².

Mikäli lukion opiskelijamäärä tulevaisuudessa nousee 650 opiskelijasta, toteutetaan tarvittavat lisäpaikat School as a Service –mallilla (SAAS-mallilla).

Peruskorjatussa Arkadiankatu 26 lukiorakennuksessa sijaitsevia saleja käytetään tällä hetkellä yhteisöllisinä pienryhmien opetustiloina ja siksi lukiolle on vuokrattu liikuntatilat osoitteesta Runeberginkatu 14–16. Lisätilojen laajuus on 491,50 htm². Lukiolla on yhteensä 750 tilapaikkaa. Nykyisen aloituspaikkamäärän säilyttämiseksi tarvitaan vielä lisätilaa vuonna 2024.

Lisätilat mahdollistavat noin 750 oppilaan opetuksen. Kun koulu kiinteistössä olevat liikuntatilat otetaan muuhun opetuskäyttöön.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on käsitellyt Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden palveluverkkoselvitystä §6, 1.11.2022. Kokouksessa hyväksyttiin lukioiden aloituspaikkojen määrä lukiokohtaisesti ja Etu-Töölön lukion opiskelijamäärä on Kasko-toimialan syyskuussa 2022 tekemän laskennan mukaan 754.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 14.1.2021, 10 § siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun asiakkuusyksikön 1 päällikölle siten, että asiakkuusyksikön 1 päällikkö päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta, kun liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 3 000 000 euroa tai kun liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kahdentoista kuukauden irtisanomisajoin.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 17.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 26165

timo.vierela@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö