Nimeäminen, kadunnimen kirjoitusasun korjaus, Pohjois-Pasila

HEL 2022-013940
More recent handlings
§ 18

Pasilan (17.) kaupunginosassa Pohjois-Pasilassa sijaitsevan kadun ruotsinkielisen nimen muuttaminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti muuttaa Pasilan (17.) kaupunginosassa Pohjois-Pasilassa sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun Kustinpolku – Gustenstigen ruotsinkielisen nimen muotoon Gustensstigen.

Päätöksen perustelut

Pasilan kaupunginosassa on voimassa 6.7.2018 voimaan tullut asemakaava nro 12475, jossa alueella sijaitsevan jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun nimeksi on osoitettu Kustinpolku – Gustenstigen. Nimistötoimikunta on 7.5.2014 esittänyt kadulle ruotsinkielistä nimeä muodossa Gustensstigen. Nimistötoimikunta on käsitellyt tätä nimeä myös 14.10.2015 ja 5.4.2017.

Kaavanimistön suunnittelussa lähdetään siitä, että suomenkielinen ja ruotsinkielinen nimi vastaavat toisiaan, ja kun otetaan huomioon nimistötoimikunnan esitys kadun ruotsinkieliseksi nimeksi, tulee kadun ruotsinkielinen nimi muuttaa muotoon Gustensstigen.

Vuorovaikutus

Asemakaavassa vahvistuneen ruotsinkielisen kadunnimen muuttamisella ei ole vaikutuksia käytössä oleviin osoitteisiin, sillä käytössä olevat osoitteet on vahvistettu nimistötoimikunnan esittämässä muodossa (Kustinpolku – Gustensstigen), ja myös Facta-kuntarekisterin nimistöosassa ja Väestötietojärjestelmässä nimi on nimistötoimikunnan esittämässä muodossa. Myös alueelle jo asennetuissa kadunnimikilvissä on nimistötoimikunnan esittämä muoto.

Kadun ja sen lähialueen asukkaita ei ole tiedotettu ruotsinkielisen kadunnimen muuttamisen vireille tulosta, sillä toimenpiteellä ei ole merkittäviä käytännön vaikutuksia. Muutosta voidaan pitää teknisenä korjauksena kaupungin tietojärjestelmiin ja karttatuotteisiin.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

This decision was published on 12.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Hanna Ikonen, suunnittelija, puhelin: 09 310 64796

hanna.ikonen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö