Virkasuhteen täyttäminen, Suutarilan ala-asteen koulu, rehtori, työavain KASKO-01-1109-22

HEL 2022-013775
More recent handlings
§ 134

Suutarilan ala-asteen kouluun sijoitettavan peruskoulun rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-1109-22

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Suutarilan ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (virka 000076) määräajaksi ajalle 1.1.2023-31.7.2025 **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2023.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Suutarilan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 27.9.-11.10.2022 työavaimella KASKO-01-1109-22.

Suutarilan ala-asteen koulussa on vuosiluokat 1–6. Oppilaita on noin 350. Koulussa on painotettua musiikin opetusta 3. luokalla ja yksi lähikoulun erityisluokka. Päiväkoti Seulasen esikoululaiset toimivat koulun tiloissa. Koulu toimii Suutarilan palvelukeskuksessa, jossa on lisäksi päiväkoti, kirjasto, hammashoitola ja nuorisotalo. Suutarilan ala-asteen koulu ja Suutarinkylän peruskoulu yhdistyvät palveluverkkouudistuksen myötä 1.8.2025 alkaen.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 11.10.2022 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 12 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 9 hakijaa. Yksi videohaastatteluun kutsutuista hakijoista perui hakemuksensa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja ********** sekä hr-asiantuntija ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 26.10.2022 kutsuttiin 5 hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja ********** sekä hr-asiantuntija ********** Ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella toiseen haastatteluun 8.11.2022 kutsuttiin 2 hakijaa. Haastatteluun osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja hr-asiantuntija **********

**********

**********

**********

Haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Suutarilan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella perusopetusjohtaja ottaa rehtorin määräaikaisesti avoimeen virkaan.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 22.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katja Verta , perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 15320

katja.verta@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja