Virkasuhteen täyttäminen, Vattuniemen ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1528-22

HEL 2022-013818
More recent handlings
§ 3

Vattuniemen ala-asteen kouluun sijoitetun luokanopettajan kielirikasteinen opetus määräaikainen viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-1528-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Vattuniemen ala-asteen kouluun sijoitetun luokanopettajan määräaikaisen viran (vakanssinumero 6420).

Luokanopettajan kielirikasteinen opetus viransijaisuus julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Tehtävänimikkeen virka (vakanssinumero 6420) on ollut julkisesti haettavana ajalla 28.10-14.11.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Vattuniemen ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Kielitaitovaatimuksena on riittävä englannin kielen taito.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus joustavissa oppimisympäristöissä työskentelemisestä sekä kokemuksen yhteisopettajuudesta. Kokemuksen monipuolisten ja toiminnallisten tapojen käyttämisestä opetuksessa ja arvioinnissa sekä kokemuksen kielirikasteisesta opetuksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 6 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 1 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan tehtävänimikkeen virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 23.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi Hakala, rehtori, puhelin: 09 310 82850

paivi.hakala@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Hakala
rehtori