Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, ARVO - Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa

HEL 2022-013698
More recent handlings
§ 81

Osallistuminen Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitushakuun hankkeessa “ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen pääpartnerina Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman maakuntatasoiseen EAKR-rahoitushakuun hankkeella ”ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään         365 000 euroa varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä arviolta 255 500 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 109 500 euroa.

Päätöksen perustelut

ARVO-hankkeen päätavoitteena on viherrakenteen vahvistaminen tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa Suomessa ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen edistämiseksi. Hankkeessa kasvatetaan viherrakenteen monihyötyisyyden vaikuttavuuden ymmärtämistä kaupunkiorganisaatiossa sekä kehitetään maankäytön viherrakennesuunnittelun työkaluja ja niihin liittyvää osaamista. Helsingin kaupungin koordinoima hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista osatoteuttajana EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman maakuntatasoiseen EAKR-rahoitushakuun hankkeella ”ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa”. Haussa rahoitukseen haetaan hankkeita, jotka tukevat Uudenmaan alueen vihreää siirtymää sekä toteuttavat läpileikkaavasti Uusimaa-ohjelmaa, Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekarttaa sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Uudenmaan älykkään erikoistumisen painopisteitä: Ilmastoneutraalius, Ihmisten kaupunki, Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut ja Läpileikkaavana teemana: Resurssiviisaus.

Helsingin kaupungin tavoite hankkeessa on vahvistaa ilmastoriskeihin varautumista ja sopeutumista viherrakennetta säilyttämällä ja lisäämällä. Hankkeessa kehitetään viherrakennetyökalu, jonka avulla Helsingin yleis- ja asemakaavatasolla vahvistetaan viherrakenteen suunnittelun osaamista, vaalimista ja viherrakenteen tärkeyden, monihyötyisyyden ja monitoiminnallisuuden ymmärtämistä ja arviointia. Hankkeen tavoitteena on maankäytön suunnittelijoiden viherrakenneosaamisen vahvistamisen ja siihen sitouttamisen lisäksi myös kouluttaa kaupungin päättäjiä ja johtoa viherrakenteen tärkeydestä ja merkityksestä ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa, jotta suunnittelijoilla on varmuus kaupunginjohdon ja päättäjien tuesta suunnitteluratkaisuilleen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietopohjaa riittävän laaja-alaisesti mm. viherrakenteen turvaamisen tuottamista taloudellisista ja sosiaalisista hyödyistä, jotta ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvien tavoitteiden asetanta ja keskinäinen sovittaminen voidaan tehdä tietoperusteisesti.

Helsingin kaupunki toimii hankkeessa pääpartnerina ja rahoituksen hakijana. Partnereina mukana ovat Espoon ja Vantaan kaupungit, Aalto-yliopisto sekä Green Building Council Finland. Lisäksi Turun, Jyväskylän, Tampereen ja Lahden kaupungit osallistuvat hankkeeseen liitännäispartnereina. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta                1 150 000 euroa, josta ulkoisen tuen osuus on noin 805 000 euroa. Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on arviolta 365 000 euroa, josta tuki kattaa noin 255 500 euroa. Siten Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 109 500 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.4.2023-31.3.2025.

Hankkeen päätavoite viherrakenteen vahvistamisesta tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen edistämiseksi ja siitä johtuvien riskien vähentämiseksi toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian tavoitetta Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua, sekä yksityiskohtaisia tavoitteita puiden ja vehreyden määrän lisäämisestä sekä varautumisen näkymisestä kaupunkisuunnittelussa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 14.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Kajsa Rosqvist , ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mia Malin
projektipäällikkö

Attachments

1. Toimialajohtajan esitys osallistumisesta ARVO-hankkeeseen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.