Vuokraus, Leikkipuisto Lammen huoltorakennus, Lampipolku 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-013669
More recent handlings
§ 69

Vuokraus, Leikkipuisto Lammen huoltorakennus, Lampipolku 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan leikkipuisto Lammelle, Lampipolku 3, sijaitsevan huoneistoalaltaan (htm2) 75 m² suuruisen tilan toistaiseksi alkaen 1.1.2022 siten, että irtisanomisaika on 12kk.

Pääomavuokra on 29,29 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 1,56 euroa/m²/kk. Lisäksi peritään kunnossapidon lisävuokraa 1,89 euroa/m2/kk ajalla 1.1.2022 – 31.12.2023. Kunnossapidon lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 32,74 euroa/m2/kk, 29 466 euroa /v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/m2/kk.

Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan,1.1.2022 – 31.12.2023, päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Leikkipuisto Lammen vanha, käyttökelvottomaksi todettu leikkipuistorakennus purettiin vuonna 2015. Leikkipuistorakennushanketta edistettiin kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialan välisellä yhteistyöllä asiakastoimialan tarpeeseen pohjautuen. Lähtökohtana oli sijoittaa leikkipuistotoiminta osin päiväkoti Lammikon tiloihin sekä tuottaa toimiva rospuuttotilaratkaisu. Hankkeen hintaa korottavina tekijöinä ovat rospuuttorakennuksen pieni koko, huonot perustamisolosuhteet ja talotekniikan tuominen päiväkodilta puistoon.

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö hyväksyi leikkipuisto Lammen huoltorakennuksen uudisrakennuksen 2821U20131 hankesuunnitelman 17.4.2020 (Diaarinumero HEL 2020-003534). Hankesuunnitelmassa rakentamiskustannusten enimmäishinta oli 540 000 euroa.

Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 584 392 euroa. Näihin kustannuksiin sisältyvät hankesuunnittelu, 2821U20022 ja uudisrakennus 2821U20131.

Varhaiskasvatusjohtaja hyväksyi 13.1.2017 leikkipuisto Lammen muutostyöhankkeen kustannukset 390 000€ (Diaarinumero HEL 2017-000464). Lisäkustannusten tultua ilmi hankkeen toteuttamisen tarve kohonneista kustannuksista huolimatta varmistettiin keskustellen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 25.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö