Ilmoitusmenettely, hevostalliyrittäjä, tallitila, Ruskeasuon liikuntapuisto, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-013639
More recent handlings
§ 7

Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevien hevostallitilojen vuokraus avoimella hakumenettelyllä

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin 16. kaupunginosassa (Ruskeasuo) sijaitsevan Ruskeasuon liikuntapuiston tallirakennuksissa sijaitsevien neljän ratsastustallin avoimella hakumenettelyllä haettujen neljän yrittäjän vuokraushakemukset ja vuokrata tallitilat seuraaville yrittäjille:

 Talli
Yrittäjä
Tallin koko/m²
 €/m²/kk
 
 
 1A
Helsingin Kilpatalli Oy
517,6 m²
2,40 €
 
 
 2A
Keskustalli Oy
653,1 m²
2,80 €
 
 
 2B
Björs Horse Sport Ky
319,5 m²
2,40 €
 
 
 2C
Stable Synergia Oy
312,2 m²
4,20 €
 
 

Tallitilojen vuokriin lisätään ylläpitokustannus, joka on 3,50 euroa/m²/kk.

Valittujen yrittäjien kanssa solmitaan tallitilojen vuokrasopimukset ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029 erillisillä liikuntajohtajan päätöksillä tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Kaupunki ei vastaa tarjoajille aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Hakumenettely

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus haki yrittäjiä vuokralaisiksi Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitseviin hevostallitiloihin avoimella hakumenettelyllä. Haettavia hevostalleja oheistiloineen on neljä (4) kappaletta. Talli 1A on kooltaan 517,6 m², talli 2A on 653,1 m², talli 2B on 319,3 m² ja talli 2C on 312,2 m².

Hakuilmoitukset julkaistiin 7.12.2022 Hevostalli.net Markkinat - ja Hevosilmoitukset.fi -internet sivuilla. Vuokrakohteen kuvaus liitteineen (hakuasiakirjat) toimitettiin sähköpostitse kiinnostuksensa ilmoittaneille yrittäjille sekä tallitilojen nykyisille vuokralaisille. Hakuaika päättyi 30.12.2022 klo 12.

Kohteen kuvauksessa on esitetty hakijoiden soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi
vaadittavat selvitykset.

Vuokralaisten valinta

Hevostallit ovat vuokrattavissa yrityksille, joilla on voimassa oleva y-tunnus ja jotka täyttävät vuokralaiselle/vuokraukselle asetetut ehdot. Ehtojen mukaan samalle toimijalle vuokrataan vain yksi tallitila. Jokainen tallitila arvotetaan hakemuksessa/ tarjouksissa erillisenä. Hakijalla oli mahdollisuus jättää hakemus useammasta tilasta, mutta tilat tuli nimetä selvästi ensisijaisuus järjestykseen. Jos tilakohteeseen tulee enemmän kuin yksi hakemus, vuokralaiseksi valitaan se, joka on tarjonnut suurimman
hinnan. Jos useampi hakija tarjoaa saman vuokrahinnan, ratkaistaan vuokralle saaja arvalla.

Määräaikaan mennessä saapui seitsemän hakemusta, joista yksi hakemus on neljän eri yrityksen yhteishakemus/-tarjous. Hakemuksen jättivät Björs Horse Sport Ky, Helsingin Kilpatalli Oy, Keskustalli Oy, Stable Synergia Oy, Tuomarinkylän ratsastuskoulu Oy, Tmi Katja Riskala sekä neljän yrityksen yhteishakemuksessa mukana ovat Espoon Talli Oy, Tmi Robert Tollet, Tmi William Tollet ja Vuosaaren Ratsastuskeskus Oy.

Neljän yrityksen (Espoon Talli Oy, Tmi Robert Tollet, Tmi William Tollet ja Vuosaaren Ratsastuskeskus Oy) hakemus oli tehty yhteishakemuksena eikä hakuasiakirjan ehdoissa pyydetty etusijajärjestys käy hakemuksesta ilmi. Hakuasiakirjan ehdoissa määritellään, että samalle toimijalle vuokrataan vain yksi tallitila. Hakijaa on sähköpostitse pyydetty täsmentämään hakemustaan siten, että se vastaisi hakemusasiakirjoissa vaadittuja ehtoja. Hakija ilmoitti, että vuokratarjous on kaikista tallitiloista saman suuruinen ja he pitäytyivät alkuperäisessä tarjouksessa.
Tällöin jätetty hakemus ei ole hakemusasiakirjojen ehtojen mukainen, eikä hakemusta voida ottaa huomioon tarjousvertailussa.

Muut hakijat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset hakumenettelyn mukaisesti ja hakijat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset ja ovat näin ollen mukana tarjousvertailussa. Liitteenä vertailutaulukko.

Tehdyn tarjousvertailun perusteella tallitila 1A vuokrataan Helsingin Kilpatalli Oy:lle hintaan 2,40/m²/kk, tallitila 2A vuokrataan Keskustalli Oy:lle hintaan 2,80 €/m²/kk, tallitila 2B vuokrataan Björs Horse Sport Ky:lle hintaan 2,40 €/m²/kk ja tallitila 2C vuokrataan Stable Synergia Oy:lle hintaan 4,20 €/m²/kk. Vuokriin lisätään ylläpitokustannus 3,50 €/m²/kk.

Vuokrasopimusten solmiminen valittujen yrittäjien kanssa

Vuokrasopimukset solmitaan erillisillä liikuntajohtajan päätöksillä Björs Horse Sport ky, Helsingin Kilpatalli Oy, Keskustalli Oy, Stable Synergia Oy kanssa tämän päätöksen saatua lainvoiman.
Sopimukset solmitaan ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029.

Valtiontukilausunto

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Esitetyt vuokraukset Helsingin kaupungin ja Kilpatalli Oy:n, Keskustalli Oy:n, Björs Horse Sport Ky:n ja Stable Synergia Oy:n välillä saattavat sisältää vuokratukea. Vuokrattavat alueet ovat urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä alueita, jotka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja ne eivät todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196, 197). Vuokratuki ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kyse ei siis ole SEUT 107 (1) artiklan mukaisesta valtiontuesta.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 15.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Decisionmaker

Marjaana Risku
vs. liikuntajohtaja