Kiinteiden kalusteiden, laitteiden ja rakennusosien myyntipilotti

HEL 2022-013577
More recent handlings
§ 12

Kiinteiden kalusteiden, laitteiden ja rakennusosien myyntipilotti

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tehdä sopimuksen Risain Oy:n kanssa Vartiokylän päiväkodin ja ala-asteen kiinteiden kalusteiden, laitteiden ja rakennusosien myyntipilotoinnista.

Sopimuksen kohteet ovat Helsingin kaupungin Vartiokylän päiväkoti (Sauramatie 3) ja Vartiokylän koulu (Kiviportintie 10). Rakennukset tullaan purkamaan.

Risain Oy on kierrätysoperaattori, joka järjestää kiinteiden kalusteiden, laitteiden ja rakennusosien (myöh. rakennusosat) myynnin kokonaispalveluna. Risain Oy vastaa myytävien rakennusosien myynti-ilmoitusten teosta, hinnoittelusta, ostotarjousten hyväksynnästä, rahaliikenteestä ja järjestää rakennusosien irrotuksen sekä luovuttaa myydyt rakennusosat suoraan kohteesta ostajalle.

Risain Oy veloittaa omasta työstään palkkion, joka perustuu tuntihintaan 44,00 euroa (alv 0%), raportin laatimisesta tuntihintaan 90,00 euroa (alv 0%) sekä kilometrikorvauksen 0,65 euroa/km. Nettomyynnin osuus jaetaan puoleksi tilaajan ja Risain Oy:n kanssa. Nettomyynnillä tarkoitetaan tässä yhteydessä osuutta, jonka myyntikanava tilittää toimittajalle oman provisionsa jälkeen. Tilaaja sitoutuu maksamaan Risain Oy:lle 2030,00 euroa (alv 0%), jos kaupankäyntiä ei synny. Summa sisältää yhden (1) viikon työtunnit sekä kolme (3) tuntia asiantuntijatyötä (arviokäynti, ennakkolaskelmat).

Risain Oy laatii myynnistä ja kokemuksista raportin, joka auttaa Tilat-palvelua analysoimaan myynnin ja palvelun tuloksia sekä määrittämään jatkotoimenpiteet.

Päätöksen perustelut

Purettavien rakennusten rakennusosien uudelleenkäyttö on osa rakentamisen kiertotalouden edistämistä, ja siihen liittyviä toimenpiteitä on asetettu Helsingin kaupungin kiertotalouden tiekartassa. Tilat-palvelun purkuhankkeissa rakennusosien myyntiä on kokeiltu aiemmin Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) kierrätyskeskuksen järjestämänä. Kaupungin sisäinen myynninoperointi vaatii kuitenkin usein resursseja ja tuo kustannuksia myös purkuhankkeelle, mikä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista.

Risain Oy:n myyntipalvelua on kokeiltu aiemmin onnistuneesti Helsingin kaupungin varastorakennuksen (Katajanokanlaituri 4) purkuhankkeessa, ja sen kokemuksen pohjalta rakennuksen erilaisia rakennusosia saatiin hyvin myytyä eikä siitä syntynyt kustannuksia purkuhankkeelle. Tilat-palvelun tavanomaisissa purkukohteissa, kouluissa ja päiväkodeissa, palvelua ei ole kuitenkaan vielä kokeiltu.

Tilat-palvelun tilaomaisuusyksikön päälliköllä on oikeus Tilat-palvelun hallinnoimien rakennusten irtainten kalusteiden ja laitteiden myymiseen enintään 100 000 euron arvosta vuodessa. Laskutuksen hoitaa kaupunkiympäristön toimiala ja saadut tulot ohjataan sisäisen tilauksen numerolle 2821300000 Tilaomaisuus/Rakennukset.

This decision was published on 16.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Annukka Eriksson , johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: 09 310 27644

annukka.eriksson@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lönnberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Sopimus Risain Oy Helsingin kaupunki 20221111

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.